Hopp til hovedinnhold

Sikkerhet, risikostyring og beslutningstaking i medisinske og operative situasjoner (BPA404)

Prehospitalt arbeid krever ofte raske beslutninger under stor usikkerhet. Dette gjør det nødvendig med grunnleggende forståelse for hvordan mennesker, både alene og i samarbeid med andre i team, fatter beslutninger og håndterer risiko i medisinske og taktiske situasjoner. Emnet gir innsikt og kunnskap om sentrale teorier innen sikkerhetsfaget, risikostyring og beslutningstaking. Studenten skal lære å bruke dette til å foreta vurderinger og fatte beslutninger på en måte som fører til størst mulig grad av sikkerhet for alle som er involvert under løsningen av ambulanseoppdrag.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BPA404

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

  • har bred kunnskap om å ivareta egen og andres sikkerhet under utførelse av oppdrag
  • kan oppdatere sin kunnskap om helse- og omsorgstjenestens organisering og ledelse av større hendelser.
  • har kunnskap om grunnleggende modeller for beslutningstaking og beslutningsfeller i medisinsk og operativt arbeid.
  • kan gjøre rede for teorier om teamarbeid og hvordan ulike faktorer fører til godt eller mindre godt teamarbeid i krevende operative situasjoner

Ferdigheter 

Studenten:

  • kan gjennomføre en risikovurdering og iverksette tiltak for å ivareta egen, pasientens og andres helse og sikkerhet.
  • kan anvende ulike modeller for beslutningstaking, kommunikasjon og samhandling
  • kan utøve situasjonsbestemt ledelse.

Generell kompetanse

Studenten:

  • kan utveksle kompetanse med andre for å bidra til planlegging, organisering og utøvelse av helhetlige helsetjenester 
  • kan bidra i forebyggende beredskapsarbeid, evaluering og oppfølging etter hendelser og øvelser.
  • kan planlegge, gjennomføre og initiere samhandling både tverrfaglig, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og på tvers av virksomheter og nivåer
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 4 Timer Bestått/ Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Minimum 80 % deltakelse på seminarer, ferdighetstrening, simulering og gruppearbeid

Det er studentens ansvar å påse at krav om tilstedeværelse oppfylles. Dersom studenten overskrider fraværsgrensen, vil emneansvarlig vurdere om det er mulig å kompensere for fravær gjennom alternative krav, for eksempel skriftlige individuelle oppgaver. Dersom fraværet ikke kan kompenseres, må studenten følge neste kull. Muligheten for kompensasjon avhenger av hvor stort fraværet har vært og hvilke aktiviteter studenten ikke har deltatt på.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Trond Myklebust Lund
Studieprogramleder: Nina Vatland
Arbeidsformer
Arbeids- og undervisningsformene vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening, simulering og selvstudier.
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto