Introduksjon til sosiologiske tema (BSS130)

Hvorfor er folk mer syke og dør tidligere i områder hvor det er stor forskjell mellom fattig og rik? Er moderat ulikhet i inntektsfordeling en fordel for alle? Hvilken sammenheng er det mellom velferdsstaten og arbeidslivet? Slike spørsmål om samfunnsmessige sammenhenger er tema i dette emnet. Med utgangspunkt i nyere og pågående forskning om det norske samfunn, presenteres utfordringer som gjelder endringer i sosial mobilitet, ulikhet og makt i velferdsstaten. Det legges vekt på sosiologifagets praktiske relevans og samfunnsmessige utfordringer knyttet til tema som utdanning, arbeid, innvandring, velferdsstaten, marginalisering, makt og ulikhet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BSS130

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet handler om hvordan individer og strukturer er bundet sammen og endrer seg i samfunnet. Forholdet mellom sosial mobilitet og sosial ulikhet står sentralt. Et sentralt tema er også spørsmål om hvilken samfunnstype vi lever i, hvilke former for makt og sosiale skillelinjer som dominerer det vestlige samfunnet. Studenten lærer om ulike perspektiver og teorier på dagsaktuelle samfunnsmessige utfordringer knyttet til velferdssamfunnet, migrasjon, utdanning, ulikhet, makt, arbeidslivet, velferdsstat, klasse, sosial mobilitet, etc. Studentene tilegner seg nyere og pågående sosiologisk forskning innen disse tema og sammenhenger dem imellom. Emnet presenterer kunnskap om disse tema i norsk og internasjonal sammenheng. Konsekvenser av globalisering er et gjennomgående perspektiv på kurset. Ved hjelp av sosiologisk teori vil studentene bli presentert for ulike tilnærminger til økonomiske, politiske, kulturelle og kunnskapsmessige endringsprosesser. Et overordnet mål er at studentene skal lære å anvende faglige begreper og perspektiver på en selvstendig måte med hensyn til å analysere endringer i samfunnet.

Læringsutbytte

I dette emnet lærer du å utvikle analytiske tenkemåter rundt ulike sosiologiske tema. Det handler om å identifisere spørsmål og problemstillinger om sosiale forhold og innhente informasjon til å besvare dem med. Det handler videre om å analysere denne informasjonen og presentere resultatet for andre. Du lærer å få blikk for sammenhengen mellom ulike sosiale forhold i samfunnet. Slik lærer du å produsere og systematisere kunnskap om samfunnsspørsmål, og du lærer å forholde deg kritisk til kunnskap og forskning. Dette gir deg grunnlag til å føre informerte diskusjoner om sosiale forhold fra ulike synsvinkler.

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten skal:

 • Ha innsikt i kjennetegn ved sosiologiske tenkemåter
 • Ha innsikt i utvalgte tema som: sosial ulikhet, arbeidslivet, sosial mobilitet. marginalisering, innvandring, utdanning, makt, velferdsstaten
 • Kjenne til viktige sosiologiske forskningsbidrag og relevante studier i emnets ulike temaer
 • Ha innsikt i relevante teoretikere og viktige teorier om emnets ulike sosiologiske tema
 • Ha innsikt i nyere sosiologiske perspektivers forståelse på ulike sosiale fenomener
 • Kjenne til inkluderings- og ekskluderingsprosesser i samfunnet

Ferdigheter

Studenten skal:

 • Kunne beskrive og fortolke sosiale prosesser og sosial handling
 • Kunne presentere faglig baserte argumenter i en muntlig diskusjon
 • Kunne diskutere samfunnsmessige endringsprosesser
 • Kunne beskrive sentrale sosiologiske begreper og perspektiver i tema om samfunnsmessig endring og stabilitet
 • Kunne beskrive samfunnsmessige sammenhenger mellom ulike sosiale fenomen som til dømes arbeid, innvandring, utdanning og sosial mobilitet
 • Kunne gjøre rede for sammenhenger mellom samfunnsmessige endringer og politikk

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • Kunne se sammenhenger mellom teoretisk kunnskap og praktisk kunnskap
 • Ha oppøvd en viss sosiologisk fagidentitet
 • Ha respekt og forståelse for emnets vitenskapelig tenkemåte
 • Kunne bruke generelle begreper og teorier til å analysere sammenhenger mellom emnets ulike tema
 • Kunne problematisere og kritisere fagkunnskap på selvstendig vis
 • Kunne drøfte komplekse sammenhenger og resonnementer

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BSS100 Sosiologisk teori

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Turid Rødne

Arbeidsformer

Undervisningen blir gitt som forelesninger og gruppearbeid hvor faglærer deltar, emnet krever utstrakt grad av selvstendig arbeid. For å oppnå forventet læringsutbytte må studentene delta aktivt i den organiserte undervisningsaktiviteten, lese pensum og jobbe med skriftlige arbeider. Gruppearbeid med skriftlige arbeider er en god mulighet for skrivetrening til eksamen og er således en viktig arbeidsform.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Samfunnsstruktur i endring (BSP110_1) 10
Organisering, makt og endring (ØK0303_1) 9

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto