Hopp til hovedinnhold

Ambulanseoperativt arbeid BPA103


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BPA103

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Ambulanseoperativt arbeid innebærer i hovedsak planlegging, organisering, gjennomføring og evaluering av ambulanseoppdrag, herunder ledelse og organisering av andre helseressurser og samhandling og samvirke med andre nødetater eller samarbeidspartnere. Emnet fokuserer på oppbygning og organisering av redningstjenesten i Norge, sikkerhet ifm. planlegging og gjennomføring av oppdrag, bruk av sambandsutstyr og generelt skadestedsarbeid.
Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om oppbygging og organisering av redningstjenesten
 • har kunnskap om helse- og omsorgstjenestens organisering og ledelse på skadested, samt kunnskap om samarbeidende aktørers organisering og ledelse på skadested
 • kjenner til helsetjenestens rolle i totalforsvaret
 • har bred kunnskap om bruk av relevante operative kommunikasjonsformer, herunder bruk av sambandsutstyr og andre IKT-verktøy ved operativt ambulansearbeid
 • har kunnskap om oppdrag med spesielle operative utfordringer, herunder PLIVO, CBRNE og vanskelig tilgjengelige pasienter
 • har bred kunnskap om å ivareta egen og andres sikkerhet under utførelse av oppdrag

Ferdigheter 

Studenten:

 • kan anvende samvirkeprinsippet under løsning av oppdrag med andre helseressurser, nødetater, øvrige deler av redningstjenesten og relevante forsterkningsressurser
 • kan anvende prinsipper for ledelse av helsetjenestens innsats i tidlig fase av skadestedsarbeidet
 • kan anvende kunnskap om operative utfordringer og bruk av relevant utstyr
 • kan bruke kommunikasjonsutstyr i samsvar med gjeldende nasjonale regelverk og prosedyrer

Generell kompetanse 

Studenten: 

 • kjenner til samfunnets organisering av beredskapen i Norge og hvilken rolle ambulansetjenesten og øvrig helse- og omsorgstjeneste har
 • kjenner til beredskapsarbeidet i helse- og omsorgstjenesten, og kan bidra i forebyggende beredskapsarbeid, evaluering og oppfølging etter hendelser og øvelser.
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeeksamen 1/1 2 Dager Bokstavkarakterer Alle

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Minimum 80 % deltakelse på ferdighetstrening, simulering, kurs og gruppearbeid.

Det er studentens ansvar å påse at krav om tilstedeværelse oppfylles. Dersom studenten overskrider fraværsgrensen, vil emneansvarlig vurdere om det er mulig å kompensere for fravær gjennom alternative krav, for eksempel skriftlige individuelle oppgaver. Dersom fraværet ikke kan kompenseres, må studenten følge neste kull. Muligheten for kompensasjon avhenger av hvor stort fraværet har vært og hvilke aktiviteter studenten ikke har deltatt på.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Nina Vatland
Emneansvarlig: Jan Arvid Grimsrud
Studieprogramleder: Nina Vatland
Arbeidsformer
Arbeids- og undervisningsformene vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening og selvstudier. Ferdighetstreningen omfatter simuleringsøvelser i grupper hvor tema og innhold er relatert til det teoretiske innholdet.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Paramedic - Ambulanseoperativt arbeid (FXPAA100_1) 10
Emneevaluering
Emnet vil følge sluttevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto