Miljø- og energipolitikk (BST210)

Emnet tar utgangspunkt i miljøvernpolitikkens historie og sentrale miljøpolitiske begreper, teorier og diskurser nasjonalt og internasjonalt med hovedvekt på energi- og klimapolitikken. Miljøpolitikk er et relativt nytt og konfliktfylt politikkområde. Empirisk fokuserer emnet hovedsakelig på norsk miljøpolitikk, norsk energipolitikk, aktører og virkemidler i miljøpolitikken og ideologiske skillelinjer knyttet til ulike miljøpolitiske og miljøetiske posisjoner. I tillegg behandles noen sentrale internasjonale avtaler og institusjoner.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BST210

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Emnet gir en generell innføring i teoretiske perspektiver og stridstemaer i miljø- og energipolitikken, med et særskilt fokus på spenningene mellom produksjon og forbruk av fossile brensler og klimautfordringen. I korthet: Hva betyr Paris avtalen for norsk petroleumspolitikk og framtidig bruk av fossile brensler? Dette stridstemaet drøftes gjennom et fokus på miljøforvaltningens oppbygging og prinsipper, aktører og skillelinjer i miljø- og energipolitikken, virkemidler i miljøpolitikken, internasjonale miljøavtaler og forpliktelser, miljøpolitikkens etiske grunnlag og grønn politisk teori.

Emnet undervises på engelsk..

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet vil de ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

  • Studentene vil kunne gjøre rede for sentrale nasjonale og internasjonale miljøpolitiske diskurser samt viktige skillelinjer knyttet til ulike miljø- og energipolitiske posisjoner.
  • Videre skal studentene ha inngående kunnskap om utfordringene knyttet til FNs bærekraftsmål, klimaforhandlingene og Paris avtalen, bruken av fossile brensler, karbonfangst og lagring, m.m.

Ferdigheter

  • Studentene vil kunne anvende og omsette ulike teoretiske tilnærminger til analyser av norsk og internasjonal miljøpolitikk,
  • Studentene vil kunne forholde seg kritisk til og vurdere ulike miljø- og energipolitiske virkemidler og drøfte miljøpolitikkens etiske/normative grunnlag.

Generell kompetanse

  • Ferdig utdannede studenter vil kunne bruke disse innsiktene i analyse av miljøpolitiske problemstillinger.
  • Studenter vil kunne presentere sentrale teorier og problemstillinger skriftlig og muntlig, samt utveksle synspunkter med andre innenfor fagområdet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeksamen 1/1 3 Dager Bokstavkarakterer Alle

Eksamensbesvarelsene kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk gruppearbeid med framføring

Obligatorisk gruppeoppgave med presentasjon

Studentene skal forberede og delta i en gruppedebatt og levere skriftlig debattnotat på ca. 2- 3 sider (800- 1500 ord)

Informasjon om tema og krav til den obligatoriske aktiviteten vil bli gitt på canvas

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Liv Sunnercrantz

Faglærer:

Oluf Langhelle

Arbeidsformer

Forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, og studentoppgaver.

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium Statsvitenskap - bachelorstudium
Enkeltemner ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet
Utveksling ved Handelhøgskolen UIS
Utveksling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto