Velferdsstat og -politikk (BST300)

Dagens velferdsstat er et produkt av en lang historisk prosess preget av ulike politiske ideer, interesser, og fremforalt konflikter. Velferdsstaten gir innbyggerne trygghet, men den kan også brukes for å opprettholde forskjell mellom ulike grupper (f.eks. klasser eller kjønn). Emnet gir en innføring i sentrale trekk i velferdspolitikkens utvikling og de sentrale politiske faktorer og prosesser som påvirker velferdsstatlig politikk (f.eks. klassekonflikter, likestilling, krig, migrasjon, teknologisk endring og politiske institusjoner). I tillegg fremmer kurset studentenes generelle kunnskaper og ferdigheter, særlig i akademisk lesing og skriving og i bruk av samfunnsvitenskapelige metoder.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BST300

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

I kurset rettes oppmerksomheten mot velferdsstatens ideologiske grunnlag, og framveksten av ulike velferdsstatstyper forklares ut fra ideologiske, politiske og materielle forskjeller mellom land. Videre belyser kurset innholdet i dagens velferdspolitikk og aktuelle utfordringer. De sentrale velferdspolitiske utfordringene som tas opp er knyttet til f.eks. familiepolitikk og likestilling, automatisering, økonomiske kriser og migrasjon. Sokellyset ligger altid på politiske prosesser som påvirker på - eller som påvirkes av - velferdsstaten og sosioøkonomiske forendringer.

Undervisning vil foregå på norsk og engelsk. Emnet vil bli undervist på engelsk hvis det er innvekslingsstudenter.

Læringsutbytte

Etter endt kurs forventes studentene å ha følgende kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper

Studentene skal ha kunnskap om

 • velferdsstatens politiske historie
 • teorier om den norske og nordiske velferdsmodellen sammenliknet med andre lands velferdsmodeller
 • samfunnsvitenskapelige metoder for å sammenligne velferdssystemer i ulike land
 • ulike statsvitenskapelige og sosiologiske perspektiver på moderne velferdsstater og deres utvikling

Ferdigheter

Studentene skal kunne

 • analysere variasjoner i organisering av velferdspolitikken
 • forklare sentrale utfordringer knyttet til velferdsstatens økonomiske grunnlag
 • drøfte potensielle forklaringer på hvorfor velferdsstatlige institusjoner varierer mellom ulike land og over tid

Generell kompetanse

Studentene skal

 • kunne formulere egne forskningsspørsmål
 • kunne lese og tolke forskningsresultat som er basert på både kvalitative og kvantitative metoder
 • kunne selvstendig anvende samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder
 • kunne utarbeide en oppgave som tilfredsstiller kravene til akademisk skriving

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BST100 Makt og politikk, BST120 Offentlig politikk og administrasjon, BST250 Komparativ politikk, BST290 Kvantitativ forskningsmetode

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave 1/1 1 Semestre Bokstavkarakterer

Oppgaveteksten utleveres i begynnelsen av semesteret. Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk. Besvarelsen må i sin helhet være skrevet av kandidaten selv. Bruk av KI (ChatGPT eller lignende) i skriveprosessen er ikke tillatt, heller ikke for å forbedre tekst som f.eks. språkvask. KI kan derimot brukes som et støtteverktøy utenfor skriveprosessen f.eks. for å få hjelp med koding/debugging.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer

Godkjente skriftlige innleveringer.

Ved deltakelse må alle obligatoriske innleveringer bli godkjent, uansett om de ble godkjent i tidigere år.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Carlo Michael Knotz

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Det forventes at studentene i dette semesteret skal ta aktivt del i diskusjon og analyse.

Åpent for

Statsvitenskap - bachelorstudium
Utveksling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto