Hopp til hovedinnhold

Bacheloroppgave (BPABAC)

Emnet er organisert som en skriftlig hjemmeoppgave. Oppgaven er fordypning i det ambulanse- og paramedisinske kunnskapsfelt, og kan være et litteraturstudium, et fagutviklingsprosjekt eller en prosjektidé i samarbeid med praksis.

Besvarelsen skal gå i dybden på et relevant og avgrenset område av læringsutbyttebeskrivelsene knyttet til utdanningen og synliggjøre kompetansen som studentene har oppnådd innen faget.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BPABAC

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Oppgaven skal i utgangspunktet skrives individuelt. Unntaksvis og etter søknad tilemneansvarlig, kan en få innvilget å skrive oppgaven i gruppe på to studenter.Det helsevitenskapelige fakultet oppnevner veileder for den enkelte bacheloroppgave. Det gis inntil4 veiledningstimer pr bacheloroppgave. Studentene har selv ansvar for å avtale veiledningstid. Itillegg tilbys 2 gruppeveiledninger. Hensikten med gruppeveiledningen er å presentere egne prosjektfor hverandre samt kritisk vurdere eget og andres arbeid.
Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten kan

 • gjøre rede for styrker og svakheter ved egen anvendt forskningsmetode
 • gjøre rede for forskningsetiske og juridiske aspekter relatert til eget prosjekt
 • vise ambulanse- og paramedisinsk kunnskap gjennom å formulere, begrunne og drøfte et aktuelt tema eller problemstilling relevant for yrkesutøvelse og praksis
 • dokumentere kunnskap om grunnleggende vitenskapsteori og forskningsmetode(r)
 • vise til nyere forskning relatert til problemområdet for bacheloroppgaven

Ferdigheter

Studenten kan

 • utarbeide en problemstilling og gjennomføre et relevant faglig prosjekt
 • innhente, vurdere og anvende nasjonale og internasjonale forskningsartikler
 • drøfte problemstillingen i lys av ambulanse- og paramedisinens empiri og teori
 • velge relevant fremgangsmåte for å belyse tema eller problemstilling
 • anvende relevant litteratur, vise evne til kildekritikk, og bruke referanser og litteraturliste korrekt

Generell kompetanse

Studenten kan

 • utforske teoretiske og kliniske og/eller operative problemstillinger på en systematisk og reflektert måte
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere et samarbeidsprosjekt som strekker seg over tid
 • reflektere over holdninger relatert til utøvelse av ambulanse- og paramedisinyrket, samt velge relevante kunnskaper som støtte til disse refleksjonene
 • vise selvstendighet i anvendelse av fag- og forskningslitteratur og evne til skriftlig framstilling
Forkunnskapskrav
For å få bacheloroppgaven vurdert må alle forutgående teori- og praksisemner være bestått.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Minimum 80% deltakelse på seminar, Prosjektskisse, Deltakelse på min. 2 veiledningstimer
Vilkår for å gå opp til vurdering
 • Minimum 80 % deltagelse på seminar
 • Godkjent prosjektskisse 1000 ord (±10 %)
 • Delta på minimum 2 veiledningstimer
Fagperson(er)
Studieprogramleder: Nina Vatland
Arbeidsformer

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, seminar, veiledning i grupper og selvstudier. Emnet starter med et seminar og forelesninger som skal understøtte studentenes arbeid med tema, problemstilling og utforming av prosjektskisse.

Oppgaven skrives individuelt. Tema skal ta utgangspunkt i et selvvalgt problemområde som faller inn under læringsutbyttet for bachelorutdanningen. Oppgaven skrives som et litteraturstudium, et fagutviklingsprosjekt eller en prosjektidé i samarbeid med praksis.

Studentene får tildelt veileder etter å ha levert prosjektskisse for oppgaven. Prosjektbeskrivelsen skal godkjennes av veileder. Det gis tilbud om inntil 4 veiledningstimer.

Emneevaluering
Det vil gis anledning til kontinuerlig evaluering av kvaliteten på undervisningen, veiledning og læringsopplevelsen i henhold til retningslinjer ved Det helsevitenskapelige fakultet.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto