Sikkerhet, risikostyring og beslutningstaking i medisinske og operative situasjoner (BPA404)

Prehospitalt arbeid krever ofte raske beslutninger under stor usikkerhet. Dette gjør det nødvendig med grunnleggende forståelse for hvordan mennesker, både alene og i samarbeid med andre, fatter beslutninger og håndterer risiko i medisinske og taktiske situasjoner. Emnet gir innsikt og kunnskap om sentrale teorier innen sikkerhetsfaget, beslutningstaking og samhandling og ledelse i grupper og team. Studenten skal lære å bruke dette til å foreta vurderinger og fatte og iverksette beslutninger på en måte som fører til størst mulig grad av sikkerhet for alle som er involvert under løsningen av ambulanseoppdrag.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BPA404

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

  • har bred kunnskap om å ivareta egen og andres sikkerhet under utførelsen av oppdrag
  • har bred kunnskap om kommunikasjon og samhandling i grupper og team, herunder relevante perspektiver, teorier og modeller
  • har kunnskap om grunnleggende modeller for beslutningstaking og beslutningsfeller i medisinsk og operativt arbeid.
  • har kunnskap om ledelse i operative situasjoner
  • har kunnskap om hvordan kort- og langvarig stress påvirker mennesker

Ferdigheter 

Studenten:

  • kan gjennomføre en risikovurdering og iverksette tiltak for å ivareta egen, pasientens og andres helse og sikkerhet.
  • kan anvende ulike modeller for beslutningstaking, kommunikasjon og samhandling
  • kan utøve situasjons- / oppdragsbestemt ledelse
  • kan bruke aktuelle teknikker for å dempe og mestre stress i vanskelige operative, situasjoner

Generell kompetanse

Studenten:

  • har innsikt i sentral fagkunnskap om sikkerhet, beslutningstaking, stress og samhandling og ledelse i grupper og team

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 4 Timer Bestått/ Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Minimum 80 % deltakelse på seminarer, ferdighetstrening, simulering og gruppearbeid

Det er studentens ansvar å påse at krav om tilstedeværelse oppfylles. Dersom studenten overskrider fraværsgrensen, vil emneansvarlig vurdere om det er mulig å kompensere for fravær gjennom alternative krav, for eksempel skriftlige, individuelle oppgaver. Dersom fraværet ikke kan kompenseres, må studenten følge neste kull. Muligheten for kompensasjon avhenger av hvor stort fraværet har vært og hvilke aktiviteter studenten ikke har deltatt på.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Trond Myklebust Lund

Studieprogramleder:

Nina Vatland

Arbeidsformer

Arbeids- og undervisningsformene vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening, simulering og selvstudier.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto