Hopp til hovedinnhold

Familie- og arverett BRV130

En finansrådgiver og en sykepleier skiller seg etter 10 års ekteskap - hvordan skal de fordele formuen og eiendelene mellom seg? En gammel skipsreder dør - hvordan skal hans formue fordeles mellom henholdsvis hans ektefelle og barnene fra hans første og andre ekteskap? Dette er eksempler på rettsspørsmål som man skal kunne håndtere etter å ha fullført dette emnet, da dette emnet omhandler rettsforholdet mellom ektefeller og fordeling av arv.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BRV130

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om de regler som gjelder:

- Ektefellers underholdsplikt

- Eiendomsretten til ektefellenes eiendeler, herunder eneeie og sameie, ektefellers råderett over egne eiendeler, ektefellers ansvar for gjeld og betydningen av gaver mellom ektefeller

- Formuesforholdet mellom ektefeller, herunder felleseie og særeie; adgang til å avtale alternativer til lovens normalordning; fordeling av formuen og eiendeler ved separasjon og skilsmisse

- Grensen mellom livs- og dødsdisposisjon

- Rett til arv etter loven og etter testament

- Retten til å sitte i uskiftet bo

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten

  • kunne forklare hovedtrekkene ved reglene om ektefellers underholdsplikt under ekteskapet
  • kunne tolke og anvende reglene om ektefellers råderett, eiendomsrett, gjeldsansvar og fordelingen av formuen og eiendeler ved separasjon og skilsmisse
  • kunne tolke og anvende reglene om fordeling av arv og om retten til å sitte i uskifte
Innhold
De regler som regulerer formuesforholdet mellom ektefeller finner vi i ekteskapsloven, og de regler som regulerer fordeling av arv, samt vilkår​ene for å sitte i uskiftet bo, finner vi i arveloven. Ved hjelp av vanlig juridisk metode skal studentene lære seg å tolke og anvende disse reglene. Dette gir studentene et fundament for å kunne ta stilling til de tvistespørsmål som kan oppstå innenfor familieretten og arveretten, det være seg tvister i forbindelse med skilsmisser eller tvister i forbindelse med fordeling av arv.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
BRV105 Forvaltningsrett I, BRV120 Juridisk metode I, SVEXFAC Juridisk forprøve
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Godkjent kalkulator. , Juridisk og administrativ ordliste bokmål-nynorsk (Utgård), Lovdata, Lovsamling, Ordbok.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Innleveringsoppgave, Innleveringsoppgave
To obligatoriske innleveringsoppgaver må være godkjent for å få rett til å ta eksamen. Leveringsfrist angis ved emnets oppstart. Den ene av de to obligatoriske innleveringsoppgavene kan organiseres som en gruppeinnlevering. Ytterligere informasjon om oppgavene vil bli opplyst om på Canvas. Utover oppgaveinnleveringene vil det ikke være obligatorisk undervisningsaktivitet, men studentene anbefales å følge all undervisning som tilbys.
Fagperson(er)
Faglærer: John Asland
Emneansvarlig: Helle Dokken Austvik
Faglærer: Kasandra Byberg
Timelærer: Ane Kristine Bendixen
Timelærer: Asbjørn Strandbakken
Studieprogramleder: Lana Bubalo
Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer, obligatoriske innleveringsoppgaver, selvstudium, diverse administrativt arbeid. Det tas i tillegg sikte på arbeidsgrupper ledet av viderekomne studenter, og en frivillig oppgaveinnlevering til arbeidsgruppelederen.

Nedenfor følger stipulert forventet arbeidsomfang, fordelt på aktivitetstypene. Det understrekes at dette kun er rettledende, og at det vil være veldig individuelt akkurat hvor mange timer man vil bruke og hvordan man vil fordele disse mellom aktivitetene.

Samlet forventet arbeidsomfang: 300 timer. Fordelt som følger:

Forelesninger 50 timer (inkludert forberedelse og etterarbeid)

Seminarer 20 timer (inkludert forberedelse og etterarbeid)

Arbeidsgrupper og frivillig innlevering 25 timer (inkludert forberedelse og etterarbeid)

Obligatorisk oppgave nr 1 10 timer

Obligatorisk oppgave nr 2 10 timer

Selvstudium 175 timer (litteraturgjennomgang, studere rettspraksis, studere tidligere eksamensoppgaver, m.m.)

Diverse administrativt arbeid 10 timer (følge med på Canvas, m.m.)

Åpent for
Rettsvitenskap - bachelorstudium
Emneevaluering
Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Familie- og barnerett (BRV100) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto