Hopp til hovedinnhold

Immaterialrett BRV215

Immaterialretten omfatter opphavsretten og det industrielle rettsvern, samt tilgrensende rettighetsformer. Dette er rettigheter til "ikke fysiske objekter" som er skapt på grunn av menneskers kunnskap og kreativitet.

Emnet skal gi en grunnleggende forståelse for hensynene bak de relevante regelsett og sammenhengen mellom dem.

Studentene skal kunne vite hva som er gjenstand for beskyttelse og hvilke vilkår som må være oppfylt for å oppnå rettsvern, herunder kjenne til hovedtrekkene i prosessene ved registreringssøknader.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BRV215

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Merk

Emnet starter ikke før høsten 2022

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha kunnskap om:

 • immaterialrettens bakgrunn, begreper og sentrale problemstillinger
 • norske og internasjonale kilder i immaterialretten
 • hovedtrekkene i immaterialretten
 • det teoretiske innholdet i de sentrale reglene i lover og sentrale dommer på rettsområdet
 • sammenhengen til tilgrensende fagområder som blant annet tingsrett, konkurranserett, kontraktsrett, alminnelig formuerett, markedsrett og prosessrett
 • kjenne til hovedprinsippene for rettighetshåndheving etter norsk rett
 • Reglene om beskyttelse av immaterielle rettigheter i arbeidsforhold

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha ferdigheter i:

 • trekke grensene mellom immaterialrettslige emner som opphavsretten, varemerkeretten og designretten.
 • drøfte og løse problemstillinger knyttet til etablering av immaterielle rettigheter, sikring av slike rettigheter, og overdragelse av rettighetene til andre
 • fortolke og anvende sentrale immaterialrettslige regler
 • analysere og redegjøre for rettstilstanden i norsk rett
 • beskrive hvordan den internasjonale retten, herunder EU/EØS-retten og Den europeiske patentkonvensjon (EPC), påvirker norsk rett

Innhold
 • Immaterialrettens begrunnelse - grunnleggende hensyn
 • Viktigste kilder i immaterialretten
 • Patentrett- gjenstand, etablering og beskyttelse
 • Varemerkerett - gjenstand, etablering og beskyttelse
 • Designrett - gjenstand, etablering og beskyttelse
 • Opphavsrett - gjenstand, etablering og beskyttelse
 • Beskyttelse av databaser
 • Etablering av immaterielle rettigheter, sikring av slike rettigheter, og overdragelse av rettighetene
 • Immaterialrett i arbeidsforhold
 • Rettighetshåndheving etter norsk rett
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamne 1/1 4 Timer A - F Juridisk og administrativ ordliste bokmål-nynorsk (Utgård), Lovdata

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Bestått obligatorisk innleveringsoppgave. Leveringsfrist angis ved emnets oppstart. Obligatoriske innleveringsoppgaver vurderes med godkjent/ikke godkjent. Ytterligere informasjon om oppgavene vil bli opplyst om på Canvas. Utover oppgaveinnleveringene vil det ikke være obligatorisk undervisningsaktivitet, men studentene anbefales å følge all undervisning som tilbys.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Lana Bubalo
Emneevaluering
Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til UiS og HH- fakultetets evalueringssystem.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto