Hopp til hovedinnhold

Tingsrett BRV350

I emnet behandles tingsrettslige regler og prinsipper som gjelder for ulike formuerettigheter i ting som formuesgode. Emnet er orientert mot fast eiendoms rettsforhold. De tingsrettslige reglene om sameie, servitutter, naboforhold og hevdserverv står sentralt i emnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BRV350

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskap

Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten skal ha kunnskaper om:

  • fast eiendom og fast eiendoms grenser
  • eiendomsrett og begrensede rettigheter i fast eiendom  
  • hvordan eiendomsrett og begrensede rettigheter erverves
  • reglene om hevd og alders tids bruk
  • reglene om sameie-, servitutt- og naboforhold
  • reglene om allemannsrett

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten skal:

  • kunne gjøre rede for og anvende tingsrettslige normer.
  • kunne gjennomføre teoretiske og praktiske analyser og drøftelser av tingsrettslige spørsmål, og gjennom slike analyser og drøftelser vise fullgode metodiske og materielle ferdigheter innen emnet.
  • kunne gjennomføre rettspolitiske analyser og vurderinger av tingsrettslige spørsmål.
Innhold

I emnet behandles tingsrettslige regler og prinsipper som gjelder for ulike formuerettigheter i ting som formuesgode. Formuesgodene fast eiendom og løsøre regnes som ting. Fast eiendoms grenser er et sentralt tema i emnet. Blant formuerettighetene behandles især eiendomsrett og begrensede rettigheter i fast eiendom.

Hvordan eiendomsrett og begrensede rettigheter erverves, er tema som behandles i emnet. Emnet omhandler reglene om hevdserverv av eiendomsrett eller bruksrett i ting. Reglene om alders tids bruk berøres også.

De tingsrettslige reglene om sameie, servitutter og naboforhold utgjør sentrale deler av emnet. 

Reglene om allemannsrett behandles også.

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Lovdata, Lovsamling og særtrykk av lover. , Ordbok. 1)

1) Alminnelig rettskrivingsordbok på bokmål eller nynorsk og alminnelig ordbok på fremmedspråk med oversettelse til norsk eller engelsk.
Det gis tilgang til Lovdatas eksamensmodus under eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk innlevering 1, Obligatorisk innlevering 2
For å kunne avlegge eksamen i emnet må to obligatoriske innleveringsoppgaver være godkjente. Ved semesterstart kunngjøres innleveringsfristene på Canvas. Informasjon om de obligatoriske innleveringsoppgavene vil bli gitt på Canvas.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Roger Stelander Magnussen
Faglærer: Roger Stelander Magnussen
Studieprogramleder: Lana Bubalo
Arbeidsformer
Den enkelte student forventes å nedlegge 250 til 300 arbeidstimer i emnet. Forelesninger, seminar og oppgavegjennomgang utgjør om lag 50 timer samlet. Hvordan timene fordeles vil fremgå av timeplanen og/eller Canvas ved semesterstart. De resterende timene medgår til studentens egne forberedelser til og repetisjoner etter forelesningene og seminarene, arbeidet med de to obligatoriske innleveringsoppgavene, selvorganisert gruppearbeid og selvstudium.
Åpent for
Rettsvitenskap - bachelorstudium
Emneevaluering
Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering. 
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto