Bacheloroppgave i sykepleie (BSDBAC)

Bacheloroppgaven i sykepleie er et selvstendig, akademisk arbeid. Oppgaven er en fordypning i sykepleiefaget og i forsknings- og metodekunnskap. Gjennom arbeidet med oppgaven skal studenten vurdere sykepleiefaglige problemstillinger og aktuell forskningslitteratur, følge forskningsprosessen og slik bidra til forskningsbasert kunnskapsutvikling innen sykepleiefaget. Det er utarbeidet egne retningslinjer for bacheloroppgaven.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BSDBAC

Versjon

2

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Merk

Emnet starter ikke før høsten 2024

Innhold

 • Introduksjon til bacheloroppgaven
 • Forskningsprosessen
 • Kvalitative metoder
 • Kvantitative metoder
 • Litteraturoversikt
 • Forskningsetiske prinsipper
 • Strategier for databasesøk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har bred kunnskap om forskningsprosessen
 • Har bred kunnskap om ulike forskningsmetoder
 • Har kunnskap om analyse av kvantitative og kvalitative data

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan utforme prosjektbeskrivelse til bacheloroppgaven
 • Kan anvende relevant forskningsmetode til valgt problemstilling/problemformulering
 • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i eget arbeid

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kan ivareta forskningsetiske prinsipper i akademisk arbeid
 • Kan kritisk vurdere eget og andres vitenskapelige arbeid
 • Kan på bakgrunn av forskningsbasert kunnskap, formidle sentralt fagstoff og argumentere for tiltak som kan forbedre praksis
 • Kan oppdatere sin fagkunnskap ved systematisk innhenting av ny forskningslitteratur
 • Kan identifisere områder i sykepleie som krever kvalitetsforbedring, faglig utvikling og forskning

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Bacheloroppgaven er primært litteraturbasert. Det gis imidlertid mulighet til å velge empirisk undersøkelse, men da etter søknad til emneansvarlig. Oppgaven skal i utgangspunktet skrives av to studenter sammen. Unntaksvis og etter søknad til emneansvarlig, kan en få innvilget å skrive enten (a) individuelt eller (b) tre personer sammen.Oppgavens lengde: Maks 8000 ordDet helsevitenskapelige fakultet oppnevner veileder for den enkelte bacheloroppgave. Det gis inntil fire veiledningstimer pr bacheloroppgave. Studentene har selv ansvar for å avtale veiledningstid. I tillegg tilbys én gruppeveiledning. Hensikten med gruppeveiledningen er å presentere egne oppgaver for hverandre samt kritisk vurdere eget og andres arbeid.Studenter som ikke har fullført og bestått emnet, senest ved ny/utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektplan til bacheloroppgaven
 1. Prosjektplan til bacheloroppgaven

Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris:

Vedrørende vilkår 1:

 • Ikke godkjent prosjektplan fratar studenten adgang til eksamen i BSYBAC

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Torny Kamfjord

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Bacheloroppgave i sykepleie (BSYBAC_6) 15

Åpent for

Distriktsvennlig sykepleie - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto