Hopp til hovedinnhold

Selskapsrett BRV340

Emnet gir oversikt over sentrale selskapsrettslige spørsmål med hovedfokus på transaksjoner.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BRV340

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte
Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter:
 • Studentene skal ha oversikt over problemstillinger knyttet til valg av selskapsform, grunnprinsippene i selskapsretten og hvordan selskap styres.
 • Studentene skal ha oversikt over samspillet mellom skatte-, regnskaps- og selskapsretten.
 • Studentene skal ha grundig innsikt i reglene om transaksjoner og konsekvenser ved valg av transaksjonsform.
 • Studentene skal kunne anvende de grunnleggende prinsippene i selskapsretten for å løse enhver selskapsrettslig problemstilling, herunder hensynet til å beskytte kreditorer og mindretallsaksjonærer.
Innhold
Emnet gir oversikt over selskapslovgivningens formål, og organisatoriske krav til de ulike selskapsformer og selskapsmedlemmenes rettsstilling. Kurset vil ha et transaksjonsfokus. Det gis en grundig innføring i problemstillinger knyttet til egenkapitaltransaksjoner, herunder:
 • Fusjon
 • Fisjon
 • Utbytte
 • Konsernbidrag
 • Erverv og overdragelse av egne aksjer
 • Stiftelse og kapitalforhøyelse
 • Oppløsning og kapitalnedsettelse
 • Omdanning
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Det forutsettes at studenten har grunnleggende regnskapsforståelse.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer A - F Godkjent kalkulator Lovdata Lovsamling Ordbok 1), Utskrift av lovtekst og forskrift fra lovdata 1)

1) Alminnelig rettskrivingsordbok på bokmål eller nynorsk og alminnelig ordbok på fremmedspråk med oversettelse til norsk eller engelsk.

Eksamen kan bli avholdt før ordinær eksamensperiode.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Benn Folkvord
Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og gjennomgang av gruppeoppgaver.

Forventet arbeidsbelastning er 280 timer, hvordan arbeidsbelastningen fordeles mellom forelesning, arbeid med oppgaver og lesing er opp til hver enkelt.

Emnet streames ikke.

Åpent for
Rettsvitenskap - bachelorstudium
Emneevaluering
Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Selskapsrett (MØA230) 10
Selskapsrett (MRR130) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto