Hopp til hovedinnhold

Sykepleiens grunnlag BSY160

Emnet består av to deler:

 • Del I: Sykepleie, omsorg og etikk
 • Del II: Grunnleggende sykepleie  

Emnet har et overordnet fokus på at utgangspunktet for sykepleie er respekten for menneskets absolutte verdighet.

Emnets del I gir en innføring i sykepleiefagets historiske fagtradisjon, utvikling og kunnskapsgrunnlag samt sentrale verdier, fenomener og begreper i utøvelsen av sykepleie. Del I gir videre en introduksjon til funksjons- og ansvarsområdene i sykepleie og vektlegger pasientens erfaringer og reaksjoner på utfordringer ved helse og lidelse. Ved å tilegne seg kunnskap om sykepleiens grunnlagstenkning, starter en danningsprosess som holder fram i det videre studiet. Emnets del II gir en innføring i menneskets grunnleggende behov og sykepleie knyttet til disse i ulike livsfaser. Sykepleieprosessen som metode og rammeverk for dokumentasjon står sentralt.

Gjennom tilegnelse av aktuell teori i kombinasjon med ferdighetstrening og refleksjon skal emnet forberede studenten til å utøve omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie i møte med pasienten.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BSY160

Vekting (SP)

15

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det helsevitenskapelige fakultet

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har kunnskap om historisk betingede grunntrekk ved sykepleie-, medisin- og helsehistorie fra antikken til nyere tid
 • Har kunnskap om sykepleiens yrkesetiske grunnlag: etiske prinsipper og retningslinjer
 • Har bred kunnskap om verdighet som utgangspunktet for etikk i sykepleien
 • Har kunnskap om sykepleiens faglige grunnlag
 • Har kunnskap om betydningen av å møte pasienten i lys av omsorgens tre dimensjoner: praktisk, relasjonell og moralsk
 • Har bred kunnskap om livsfenomener og begreper som omsorg, helse, lidelse og empati
 • Har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov og forhold som virker inn på behov gjennom livet
 • Har bred kunnskap om sykepleie knyttet til menneskets grunnleggende behov
 • Har kunnskap om sykepleieprosessen som grunnlag for sykepleieutøvelsen
 • Har kunnskap om sykepleieprosessen som rammeverk for dokumentasjon

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan anvende kunnskap om historisk betingede grunntrekk ved sykepleie-, medisin- og helsehistorie i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger
 • Kan anvende faglige og etiske kunnskaper på sykepleiefaglige problemstillinger
 • Kan anvende kunnskap om yrkesetisk grunnlag i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger
 • Kan anvende kunnskap om hvordan sykepleier fremmer verdighet i møte med pasienten
 • Kan anvende kunnskap om sykepleiens faglige grunnlag i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger
 • Kan anvende kunnskap om hvordan sykepleier fremmer helse, forebygger og lindrer lidelse, samt ser betydningen av å møte pasienten på en empatisk og omsorgsfull måte
 • Kan reflektere over sykepleieprosessen som grunnlag for å utøve sykepleie
 • Kan anvende teori om grunnleggende sykepleie i utførelsen av praktiske ferdigheter
 • Kan planlegge og utøve grunnleggende sykepleieferdigheter på en omsorgsfull, etisk og faglig forsvarlig måte
 • Kan anvende Bjørks modell for praktisk ferdighetsutøvelse ved utføring av grunnleggende sykepleie

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Har innsikt i historisk betingede grunntrekk ved sykepleie-, medisin- og helsehistorie
 • Kan reflektere over sykepleiefaglige problemstillinger i relasjon til sykepleiens etiske og faglige grunnlag
 • Anerkjenner betydningen av sykepleiens yrkesetiske grunnlag i møte med sykepleiefaglige problemstillinger
 • Evner å reflektere over utviklingen av faglig, personlig og etisk kompetanse
 • Kan reflektere over pasientens behov for grunnleggende sykepleie ut fra pasientens helsetilstand, reaksjon på og opplevelse og beskrivelse av sin livssituasjon
 • Kan reflektere over egen evne til å utøve omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie
Innhold

Del I: SYKEPLEIE, OMSORG OG ETIKK

HISTORISK GRUNNLAG

 • Medisin og helsehistorie gjennom ulike tidsepoker
 • Sykepleie formet som kall og faglært yrke: Katolske sykepleieordener og protestantiske diakonisser. Florence Nightingale og den moderne sykepleien

ETISK GRUNNLAG

 • Yrkesetiske verdier og prinsipper
 • Verdighetsbegrepet

FAGLIG GRUNNLAG

 • Ulike kunnskapsformer i sykepleien
 • Teorier om sykepleie
 • Sykepleiens omsorgsgrunnlag
 • Funksjons og ansvarsområder i sykepleie
 • Begrepene: omsorg, helse og lidelse
 • Empati

Del II: GRUNNLEGGENDE SYKEPLEIE 

 • Menneskets grunnleggende behov 
 • Sykepleieprosessen
 • Dokumentasjon av sykepleie
 • Grunnleggende sykepleie knyttet til
 • Kroppspleie, munnstell, sengereiing
 • Aktivitet
 • Søvn og hvile
 • Respirasjon, sirkulasjon og kroppstemperatur
 • Væske og ernæring
 • Eliminasjon
 • Seksualitet

FERDIGHETSTRENING/SIMULERING

 • Kroppspleie, munnstell og sengereiing
 • ​Respirasjon, sirkulasjon og temperaturregulering
 • Eliminasjon
 • Aktivitet, hvile og forflytning
 • Hjerte-/lungeredning (HHLR)
 • Systematiske kliniske undersøkelser og vurdering (SKUV)
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Hjemmeeksamen og praktisk muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/2 4 Dager A - F Alle.
Praktisk muntlig eksamen 1/2 45 Minutter A - F

Studenten må bestå begge deleksamener for å få samlet karakter i emnet. Studenter som ikke har bestått emnet, senest ved ny/utsatt eksamen, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
100% tilstedeværelse i tre refleksjonsgrupper i del I, 100% tilstedeværelse i gruppearbeid og fremlegg i del II
 1. 100% tilstedeværelse i tre refleksjonsgrupper i del I. I særskilte og dokumenterte tilfeller kan nærværsplikt fravikes med inntil 20% etter søknad fra studenten. 
 2. 100% tilstedeværelse i gruppearbeid og fremlegg i del II. I særskilte og dokumenterte tilfeller kan nærværsplikt fravikes med inntil 20% etter søknad fra studenten. 

Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris:

Vedrørende vilkår 1:

 • Ikke innfridd tilstedeværelse i én refleksjonsgruppe medfører at studenten må få godkjent en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer. Ikke innfridd krav til tilstedeværelse i to refleksjonsgrupper fratar studenten adgang til skriftlig eksamen i BSY160 del I.

Vedrørende vilkår 2:

 • Ikke innfridd tilstedeværelse innbefatter at studenten må levere en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer. Ikke godkjent oppgave fratar studenten adgang til praktisk muntlig eksamen i BSY160 del II,
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Gry Ciekals Wallgren
Emneansvarlig: Marie Undheim
Studieprogramleder: Bodil Bø
Arbeidsformer
Forelesninger, digitale læringsverktøy, gruppearbeid, studiespørsmål, ferdighetstrening, simulering og selvstudier.
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto