Hopp til hovedinnhold

Forvaltningsrett I BRV105

Forvaltningsrett I tar først og fremst sikte på å gi grundig kjennskap til regler om saksbehandling og regler om innsyn i opplysninger og dokumenter. Forvaltningsrett I gir kunnskaper om sentrale regler som gjelder for forvaltningen (stat, kommune og fylkeskommune). Spennende og sentrale tema som inhabilitet, taushetsplikt, varsel, begrunnelse, innsyn og klage analyseres. Forsvarlig saksbehandling ligger i spenningsfeltet mellom rettssikkerhet og effektivitet. Grundig kjennskap til prosessuelle forvaltningsrettslige regler er helt sentralt for de fleste som jobber som jurister, både i offentlig og privat sektor.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BRV105

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten;

  • ha grundig kunnskap om forvaltningslovens anvendelsesområde og systematikk.
  • ha grundig kunnskap om sentrale begreper som vedtak, enkeltvedtak, forskrift, part og rettslig klageinteresse.
  • ha grundig kunnskap om sentrale regler som inhabilitet, innsyn etter forvaltningsloven og offentleglova, taushetsplikt, forvaltningens veiledningsplikt, utredningsplikt, opplysningsplikt og varslingsplikt og partens rett til å uttale seg, begrunnelse og klage.
  • ha grundig kunnskap om ulike hensyn som effektivitet og rettssikkerhet, herunder kontradiksjon og tillit.
  • ha kunnskap om forvaltningsvirksomhet og forvaltningsapparatet.
  • ha kunnskap om reglene om organisering, ansvarsforhold og avgjørelseskompetanse i den offentlige forvaltning.
  • ha noe kjennskap til forvaltningens materielle kompetanse, spesielt det såkalte legalitetsprinsippet.

 Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende ferdigheter;

  • Kunne konkret vurdere om det foreligger prosessuelle feil og konkret vurdere grad av innsyn.
Innhold
Forvaltningsrett er rettsreglene om organisering, ansvarsforhold og avgjørelseskompetanse i den offentlige forvaltningen, og om de rettigheter og plikter borgerne har overfor forvaltningen. Med offentlig forvaltning menes både organ for stat og kommune, og private som tar avgjørelser på vegne av det offentlige om rettigheter eller plikter for borgerne. Dette kan være kollegiale organ, som kommunestyre, fylkesskolestyre eller styret ved Universitetet i Stavanger, eller administrative organ som rådmannen, fylkesmannen og departementene. Stortinget og domstolene er derimot ikke en del av forvaltningen. Tema for forvaltningsrett er de generelle reglene som gjelder for hele den offentlige forvaltningen eller de største eller mest sentrale delene av denne - det som også blir kalt alminnelig forvaltningsrett. Studiet av forvaltningsretten er delt i to, Forvaltningsrett I og Forvaltningsrett II. Forvaltningsrett I tar først og fremst sikte på å gi grundig kjennskap til reglene om forvaltningens saksbehandling som er nedfelt i forvaltningsloven (herunder klage over forvaltningsvedtak, til og med fvl. § 34).
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Juridisk forprøve
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer A - F Lovdata, Norges Lover /særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk innlevering 1, Obligatorisk innlevering 2
De obligatoriske innleveringsoppgavene må være godkjent for å avlegge eksamen. Informasjon om obligatorisk undervisningsaktivitet vil bli gitt på Canvas.
Fagperson(er)
Faglærer: Markus Vigsnæs Jæger
Faglærer: Truls Ellingsæter
Emneansvarlig: Truls Ellingsæter
Studieprogramleder: Lana Bubalo
Arbeidsformer
Forelesninger og seminarer (gruppearbeid og gjennomgang/diskusjon av oppgaver). Totalt må det medregnes ca. 300 arbeidstimer i faget. Forelesninger og seminarer vil hver være på ca. to timer pr. uke, altså fire timer totalt pr. uke. Det må likevel legges inn tid til forberedelse og etterarbeid her på ca. like mange timer. To obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Det anbefales å bruke minst 15 arbeidstimer pr. innlevering.
Åpent for
Rettsvitenskap - bachelorstudium
Emneevaluering
Studentene vil få gitt sin tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Forvaltningsrett I (BSS280) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto