Skatterett I (BRV370)

Emnet gir oversikt over sentrale skatterettslige regler og prinsipp, med hovedfokus på personbeskatning. Emnet er praktisk rettet og er nyttig for alle som har befatning med arbeidsliv eller virksomheter.

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20.august for høstsemesteret, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BRV370

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I emnet går man grundig inn på reglene for når en inntekt er skattepliktig eller et fradrag er fradragsberettiget, herunder reglene for når en inntekt eller fradrag skal tidsfestes. Det gis også en oversikt over hvilke fradragsmuligheter fysiske personer har og hvilke prinsipp disse reglene utledes av. I tillegg skal studentene ha oversikt over hvilke inntekter som er skattepliktlige og hvilke som er skattefrie. Det gis også en oversikt over både lovlige og ulovlige tilpasninger.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

  • Studentene skal ha god forståelse og innsikt i grunnleggende skatterettslige prinsipp og begrep og kunne anvende disse ved inntektsberegning og skatteplanlegging.

Ferdigheter

  • Studentene skal kunne identifisere skatterettslige problemstillinger og drøfte disse ved anvendelse av juridisk metode ved tolkning av skattereglene.
  • Studentene skal kunne beregne inntektskatt for fysiske personer.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator, Lovdata, Ordbok 1)

1) Alminnelig rettskrivingsordbok på bokmål eller nynorsk og alminnelig ordbok på fremmedspråk med oversettelse til norsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppgave
Informasjon om obligatorisk undervisningsaktivitet vil bli gitt på Canvas.

Fagperson(er)

Faglærer:

Atle Wiig

Emneansvarlig:

Benn Folkvord

Studieprogramleder:

Lana Bubalo

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og gjennomgang av gruppeoppgaver.

Forventet arbeidsbelastning er 280 timer, hvordan arbeidsbelastningen fordeles mellom forelesning, arbeid med oppgaver og lesing er opp til hver enkelt.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Skatterett I (BØK420_1) 10
Skatterett I (BRE360_1) 10
Skatterett I, Skatterett I ( BRE360_1 BØK420_1 ) 20
Skatterett I (MFJ140_1) 10
Skatterett - revisoreksamen (BRE340_1) 10

Åpent for

Forretningsjus - masterstudium Rettsvitenskap - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto