Hopp til hovedinnhold

Erstatningsrett BRV220

I erstatningsretten behandles reglene og prinsippene om erstatning utenfor kontraktsforhold. Oppmerksomheten er særlig vendt mot grunnvilkårene for erstatning. I emnet behandles også normene om hvordan erstatningen utmåles.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BRV220

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskap

Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten skal ha kunnskaper om:

  • erstatningsrettslig relevant skade
  • ansvarsgrunnlag (som det alminnelige skyldansvaret, arbeidsgiveransvar, ulovfestet objektivt ansvar og motorvognansvaret)
  • årsakssammenheng (faktisk årsakssammenheng og rettslig avgrensning av ansvar)
  • skadelidtes forhold, herunder reglene om medvirkning
  • normene om erstatningsutmåling og reglene om lemping
  • reglene om solidaransvar, regress og erstatningskravets forfall og foreldelse

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten skal:

  • kunne gjøre rede for og anvende erstatningsrettslige normer.
  • kunne gjennomføre teoretiske og praktiske analyser og drøftelser av erstatningsrettslige spørsmål, og gjennom slike analyser og drøftelser vise fullgode metodiske og materielle ferdigheter innen emnet.   
  • kunne gjennomføre rettspolitiske analyser og vurderinger av erstatningsrettslige spørsmål.
Innhold

I erstatningsretten behandles reglene om når et erstatningsansvar foreligger og normene om hvordan erstatningen utmåles.

Grunnvilkårene for erstatning er helt sentrale i emnet. For det første må det foreligge en skade. Hva som utgjør en erstatningsrettslig relevant skade, behandles i emnet. For det annet må det foreligge et ansvarsgrunnlag. Det alminnelige skyldansvaret, arbeidsgiveransvaret, ulovfestet objektivt ansvar og motorvognansvaret er sentrale tema som behandles i emnet. For det tredje må det foreligge årsakssammenheng. Både faktisk årsakssammenheng og rettslig avgrensning av ansvaret behandles i emnet.

Temaet skadelidtes forhold - herunder reglene om medvirkning - behandles i emnet.

Emnet omfatter også normene om erstatningsutmålingen og reglene om lemping av erstatningsansvar.

Reglene om solidaransvar og regress behandles i emnet. Også reglene om erstatningskravets forfall og foreldelse berøres.

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Lovdata, Lovsamling og særtrykk av lover. , Ordbok. 1)

1) Alminnelig rettskrivingsordbok på bokmål eller nynorsk og alminnelig ordbok på fremmedspråk med oversettelse til norsk eller engelsk.
Det gis tilgang til Lovdatas eksamensmodus under eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Innleveringsoppgave 1, Innleveringsoppgave 2
For å kunne avlegge eksamen i emnet må to obligatoriske innleveringsoppgaver være godkjente. Ved semesterstart kunngjøres innleveringsfristene på Canvas. Informasjon om de obligatoriske innleveringsoppgavene vil bli gitt på Canvas.
Fagperson(er)
Faglærer: Roger Stelander Magnussen
Emneansvarlig: Roger Stelander Magnussen
Studieprogramleder: Lana Bubalo
Studieprogramleder: Lana Bubalo
Arbeidsformer
Den enkelte student forventes å nedlegge 250 til 300 arbeidstimer i emnet. Forelesninger, seminar og oppgavegjennomgang utgjør om lag 50 timer samlet. Hvordan timene fordeles vil fremgå av timeplanen og/eller Canvas ved semesterstart. De resterende timene medgår til studentens egne forberedelser til og repetisjoner etter forelesningene og seminarene, arbeidet med de to obligatoriske innleveringsoppgavene, selvorganisert gruppearbeid og selvstudium.
Åpent for
Rettsvitenskap - bachelorstudium
Emneevaluering
Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto