Hopp til hovedinnhold

Etikk, kultur og samfunnsforståelse BPA102

Emnet tar utgangspunkt i det vitenskapelige, samfunnsmessige og humanistiske grunnlaget for velfungerende helsetjenester til nytte både for pasienten/brukeren og for samfunnet. Et spesielt fokus rettes mot kunnskap og ferdigheter som kan fremme respekt, empati, refleksjon, samarbeid og kommunikasjon.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BPA102

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Emnet tar utgangspunkt i det vitenskapelige, samfunnsmessige og humanistiske grunnlaget for velfungerende helsetjenester og paramedisinsk profesjonsutøvelse. Et spesielt fokus rettes mot kunnskap og ferdigheter som kan fremme respekt, empati, refleksjon og relasjonell kompetanse. Praktisk trening i samhandling, grunnleggende smittevern og livreddende førstehjelp inngår som en del av emnet. Emnet fokuserer på læring i en akademisk kontekst, kritisk kildebruk, skriftlig og muntlig presentasjon.
Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har kunnskap om etiske perspektiver og teorier som er relevant for yrkesutøvelsen
 • kan identifisere yrkesetiske dilemmaer ved prehospitalt arbeid
 • har bred kunnskap om lover, forskrifter og regelverk som er relevant for yrkesutøvelsen
 • har kunnskap om sentrale betingelser for et godt arbeidsmiljø
 • har bred kunnskap om kommunikasjon og samhandling i team, herunder relevante perspektiver, teorier og modeller
 • har kunnskap om å forebygge smitterisiko ved hjelp av smittevern og infeksjonsforebyggende tiltak 
 • har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet
 • har kunnskap om helse- og sosialpolitikk. Kandidaten skal også kjenne til samers rettigheter, og ha kunnskap om og forståelse for samenes status som urfolk

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende og utøve praksis som paramedisiner i henhold til oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk, faglige retningslinjer og veiledere i sin tjenesteutøvelse
 • kan identifisere etiske problemstillinger og utøve praksis med bakgrunn i etiske refleksjonsmodeller
 • kan anvende kunnskap for å tilpasse kommunikasjon med ulike aldersgrupper, i ulike livssituasjoner, og sikre deres medvirkning og rettigheter både som pasient, pårørende og etterlatte 
 • kan anvende kunnskap om kommunikasjon på en trygg, effektiv og relasjonsfremmende måte i møte med pasienter, pårørende og andre, særlig barn som pårørende og pasient
 • kan anvende kunnskap om kommunikasjon på en kulturell og språklig trygg måte i møte med pasienter, pårørende og andre med samisk eller annen minoritetsbakgrunn
 • kan beherske dokumentasjon av egen praksis og ivareta lovpålagt varsling til andre myndigheter
 • behersker å søke opp relevant, vitenskapelig forskningslitteratur
 • behersker å føre kildehenvisning og referanseliste i henhold til gitt referansestil 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske og juridiske utfordringer i sin tjenesteutøvelse.
 • kan planlegge og gjennomføre samhandling med brukere, pasienter, pårørende og samarbeidende personell ved bruk av relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse. Videre kan kandidaten veilede brukere, pasienter, pårørende og relevant personell som er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser
 • har kunnskap om begrepet helsekompetanse og hvordan variasjoner i helsekompetanse påvirker ulike pasient- og brukergruppers sykdomshåndtering, mestring og egenomsorg
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig hjemmeeksamen 1/1 2 Uker Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Innlevering i akademisk skriving, Obligatorisk undervisningsaktivitet, HHLR

1) Minimum 80 % deltakelse på seminarer, ferdighetstrening, simulering og gruppearbeid

Det er studentens ansvar å påse at krav om tilstedeværelse oppfylles. Dersom studenten overskrider fraværsgrensen, vil emneansvarlig vurdere om det er mulig å kompensere for fravær gjennom alternative krav, for eksempel skriftlige individuelle oppgaver. Dersom fraværet ikke kan kompenseres, må studenten følge neste kull. Muligheten for kompensasjon avhenger av hvor stort fraværet har vært og hvilke aktiviteter studenten ikke har deltatt på.

2) Gjennomføring av HHLR-kurs

3) Gjennomføring av førstehjelpskurs

4) Innlevering - Vitenskaplig skriving

Fagperson(er)
Studieprogramleder: Nina Vatland
Emneansvarlig: Marianne Lindé
Arbeidsformer
Undervisningen er basert på forelesninger, gruppearbeid, selvstudier og presentasjoner av egne refleksjoner. 
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Paramedic - Etikk, kultur og samfunnsforståelse (E-PAR110_1) 10
Åpent for
Paramedisin, bachelor
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto