Hopp til hovedinnhold

Anatomi, fysiologi, biokjemi og mikrobiologi BPA101

Emnet består av to deler:

 • Del I: Anatomi, fysiologi og biokjemi
 • Del II: Mikrobiologi og smittevern

Del I omhandler kroppens anatomiske strukturer, oppbygningen av organer og deres fysiologiske og biokjemiske prosesser. I tillegg vil studenten få kunnskap om hvordan de enkelte organene og organsystemene fungerer hver for seg og i et samspill med hverandre slik at den friske kroppen fungerer som en enhet.

Del II gir en innføring i mikrobiologi, det vil si læren om mikroorganismene og deres angrepsmekanismer på mennesket. Sentralt står også smittevern og korrekt bruk av antibiotika for å redusere resistensutvikling.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BPA101

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Del I: Anatomi, fysiologi og biokjemi:

 • Grunnleggende kunnskaper og begreper
 • Cellenes oppbygning og struktur
 • Genetikk og arv
 • Histologi - vev
 • Huden 
 • Blodet
 • Hjertet- og sirkulasjonssystemet
 • Respirasjonssystemet
 • Nervesystemet
 • Det endokrine systemet/hormonsystemet
 • Sansene
 • Temperaturreguleringen 
 • Immunsystemet
 • Bevegelsesapparatet: Muskel- og Skjelettsystemet
 • Fordøyelsessystemet
 • Nyrene og urinveiene
 • Væskebalanse og syre-base-regulering
 • Forplantningsorganene

Del II: Mikrobiologi:

 • Smittestoffenes oppbygning og egenskaper
 • Mikroorganismenes angrepsmekanismer og smittekjeden
 • Antibiotikabruk og resistensutvikling
 • Smittevernstiltak
Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • kan navngi anatomiske strukturer og organer i menneskekroppen
 • kan beskrive organers beliggenhet i forhold til hverandre
 • kan beskrive anatomisk oppbygning for organ og organsystemer, celler og vev
 • kan beskrive ulike organer og organsystemers oppgaver i kroppen
 • kan gjøre rede for normal fysiologi i de ulike organene og organsystemene
 • kan gjøre rede for reguleringsmekanismer og homeostase i den friske kroppen
 • kan beskrive de ulike smittestoffenes oppbygning og funksjon samt deres angrepsmekanismer på mennesket

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende kunnskap om menneskekroppens anatomi og organsystemer, samt fysiologiske og biokjemiske prosesser i møte med pasienter
 • kan iverksette og ivareta smitteverntiltak for å hindre spredning av uønskede mikrober

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • forstår at kunnskap i emnet har betydning for utøvelse av faglig forsvarlig helsehjelp
 • kan ta ansvar for kontinuerlig oppdatering og utvikling av kunnskaper i anatomi, fysiologi og mikrobiologi
Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Kjemi og/eller biologi fra videregående skole
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer

Konsekvenser ved ikke bestått eksamen:Studenter som ikke har fullført og bestått emnet, senest ved utsatt eksamen, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Fagperson(er)
Studieprogramleder: Nina Vatland
Arbeidsformer
Forelesninger, studiespørsmål, diskusjonsforum, digitale læringsverktøy, selvstudium.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 (BSY152_1) 10
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 (BSY152_2) 10
Åpent for
Paramedisin, bachelor
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto