Hopp til hovedinnhold

Miljø- og energipolitikk BST210

Emnet tar utgangspunkt i miljøvernpolitikkens historie og sentrale miljøpolitiske begreper, teorier og diskurser nasjonalt og internasjonalt med hovedvekt på energi- og klimapolitikken. Miljøpolitikk er et relativt nytt og konfliktfylt politikkområde. Empirisk fokuserer emnet hovedsakelig på norsk miljøpolitikk, norsk energipolitikk, aktører og virkemidler i miljøpolitikken og ideologiske skillelinjer knyttet til ulike miljøpolitiske og miljøetiske posisjoner. I tillegg behandles noen sentrale internasjonale avtaler og institusjoner.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BST210

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studentene skal etter kurset kunne gjøre rede for sentrale nasjonale og internasjonale miljøpolitiske diskurser samt viktige skillelinjer knyttet til ulike miljø- og energipolitiske posisjoner.

Videre skal studentene inngående kunnskap om utfordringene knyttet til FNs bærekraftsmål, klimaforhandlingene og Paris avtalen, bruken av fossile brensler, karbonfangst og lagring, m.m.

Ferdigheter

Studentene forventes å kunne anvende og omsette ulike teoretiske tilnærminger til analyser av norsk og internasjonal miljøpolitikk, kunne forholde seg kritisk til og vurdere ulike miljø- og energipolitiske virkemidler og drøfte miljøpolitikkens etiske/normative grunnlag.

Generell kompetanse

Ferdig utdannede studenter forventes å kunne bruke disse innsiktene i analyse av miljøpolitiske problemstillinger.

Innhold

Emnet gir en generell innføring i teoretiske perspektiver og stridstemaer i miljø- og energipolitikken, med et særskilt fokus på spenningene mellom produksjon og forbruk av fossile brensler og klimautfordringen. I korthet: Hva betyr Paris avtalen for norsk petroleumspolitikk og framtidig bruk av fossile brensler? Dette stridstemaet drøftes gjennom et fokus på miljøforvaltningens oppbygging og prinsipper, aktører og skillelinjer i miljø- og energipolitikken, virkemidler i miljøpolitikken, internasjonale miljøavtaler og forpliktelser, miljøpolitikkens etiske grunnlag og grønn politisk teori.

 Emnet vil bli undervist på engelsk hvis det er innvekslingsstudenter.

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeksamen 1/1 3 Dager A - F Alle

Eksamensbesvarelsene kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk gruppearbeid med framføring
Obligatorisk gruppeoppgave med presentasjon.
Fagperson(er)
Faglærer: Leif Christian Jensen
Faglærer: Siddharth Sareen
Faglærer: Kristian Skagen Ekeli
Faglærer: Bettina Bluemling
Emneansvarlig: Oluf Langhelle
Arbeidsformer
Forelesninger og studentoppgaver.
Åpent for
Sosiologi - bachelorstudium Statsvitenskap - bachelorstudium Enkeltemner ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet Utveksling ved Handelhøgskolen UIS Utveksling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Emneevaluering
Evaluering- og kvalitetssikring av emnet vil gjennomføres i tråd med kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto