Hopp til hovedinnhold

Rettskultur og komparativ rett BRV330

De siste årene har den norske rettskulturen vært under stort press. Dette skyldes i stor grad de internasjonale forpliktelsene som studentene lærer mer om i emnene Rettsstat og menneskeretter og NIRI. Disse fører med seg til dels vesentlige endringer så vel for den norske som de andre rettskulturene som har inngått de samme internasjonale forpliktelsene. I BRV330 skal man først lære om norsk, engelsk, amerikansk, fransk og tysk rettskultur og hvordan de har blitt som de er i dag, og videre hvilke utfordringer disse rettskulturene står overfor i dag med tanke på de internasjonale forpliktelsene de har gått inn i.

Emnet undervises høsten 2021. Deretter blir det flyttet til vårsemesteret og blir undervist igjen fra vårsemesteret 2024.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BRV330

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter å ha fullført emnet forventes det at studentene har tilegnet seg følgende:

1. Innen emnets del om Rettskultur

 • Kunnskap om rett som kultur
 • Kunnskap om dannelsen av rettskulturer
 • Kunnskap om møtet mellom rettskulturer
 • Kunnskap om rettskultur og resepsjon av rett
 • Kunnskap om verktøyene brukt til å analysere en rettskultur.   

2. Innen emnets del om Komparativ rett - den norske, engelske, amerikanske, franske og tyske rettskulturen

 • Kunnskap om karakteristika ved og skillet mellom common law- og civil law-tradisjonene
 • Kunnskap om den norske rettskulturen
 • Kunnskap om den engelske rettskulturen
 • Kunnskap om den amerikanske rettskulturen
 • Kunnskap om den franske rettskulturen
 • Kunnskap om den tyske rettskulturen
 • Kunnskap om de utfordringer som EU-retten og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen stiller den engelske rettskulturen, den franske rettskulturen og den tyske rettskulturen overfor.

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten skal være i stand til:

 • Å forklare og diskutere hvordan en rettskultur er satt sammen av de rettskulturelle faktorene konfliktløsning, normproduksjon, rettferdsideal, juridisk metode, profesjonalisering og internasjonalisering.
 • Å forklare og diskutere karakteren av disse rettskulturelle faktorene i den norske, engelske, amerikanske, franske og tyske rettskulturen.
 • Å kunne forklare og diskutere pågående endringer i disse rettskulturelle faktorene, og relatere disse endringene til rettens ulike nivå.
Innhold
I faget BRV 330 Rettskultur og komparativ rett skal studentene (1) få kunnskap om hva en rettskultur er, og hvordan den blir formet og omdannet gjennom møte med rettskulturelt gods fra andre rettskulturer. Det vil være et særlig fokus på de seks rettskulturelle elementene konfliktløsning, normproduksjon, rettferdsideal, juridisk metode, profesjonalisering og internasjonalisering. Deretter skal studentene (2) få kunnskap om den engelske, amerikanske, tyske og franske rettskulturen.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 28 Timer A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk oppgave
Det er en obligatorisk innleveringsoppgave i emnet. Denne må være godkjent for å få rett til å ta eksamen. Informasjon om obligatorisk undervisningsaktivitet vil bli gitt på Canvas.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Lars August Hafting Kvestad
Faglærer: Lars August Hafting Kvestad
Faglærer: Lars August Hafting Kvestad
Studieprogramleder: Lana Bubalo
Arbeidsformer
Forelesninger og obligatorisk innleveringsoppgave. Det er forventet at kandidatene legger ned rundt 120-150 arbeidstimer i emnet. Av dette går rundt 20 timer til forelesninger og annen organisert undervisning, arbeid i grupper i 30 timer og 70 timer selvstudium og forberedelse til undervisning. Det regnes endelig med rundt 30 arbeidstimer til obligatorisk kursoppgave og hjemmeeksamen.
Åpent for
Rettsvitenskap - bachelorstudium
Emneevaluering
Studentene vil få gitt sin tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto