Mikrososiologi (BSS285)

Dette kurset vil introdusere studentene for sosiologisk sosialpsykologi, som er et forskningsområde også kjent som mikrososiologi. Det vil starte med å introdusere klassisk arbeid innen dette forskingsområdet, og deretter vil det dekke noen av de mest moderne tilnærmingene til studiet; sosial orden, motivasjon, hvordan identitet formes, sosialisering, gruppedynamikk i små grupper, kreativt arbeid, samarbeid og risiko. Et overordnet mål for kurset er å presentere en rekke teoretikere og forskere i en historisk kontekst slik at de er i dialog med hverandre, og gir studentene innblikk i samtalen som ligger til grunn for utviklingen av feltet. Logikken i den faglige dialogen er roten til intellektuelt og vitenskapelig arbeid.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BSS285

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Hensikten med dette kurset er å introdusere studenter for studiet av mikrososiologi, et forskningsområde også kjent som sosiologisk sosialpsykologi. Studentene skal lese klassiske arbeider innen forskningsområdet, og bli introdusert for ny og spennende litteratur innenfor dette delområdet av sosiologien. Emnet vil ta opp spørsmål angående sosial orden, motivasjon, hvordan identitet formes, sosialisering, gruppedynamikk i små grupper, kreativt arbeid, samarbeid og risiko. Et sekundært mål med kurset er å gi studentene en bedre forståelse av egen og andres atferd og handlinger. Et tredje mål er å gi studentene kunnskap som de kan anvende i sitt arbeidsliv (så som i jobbintervjuer, samarbeid, konfliktløsning og kreativitet).

Studentene vil få kunnskap om praktiske og analytiske verktøy for finne og lage forskningsspørsmål knyttet til mikrososiologiske prosesser. I den sammenheng vil studenten arbeide med å samle, analysere, oppsummere og sette sammen forskjellige sider ved litteraturen sik at de kan formulere og presentere forskningsspørsmål med tanke på forskning eller knyttet til egen arbeidssituasjon.

Læringsutbytte

Innhold

Hensikten med dette kurset er å introdusere studenter for studiet av mirososiologi, etforskningsområde også kjent som sosiologisk sosialpsykologi. Studentene skal lese klassiske arbeider innen forskningsområdet, og bli introdusert for ny og spennende litteratur innenfor dette delområdet av sosiologien. Emnet vil ta opp spørsmål angående sosial orden, motivasjon, hvordan identitet formes, sosialisering, gruppedynamikk i små grupper, kreativt arbeid, samarbeid og risiko. Et sekundært mål med kurset er å gi studentene en bedre forståelse av egen og andres atferd og handlinger. Et tredje mål er å gi studentene kunnskap som de kan anvende i sitt arbeidsliv (så som i jobbintervjuer, samarbeid, konfliktløsning og kreativitet).

Studentene vil få kunnskap om praktiske og analytiske verktøy for finne og lage forskningsspørsmål knyttet til mikrososiologiske prosesser. I den sammenheng vil studenten arbeide med å samle, analysere, oppsummere og sette sammen forskjellige sider ved litteraturen sik at de kan formulere og presentere forskningsspørsmål med tanke på forskning eller knyttet til egen arbeidssituasjon.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten ha følgende lærings-utbytte:

  • Identifisere og evaluere de sentrale teoriene, begrepene og debattene som definerer feltet mikrososiologi.
  • Identifisere forskningsspørsmål knyttet til mikrososiologi-feltet som kan knyttes både til forskning og arbeidsliv.
  • Analysere forskningsfunn og forskningspraksis, og presentere dem på en konsisog interessevekkende måte.
  • Innhente informasjon fra teori og litteratur for å designe et lite forskningsprosjekt innen mikrososiologi.
  • Forstå hvordan mikrososiologi kan brukes i arbeidslivet.

Ferdigheter

  • Kunne forholde seg kritisk og bruke sosiologisk fantasi når de vurderer arten og rollen til mikroprosesser i det sosiale livet.
  • Formulere forskningsspørsmål som er basert på forståelsen av litteraturen gjennomgått i kurset.
  • Anvende funn og innsikter fra mikrososiologi i arbeidslivet.

Generell kompetanse

Reflektere over hvordan sosiologiske begreper fra kurset er relevante for studentens muligheter, handlinger, fremtidige karriere og livskvalitet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studentene har tilegnet seg sosiologisk kunnskap fra tidligere emner i sosiologiprogrammet.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer

Skriftlig skoleeksamen på slutten av semesteret der studentene skal vurderes ut fra deres forståelse av kurslitteraturen. Eksamen blir avsluttet og vil inneholde en blanding av flervalgsprøve, kortsvarsoppgaver, samt to korte essayer.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Ugo Corte

Arbeidsformer

Kurset består av forelesninger og smågruppeseminarer.Studiekrav: Aktiv deltakelse både under forelesninger og i seminarene.

Det forventes at alle studenter holder seg oppdatert om den tildelte litteraturen og aktivt deltar i diskusjonene. Det er viktig at studentene leser litteraturen før hver forelesning og hvert seminar.

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium Statsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto