Hopp til hovedinnhold

Psykisk helse, rus og avhengighet BPA202


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BPA202

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Psykisk helse, rus og avhengighetsproblematikk har fått økt oppmerksomhet i samfunnet og innen akuttmedisinske tjenestene de senere årene. Kunnskap om og forståelse for psykiske lidelser, rus- og avhengighet er en viktig del av paramedisinerens yrkesutøvelse.

Emnet skal gi forståelse for og handlingskompetanse i møte med mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk. Det er også et formål å etablere et utgangspunkt for tverrfaglig refleksjon og praksis. Emnet skal særlig ha fokus på akutte tilstander.

Konteksten er i all hovedsak prehospital, men studentene skal også lære om hvordan psykiske helsetjenester fungerer i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Gjennom studiet blir studenten kjent med ulike forståelsesmodeller, behandlingsmetoder og sentrale begreper, samt får innblikk i relevant teori og forskning.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har bred kunnskap om psykiske tilstander og lidelser, psykisk helse og rus- og avhengighetsproblematikk
 • kan vise forståelse og kunnskap i forhold til aktuelle psykiske lidelser, selvskading og selvmord. 
 • kan vurdere tegn og symptomer knyttet til uavklarte tilstander som skyldes somatisk sykdom, rusbruk og/eller psykisk lidelse. 
 • kan gjøre rede for akutte ruslidelser, rusmiddelavhengighet og rusrelaterte sykdommer, herunder kombinasjon rus- og psykiatrilidelser (ROP-lidelser) 
 • kan vise kunnskap knyttet til omfang, forståelsesmodeller og behandlingsmetoder innen psykisk helse og rusomsorg. 
 • kan forklare lovregulering knyttet til psykisk helsevern og rusbehandling.

Ferdigheter 

Studenten:

 • kan anvende kunnskap for å identifisere og ivareta pasienter med psykiske helseproblemer, rus og avhengighetsproblematikk.
 • kan ivareta mennesker i akutt psykisk krise på en god måte. 
 • kan observere og kommunisere med pasienter og dermed kjenne igjen tegn på psykiske lidelser og ruslidelser. 
 • kan identifisere tilstander med alvorlig rusmiddelmisbruk som overdose og alkoholforgiftning med akutt fare for liv og helse. 
 • kan identifisere tilstander eller situasjoner med fare for selvmord eller annen alvorlig selvskading. 
 • kan ivareta egen- og pasientsikkerhet, samt kunne anvende kommunikasjonsteknikk.

Generell kompetanse 

Studenten:

 • kan reflektere over etiske og juridiske problemstillinger, spesielt knyttet til frihetsberøvelse og bruk av tvang. 
 • kan gjenkjenne og håndtere situasjoner der pasienter utgjør fare for eget liv og/eller andres liv og helse. 
 • kan kjenne til konsekvenser av rusmiddelmisbruk og psykiske helseproblemer. 
 • kan ivareta pasienter og pårørende og sikre at aktuelle instanser blir involvert. 
 • kan utvikle god paramedisinsk praksis basert på tverrprofesjonelt samarbeid og erfaringsutveksling, samt erkjenne viktigheten av forebyggende innsats.
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Praktisk eksamen og skriftlig skoleeksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praktisk eksamen 0/1 Bestått/ Ikke bestått
Skriftlig skoleeksamen 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Minimum 80 % deltakelse på studiegrupper, praksisdager, simulering og ferdighetstrening.

Det er studentens ansvar å påse at krav om tilstedeværelse oppfylles. Dersom studenten overskrider fraværsgrensen, vil emneansvarlig vurdere om det er mulig å kompensere for fravær gjennom alternative krav, for eksempel skriftlige individuelle oppgaver. Dersom fraværet ikke kan kompenseres, må studenten følge neste kull. Muligheten for kompensasjon avhenger av hvor stort fraværet har vært og hvilke aktiviteter studenten ikke har deltatt på.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Torny Kamfjord
Studieprogramleder: Nina Vatland
Emneansvarlig: Nina Vatland
Arbeidsformer
Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, studiegruppe, praktiske øvinger, selvstudier, simulerings- og ferdighetstrening.
Emneevaluering
Det vil gis anledning til kontinuerlig evaluering av kvaliteten på undervisningen, veiledning og læringsopplevelsen i henhold til retningslinjer ved UiS.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto