Sykepleiens grunnlag (BSY160)

Emnet består av to deler:

 • Del I: Sykepleie, omsorg og etikk
 • Del II: Grunnleggende sykepleie

Emnet har et overordnet fokus på at utgangspunktet for sykepleie er respekten for menneskets absolutte verdighet.

Emnets del I gir en innføring i sykepleiefagets historiske fagtradisjon, utvikling og kunnskapsgrunnlag samt sentrale verdier, fenomener og begreper i utøvelsen av sykepleie. Del I gir videre en introduksjon til funksjons- og ansvarsområdene i sykepleie og vektlegger pasientens erfaringer og reaksjoner på utfordringer ved helse og lidelse. Ved å tilegne seg kunnskap om sykepleiens grunnlagstenkning, starter en danningsprosess som holder fram i det videre studiet. Emnets del II gir en innføring i menneskets grunnleggende behov og sykepleie knyttet til disse i ulike livsfaser. Sykepleieprosessen som metode og rammeverk for dokumentasjon står sentralt.

Gjennom tilegnelse av aktuell teori i kombinasjon med ferdighetstrening og refleksjon skal emnet forberede studenten til å utøve omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie i møte med pasienten.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BSY160

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Del I: SYKEPLEIE, OMSORG OG ETIKK

HISTORISK GRUNNLAG

 • Medisin og helsehistorie gjennom ulike tidsepoker
 • Sykepleie formet som kall og faglært yrke: Katolske sykepleieordener og protestantiske diakonisser. Florence Nightingale og den moderne sykepleien

ETISK GRUNNLAG

 • Verdighetsbegrepet
 • Yrkesetiske verdier, prinsipper og retningslinjer

SYKEPLEIEFAGLIG GRUNNLAG

 • Hva er sykepleie
 • Menneskesyn og verdier i sykepleie
 • Ulike kunnskapsformer i sykepleien

SYKEPLEIETEORI

 • Virginia Henderson: Sykepleie ivaretar menneskets grunnleggende behov
 • Kari Martinsen: Omsorg i sykepleie
 • Katie Eriksson: Lidelsesbegrepet

HELSE OG SYKDOM

 • Helsebegrepet
 • Sykdomsbegrepet

Del II: GRUNNLEGGENDE SYKEPLEIE

 • Menneskets grunnleggende behov
 • Sykepleieprosessen
 • Dokumentasjon av sykepleie
 • Smittevern
 • Grunnleggende sykepleie knyttet til:

  • Kroppspleie, munnstell, sengereiing
  • Aktivitet
  • Søvn og hvile
  • Respirasjon, sirkulasjon og kroppstemperatur
  • Væske og ernæring
  • Eliminasjon
  • Seksualitet

PRAKTISKE SYKEPLEIEFERDIGHETER/SIMULERING KNYTTET TIL:

 • Smittevern
 • Kroppspleie, munnstell og sengereiing
 • ​Respirasjon, sirkulasjon og temperaturregulering
 • Eliminasjon
 • Aktivitet, hvile og forflytning
 • Hjerte-/lungeredning (HHLR)
 • Systematiske kliniske undersøkelser og vurdering (SKUV)

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har kunnskap om historisk betingede grunntrekk ved sykepleie-, medisin- og helsehistorie fra antikken til nyere tid
 • Har kunnskap om sykepleiens yrkesetiske grunnlag: etiske prinsipper og retningslinjer
 • Har bred kunnskap om verdighet som utgangspunktet for etikk i sykepleie
 • Har kunnskap om sykepleiens faglige grunnlag
 • Har bred kunnskap om betydningen av å møte pasienten i lys av omsorgens tre dimensjoner: praktisk, relasjonell og moralsk
 • Har bred kunnskap om lidelsebegrepet
 • Har kunnskap om helse - og sykdomsbegrepet
 • Har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov og forhold som virker inn på behov gjennom livet
 • Har bred kunnskap om sykepleie knyttet til menneskets grunnleggende behov
 • Har kunnskap om sykepleieprosessen som grunnlag for sykepleieutøvelsen
 • Har kunnskap om sykepleieprosessen som rammeverk for dokumentasjon
 • Har kunnskap om krav til dokumentasjon i sykepleie
 • Har kunnskap om infeksjonsforebyggende tiltak

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan anvende kunnskap om historisk betingede grunntrekk ved sykepleie-, medisin- og helsehistorie i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger
 • Kan anvende kunnskap om etisk grunnlag for å belyse sykepleiefaglige problemstillinger
 • Kan anvende kunnskap om hvordan sykepleier fremmer verdighet i møte med pasienten
 • Kan anvende kunnskap om sykepleiens faglige grunnlag i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger
 • Kan anvende kunnskap om hvordan sykepleier fremmer helse, forebygger og lindrer lidelse, samt ser betydningen av å møte pasienten på en empatisk og omsorgsfull måte
 • Kan reflektere over sykepleieprosessen som grunnlag for å utøve sykepleie
 • Kan iverksette smitteverntiltak for å hindre spredning av uønskede mikrober
 • Kan anvende teori om grunnleggende sykepleie i utførelsen av praktiske ferdigheter
 • Kan planlegge og utøve grunnleggende sykepleieferdigheter på en omsorgsfull, etisk og faglig forsvarlig måte
 • Kan anvende Bjørks modell for praktisk ferdighetsutøvelse ved utføring av grunnleggende sykepleie

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Har innsikt i historisk betingede grunntrekk ved sykepleie-, medisin- og helsehistorie
 • Kan reflektere over problemstillinger i relasjon til sykepleiens faglige og etiske grunnlag
 • Anerkjenner betydningen av sykepleiens yrkesetiske grunnlag i møte med sykepleiefaglige problemstillinger
 • Evner å reflektere over egen utvikling av sykepleiefaglig, personlig og etisk kompetanse
 • Forstår betydningen av infeksjonsforebyggende tiltak
 • Kan reflektere over pasientens behov for grunnleggende sykepleie ut fra kunnskap om pasientens helsetilstand, samt pasientens reaksjon på og opplevelse av sin livssituasjon
 • Kan reflektere over egen evne til å utøve omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie
 • Har innsikt i betydningen av dokumentasjon i sykepleie som en forutsetning for å gi faglig forsvarlig sykepleie

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praktisk teoretisk muntlig eksamen 1/1 1 Timer Bokstavkarakterer

Studenten blir prøvd i teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter knyttet til del I og del II.Studenter som ikke har bestått emnet, senest ved ny/utsatt eksamen, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% tilstedeværelse i tre refleksjonsdager i del I, 100% tilstedeværelse i all ferdighetstrening og simulering i del II, 100% tilstedeværelse i gruppearbeid og fremlegg i del II

Det er krav om at studenten stiller forberedt til og deltar i obligatoriske undervisningsaktiviteter:

 1. 100% tilstedeværelse i tre refleksjonsdager i del I. Refleksjonsdagene består av gruppearbeid, framlegg og refleksjon.
 2. 100% tilstedeværelse i gruppearbeid og fremlegg i del II
 3. 100% tilstedeværelse i all ferdighetstrening og simulering i del II. 

Konsekvenser når obligatorisk undervisningsaktivitet ikke innfris:

Vedrørende vilkår 1:

 • Studenten har selv ansvar for å ta kontakt med fagansvarlig ved manglende oppmøte
 • Ikke innfridd tilstedeværelse på én refleksjonsdag medfører at studenten må få godkjent en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer
 • Ikke innfridd krav til tilstedeværelse i to eller flere refleksjonsdager medfører krav om innvilget gyldig fravær etter søknad. Søknad må være mottatt innen fem virkedager etter oppsatt refleksjonsdag. Ved innvilget gyldig fravær, gis det nytt tilbud etter avtale med faglærer. Nytt tilbud om godkjent arbeidskrav kan omfatte skriftlig arbeid eller en annen form av oppgave som er tilpasset faglig innhold i emnet
 • Manglende innvilget søknad om gyldig fravær og manglende godkjent arbeidskrav fratar studenten adgang til praktisk muntlig eksamen i BSY160

Vedrørende vilkår 2:

 • Studenten har selv ansvar for å ta kontakt med fagansvarlig ved manglende oppmøte
 • Ikke innfridd tilstedeværelse innbefatter at studenten må levere en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer. Ikke godkjent oppgave fratar studenten adgang til praktisk muntlig eksamen i BSY160

Vedrørende vilkår 3:

 • Studenten har selv ansvar for å ta kontakt med fagansvarlig ved manglende oppmøte
 • Ikke innfridd tilstedeværelse innbefatter at studenten må levere en prosedyrefilm etter nærmere angitte retningslinjer. Ikke godkjent prosedyrefilm fratar studenten adgang til praktisk muntlig eksamen i BSY160

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Torunn Strømme

Arbeidsformer

Forelesninger, digitale læringsverktøy, gruppearbeid, refleksjonsgrupper, studiespørsmål, ferdighetstrening, simulering og selvstudier.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Sykepleiens grunnlag (BSD160_1) 15
Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget (BSY150_1) 15
Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget, Grunnleggende sykepleie, Sykepleiens grunnlagstenkning ( BSY150_1 BSY151_1 BSY155_1 ) 35

Åpent for

Sykepleie - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto