Sykepleiens naturvitenskapelige grunnlag (BSY161)

Emnet består av to deler:

 • Del I: Mikrobiologi og smittevern
 • Del II: Anatomi, fysiologi og biokjemi

Del I gir en innføring i mikrobiologi, det vil si læren om mikroorganismene og deres angrepsmekanismer på mennesket. Sentralt står også smittevern og korrekt bruk av antibiotika.

Del II omhandler kroppens anatomiske strukturer, oppbygningen av organer og deres fysiologiske og biokjemiske prosesser. I tillegg vil studenten få kunnskap om hvordan de enkelte organene og organsystemene fungerer hver for seg og i et samspill med hverandre slik at den friske kroppen fungerer som en enhet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BSY161

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Del I: Mikrobiologi og smittevern

 • Mikroorganismenes oppbygning, egenskaper og angrepsmekanismer
 • Smittevernstiltak
 • Antibiotikabruk og resistensutvikling

Del II: Anatomi, fysiologi og biokjemi

 • Grunnleggende kunnskap og anatomisk terminologi
 • Cellenes oppbygning og funksjon
 • Histologi - vev
 • Huden
 • Muskel- og skjelettsystemet
 • Nervesystemet
 • Sansene
 • Temperaturreguleringen
 • Det endokrine systemet
 • Hjertet- og sirkulasjonssystemet
 • Blodet
 • Lymfe- og immunsystemet
 • Luftveiene- og respirasjonssystemet
 • Fordøyelsessystemet
 • Nyrene og urinveiene
 • Væskebalanse- og syre-base-reguleringen
 • Forplantningsorganene og reproduksjon
 • Arv og genetikk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har bred kunnskap om menneskekroppens anatomi og fysiologi
 • Kan navngi anatomiske strukturer og organer i menneskekroppen
 • Kan beskrive organers beliggenhet i forhold til hverandre
 • Kan beskrive anatomisk oppbygning i betydningen:

  • makroanatomisk: organ og organsystem
  • mikroanatomisk: celler og vev
 • Kan beskrive ulike organer og organsystemers funksjoner i kroppen
 • Kan beskrive samspill mellom de ulike organsystemene
 • Kan forklare sentrale biokjemiske prosesser i de ulike organene og organsystemene
 • Kan gjøre rede for reguleringsmekanismer og homeostase i den friske kroppen
 • Har bred kunnskap om mikroorganismenes oppbygning og egenskaper
 • Har bred kunnskap om mikrobenes angrepsmekanismer og kroppens forsvar mot dem
 • Har kunnskap om antibiotikabruk og resistensutvikling
 • Har bred kunnskap om infeksjonsforebyggende tiltak

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan anvende og formidle kunnskap om menneskekroppens anatomi og organsystemer samt fysiologiske og biokjemiske prosesser
 • Kan anvende og formidle kunnskap om smittestoffer, smitterisiko og infeksjonsforebyggende tiltak
 • Kan iverksette smitteverntiltak for å hindre spredning av uønskede mikrober

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Forstår at kunnskap om menneskekroppens anatomi, fysiologi og biokjemi er nødvendig for utøvelse av faglig forsvarlig sykepleie
 • Forstår betydningen av infeksjonsforebyggende tiltak, både på individ- og samfunnsnivå
 • Kan ta ansvar for kontinuerlig oppdatering av kunnskaper innen anatomi, fysiologi og mikrobiologi

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

To skriftlig skoleeksamener

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Flervalgseksamen: Mikrobiologi og smittevern 1/5 2 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt
Skriftlig skoleeksamen: Anatomi, fysiologi og biokjemi 4/5 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Eksamen i emnet består av flervalgseksamen i mikrobiologi og smittevern samt nasjonal eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi.Studenten må bestå begge eksamener for å få samlet karakter i emnet. Konsekvenser ved ikke bestått eksamen:Studenter som ikke har fullført og bestått emnet, senest ved ny/utsatt eksamen, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor emnet BSY 161 er angitt som forkunnskapskrav.

Fagperson(er)

Faglærer:

Kleng Brekkå

Studieprogramleder:

Torunn Strømme

Arbeidsformer

Forelesninger, studentaktive arbeidsformer/gruppearbeid, studiespørsmål, digitale læringsverktøy, selvstudium.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 (BSY152_1) 10
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 (BSY152_2) 12
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1, Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 ( BSY152_1 BSY152_2 ) 22
Sykepleiens naturvitenskapelige grunnlag (BSD161_1) 15

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto