Bacheloroppgave i journalistikk (BJOBAC)

Bacheloroppgaven skal ha et mediefaglig og/eller journalistfaglig emne. Oppgaven skal være et selvstendig arbeid der studenten skal gjennomføre en undersøkelse og vise at han/hun behersker teori og metode samt skriving innenfor en vitenskapelig sjanger.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BJOBAC

Versjon

2

Vekting (stp)

20

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Bacheloroppgaven skal være på omlag 8 000 ord. Dersom to studenter skriver oppgaven sammen skal oppgaven være på 12 000 ord. Det er utarbeidet en egen veileder for bacheloroppgaven i journalistikk. Se denne for nærmere informasjon om oppgavens innhold og utforming.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten skal:

 • Ha kunnskap om medie- og journalistfaglige metodespørsmål, forskningsprosessen og de vitenskapelige sjangrene innen fagfeltet.
 • Ha gode kunnskaper om det selvvalgte emnet for oppgaven.

Ferdigheter

Studentene skal:

 • Kunne formulere en avgrenset og håndterbar problemstilling for et skriftlig faglig arbeid.
 • Kunne søke fram relevant kildestoff.
 • Kunne anvende forskningsmetodiske verktøy.
 • Kunne presentere en god forståelse av et utvalgt faglig tema.
 • Kunne drøfte empirisk materiale ved hjelp av faglige begreper, teorier og perspektiver.
 • Kunne skrive en oppgave som tilfredsstiller kravene til akademisk oppgaveskriving mht. bl.a. systematisk tenkning, saklig vurdering, skriftlig fremstillingsevne og bruk av referanser til relevant faglitteratur.

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • Ha utviklet nysgjerrighet og evne til å formulere og besvare vitenskapelige spørsmål.
 • Kunne kritisk reflektere og arbeide selvstendig med forskningsrelaterte oppgaver.
 • Kjenne forskningens etikk og regler for personvern.

Forkunnskapskrav

BJO101 Introduksjon til journalistikk, BJO102 Praktisk journalistikk 1, BJO103 Redaksjonell organisering og produksjon, BJO104 Praktisk journalistikk 2, BJO201 Undersøkende journalistikk, BJO202 Fortellende journalistikk, BJO203 Media and communication, BJOPRA Journalistisk praksis, SVEXPHIL Examen Philosophicum - IMS
Studenten må ha gjennomført de fire første semestrene på journalistikkstudiet i samsvar med godkjent studieplan.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave 1/1 1 Semestre Bokstavkarakterer Alle

Oppgaven kan skrives individuelt eller som et samarbeid mellom to studenter. En student har som hovedregel ett forsøk på bacheloroppgaven. Ønsker du et forsøk nummer to på bacheloroppgaven, må du søke om det. Utfyllende regler om dette finner du under § 3-10 i Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektbeskrivelse

Den obligatoriske prosjektbeskrivelsen danner grunnlag for tildeling av veileder for oppgaven. Det er obligatorisk å delta på emnets innføringsseminar.

For å kunne framstille seg til prøving i et emne (eksamen) kan kandidaten ikke ha mer enn totalt 20 prosent fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn (jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-8 nr.3) må søkes om og dokumenteres i Digital Studentekspedisjon. Ikke-gyldig fravær kan ikke være mer enn 10 prosent. Fraværsregelen gjelder obligatorisk aktivitet, seminarer og prosjekter. Studenten er selv ansvarlig for å ha oversikt over eget fravær.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Terje Hillesund

Veileder:

Turid Borgen

Instituttleder:

Oluf Langhelle

Arbeidsformer

I begynnelsen av semesteret arrangeres et intensivt seminar der studentene får praktisk og teoretisk innføring i oppgavens sjangerkrav og relevante kvalitative metoder. Seminaret vil også presentere instituttets ønske om å fremme bacheloroppgaver relatert til FNs bærekraftsmål. Det er obligatorisk å delta på dette seminaret.

Det vil bli gitt veiledning på bacheloroppgaven, individuelt eller i grupper.

Åpent for

Journalistikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto