Bacheloroppgave (BSTBAC)

Bacheloroppgaven er et større, faglig arbeid som avslutter det treårige bachelorstudiet. Arbeidet med oppgaven skal gi studentene anledning til faglig fordypning innenfor et relevant tema som de velger selv. Det skal gjøres bruk av faglige perspektiver og forskningsmetodiske verktøy fra studiet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BSTBAC

Versjon

1

Vekting (stp)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Studentene skal utarbeide en skriftlig bacheloroppgave innenfor et relevant statsvitenskapelig tema der de gjør bruk av faglige perspektiver og forskningsmetodiske verktøy fra studiet. Oppgaven skal løses selvstendig med støtte fra en oppnevnt veileder. Studentene skal selv foreslå temaet for oppgaven, og har selv ansvaret for å planlegge prosjektet, inkludert det å finne metoder for innsamling av informasjon og søke relevant litteratur. Veileder fungerer som en rådgiver i prosessen.

Læringsutbytte

Etter endt kurs forventes studentene å ha følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper

Studentene skal ha kunnskap om

 • politikken innen et selvvalgt oppgavetema
 • kravene til en akademisk oppgave
 • hvordan relevant informasjon hentes inn, dokumenteres, vurderes og anvendes
 • gjeldende retningslinjer for forskningsetikk, personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter

Ferdigheter

Studentene skal kunne

 • formulere en problemstilling
 • utføre et selvstendig akademisk arbeid innen et avgrenset tema
 • analysere og drøfte en problemstilling ved hjelp av faglige perspektiver og begreper
 • vurdere spørsmål knyttet til forskningsetikk, personvern og informasjonssikkerhet i et forskningsprosjekt

Generell kompetanse

Studenten skal ha

 • lært å planlegge og å gjennomføre et mindre forskningsarbeid under veiledning
 • utviklet sine evner til utarbeide en oppgave som tilfredsstiller kravene til akademisk oppgaveskriving med hensyn til blant annet systematisk tenkning, saklig vurdering, skriftlig fremstillingsevne og kildehenvisninger
 • lært å fremstille informasjon og fagstoff slik at det belyser en problemstilling

Forkunnskapskrav

BSS120 Kvalitative forskningsmetoder, BST100 Makt og politikk, BST115 Politisk teori, BST120 Offentlig politikk og administrasjon, BST130 Internasjonal politikk, BST290 Kvantitativ forskningsmetode, SVEXPHIL Examen Philosophicum - IMS
Det forutsettes at studentene har fullført 1., 2. og 3. semester av bachelorprogrammet i statsvitenskap.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave 1/1 1 Semestre Bokstavkarakterer Alle

Bacheloroppgaven skal utgjøre et selvstendig arbeid. Bacheloroppgaven skal inneholde både teoretiske og empiriske elementer. En individuell bacheloroppgave skal være 8.000 ord +/- 10%. To studenter kan skrive oppgave sammen. Oppgaven skal da være 12.000 ord +/- 10%.En student har som hovedregel ett forsøk på bacheloroppgaven. Ønsker du et forsøk nummer to på bacheloroppgaven, må du søke om det. Utfyllende regler om dette finner du under § 3-10 i Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk prosjektskisse, Temanotat, Midtseminar, 80% tilstedeværelse på seminar

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen:

 • Temanotat: Studenten skal utarbeide et temanotat i løpet av 5. semester som danner grunnlaget for tildeling av veileder.
 • Prosjektskisse: Studenten skal utarbeide en prosjektskisse som skal leveres innen en gitt frist tidlig i 6. semester. Prosjektskissen skal godkjennes av veileder. Prosjektskissen skal inneholde informasjon om tema, problemstilling, undersøkelsesopplegg og teori, samt en vurdering av om studien er meldepliktig og dekkes av felles meldeskjema til NSD. Skissen skal også inneholde en framdriftsplan og en oversikt over relevant litteratur.
 • Delta i midtseminar: Det er obligatorisk å delta i og kommentere på en annen students oppgaveutkast på et midtseminar som arrangeres i mars/april i 6. semester.
 • Minst 80% tilstedeværelse: Det er obligatorisk å delta på minst 80% av seminarene som arrangeres i kurset i løpet av 5. og 6. semester.

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Det arrangeres flere arbeidsseminar om bacheloroppgaven i løpet av 5. og 6. semester. Det er obligatorisk å delta på minst 80% av seminarene for å få lov å gå opp til eksamen.

Det første seminaret arrangeres i september i 5. semester. Da blir studentene introdusert til de formelle rammene for en bacheloroppgave, med spesielt fokus på valg av tema. Etter seminaret skal studentene velge tema/problemstilling og utarbeide et temanotat som skal leveres innen en gitt frist. Emneansvarlig tilbyr veiledning til studenter i forbindelse med valg av tema. På bakgrunn av innlevert temanotat får studentene tildelt en veileder innen 1. desember.

I januar i vårsemesteret avholdes det fire arbeidsseminarer der studentene skal lære mer om bacheloroppgaven, samt arbeide med sin egen prosjektidé. Undervisningen vil ta utgangspunkt i de skriftlige retningslinjene for bacheloroppgaven (som er gjort tilgjengelig på Canvas). Et av seminarene tar for seg spørsmål knyttet til personvern og informasjonssikkerhet i forbindelse med innhenting av data til forskningsprosjekt. Biblioteket tilbyr kurs i litteratursøk, kildekritikk og akademisk skriving.

Studentene skal i løpet av januar utarbeide en prosjektskisse som skal leveres innen en gitt frist. Prosjektskissen skal inneholde informasjon om tema, problemstilling, undersøkelsesopplegg og teori, samt en vurdering av om studien er meldepliktig og dekkes av felles meldeskjema til NSD. Skissen skal også inneholde en framdriftsplan og en oversikt over relevant litteratur. Prosjektskissen skal godkjennes av veileder, som gir en skriftlig tilbakemelding på forbedringsområder. Når studenten har bearbeidet kommentarene tar hun kontakt med veileder for muntlig veiledning om videre arbeid.

Det gis tilbud om minst to individuelle veiledningsmøter i løpet av vårsemesteret. Veiledningen skal primært være knyttet til prosessen med utforming av oppgaven. Siste veiledningsmøte bør normalt være gjennomført senest 3 uker før innlevering av bacheloroppgaven.

Circa midtveis i vårsemesteret arrangeres det et obligatorisk midtseminar. Her vil studentene deles inn i mindre grupper, og hver student får ansvar for å lese gjennom og utarbeide en kommentar på en annen students oppgaveutkast.

Åpent for

Statsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto