Hopp til hovedinnhold

Samfunnsstruktur i endring BSS130

Hvorfor er folk mer syke og dør tidligere i områder hvor det er stor forskjell mellom fattig og rik? Hva er en passelig mengde kriminalitet?  Er moderat ulikhet i inntektsfordeling en fordel for alle? Hvilken sammenheng er det mellom helse og tillitt?  Slike spørsmål om samfunnsmessige sammenhenger er tema i dette emnet. Med utgangspunkt i nyere og pågående forskning om det norske samfunn, presenteres utfordringer som gjelder endringer i sosial mobilitet, ulikhet og makt i velferdsstaten. Det legges vekt på sosiologifagets praktiske relevans og samfunnsmessige utfordringer knyttet til tema som utdanning, familie, arbeid, helse, etnisitet, fattigdom og kriminalitet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BSS130

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten skal:

 • Ha innsikt i kjennetegn ved sosiologiske tenkemåter
 • Ha innsikt i utvalgte tema som: sosial ulikhet, arbeidslivet, helse, marginalisering,  innvandring, utdanning, makt, velferdsstaten
 • Kjenne til viktige sosiologiske forskningsbidrag og relevante studier i emnets ulike temaer
 • Ha innsikt i relevante teoretikere og viktige teorier om emnets ulike sosiologiske tema
 • Ha innsikt i nyere sosiologiske perspektivers forståelse på ulike sosiale fenomener
 • Kjenne til inkluderings- og ekskluderingsprosesser i samfunnet

Ferdigheter

Studenten skal:

 • Kunne beskrive og fortolke sosiale prosesser og sosial handling
 • Kunne presentere faglig baserte argumenter i en muntlig diskusjon
 • Kunne diskutere samfunnsmessige endringsprosesser
 • Kunne beskrive sentrale sosiologiske begreper og perspektiver i tema om samfunnsmessig endring og stabilitet
 • Kunne beskrive samfunnsmessige sammenhenger mellom ulike sosiale fenomen som til dømes helse, fattigdom, utdanning og sosial mobilitet
 • Kunne gjøre rede for sammenhenger mellom samfunnsmessige endringer og politikk

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • Kunne se sammenhenger mellom teoretisk kunnskap og praktisk kunnskap
 • Ha oppøvd en viss sosiologisk fagidentitet
 • Ha respekt og forståelse for emnets vitenskapelig tenkemåte
 • Kunne bruke generelle begreper og teorier til å analysere sammenhenger mellom emnets ulike tema
 • Kunne problematisere og kritisere fagkunnskap på selvstendig vis
 • Kunne drøfte komplekse sammenhenger og resonnementer
Innhold
Emnet handler om hvordan individer og strukturer er bundet sammen og endrer seg i samfunnet. Forholdet mellom sosial mobilitet og sosial ulikhet står sentralt. Et sentralt tema er også spørsmål om hvilken samfunnstype vi lever i, hvilke former for makt og sosiale skillelinjer som dominerer det vestlige samfunnet. Studenten lærer om ulike perspektiver og teorier på dagsaktuelle samfunnsmessige utfordringer knyttet til helse, migrasjon, utdanning, ulikhet, makt, kriminalitet, velferdsstat, klasse, sosial mobilitet etc. Studentene tilegner seg nyere og pågående sosiologisk forskning innen disse tema og sammenhenger dem imellom. Emnet presenterer kunnskap om disse tema i norsk og internasjonal sammenheng. Konsekvenser av globalisering er et gjennomgående perspektiv på kurset. Ved hjelp av sosiologisk teori vil studentene bli presentert for ulike tilnærminger til økonomiske, politiske, kulturelle og kunnskapsmessige endringsprosesser.  Et overordnet mål er at studentene skal lære å anvende faglige begreper og perspektiver på en selvstendig måte med hensyn til å analysere  endringer i samfunnet.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
BSS100, Sosiologisk teori, klassiske perspektiver
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 5 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Turid Rødne
Emneansvarlig: Liv Åsa-Maria Sunnercrantz
Arbeidsformer
Undervisningen blir gitt som forelesninger og gruppearbeid hvor faglærer deltar, emnet krever utstrakt grad av selvstendig arbeid. For å oppnå forventet læringsutbytte må studentene delta aktivt i den organiserte undervisningsaktiviteten, lese pensum og jobbe med skriftlige arbeider. Gruppearbeid med skriftlige arbeider er en god mulighet for skrivetrening til eksamen og er således en viktig arbeidsform.
Åpent for
Sosiologi - bachelorstudium
Emneevaluering
Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger. 
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Samfunnsstruktur i endring (BSP110) 10
Organisering, makt og endring (ØK0303) 9
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto