Sykepleiens naturvitenskapelige grunnlag (BSY161)

Emnet består av to deler:

 • Del I: Anatomi, fysiologi og biokjemi
 • Del II: Mikrobiologi og smittevern

Del I omhandler kroppens anatomiske strukturer, oppbygningen av organer og deres fysiologiske og biokjemiske prosesser. I tillegg vil studenten få kunnskap om hvordan de enkelte organene og organsystemene fungerer hver for seg og i et samspill med hverandre slik at den friske kroppen fungerer som en enhet.

Del II gir en innføring i mikrobiologi, det vil si læren om mikroorganismene og deres angrepsmekanismer på mennesket. Sentralt står også smittevern og korrekt bruk av antibiotika.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BSY161

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Del I

 • Anatomi, fysiologi og biokjemi
 • Grunnleggende kunnskap og begreper
 • Cellenes oppbygning og funksjon
 • Histologi - vev
 • Huden
 • Muskel- og skjelettsystemet
 • Nervesystemet
 • Sansene
 • Temperaturreguleringen
 • Det endokrine systemet
 • Sirkulasjonssystemet
 • Blodet
 • Lymfe- og immunsystemet
 • Respirasjonssystemet
 • Fordøyelsessystemet
 • Nyrene og urinveiene
 • Væskebalanse- og syre-base-reguleringen
 • Forplantningsorganene og reproduksjon
 • Arv og genetikk

Del II

 • Mikrobiologi og smittevern
 • Smittestoffenes oppbygning og egenskaper
 • Mikroorganismenes angrepsmekanismer og smittekjeden
 • Smittevernstiltak
 • Antibiotikabruk og resistensutvikling

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har bred kunnskap om menneskekroppens anatomi og fysiologi
 • Kan navngi anatomiske strukturer og organer i menneskekroppen
 • Kan beskrive organers beliggenhet i forhold til hverandre
 • Kan beskrive anatomisk oppbygning i betydningen:
  • makroanatomisk: organ og organsystem
  • mikroanatomisk: celler og vev
 • Kan beskrive ulike organer og organsystemers funksjoner i kroppen
 • Kan beskrive samspill mellom de ulike organsystemene
 • Kan forklare sentrale biokjemiske prosesser i den friske kroppen
 • Kan gjøre rede for fysiologien i de ulike organene og organsystemene
 • Kan gjøre rede for reguleringsmekanismer og homeostase i den friske kroppen
 • Har bred kunnskap om mikrobiologi, smittestoffer, smitterisiko og infeksjonsforebyggende tiltak
 • Har kunnskap om antibiotikabruk og resistensutvikling

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan anvende og formidle kunnskap om menneskekroppens anatomi og organsystemer samt fysiologiske og biokjemiske prosesser 
 • Kan anvende og formidle kunnskap om mikrobiologi; smittestoffer, smitterisiko og infeksjonsforebyggende tiltak
 • Kan iverksette smitteverntiltak for å hindre spredning av uønskede mikrober

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Forstår sammenhengen mellom menneskekroppens anatomi, fysiologi og biokjemi og utøvelse av faglig forsvarlig sykepleie
 • Forstår betydningen av infeksjonsforebyggende tiltak

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

To skriftlig skoleeksamener

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 4/5 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt
Flervalgseksamen 1/5 2 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Eksamen i emnet består av nasjonal eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi samt flervalgseksamen i mikrobiologi og smittevern.Studenten må bestå begge eksamener for å få samlet karakter i emnet. Konsekvenser ved ikke bestått eksamen:Studenter som ikke har fullført og bestått emnet, senest ved ny/utsatt eksamen, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Fagperson(er)

Faglærer:

Kleng Brekkå

Studieprogramleder:

Torny Kamfjord

Arbeidsformer

Forelesninger, studentaktive arbeidsformer/gruppearbeid, studiespørsmål, digitale læringsverktøy, selvstudium.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 (BSY152_1) 10
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 (BSY152_2) 12
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1, Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 ( BSY152_1 BSY152_2 ) 22
Sykepleiens naturvitenskapelige grunnlag (BSD161_1) 15

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto