Hopp til hovedinnhold

Sykepleie, samhandling og pasientsikkerhet BSY162

Emnet gir en innføring i samhandling og pasientsikkerhet i et sykepleieperspektiv på individnivå. God samhandling med pasienter forutsetter kunnskaper om psykologi, pedagogikk, kommunikasjon, brukermedvirkning og kulturforståelse. Samhandling er sentralt i pasientsikkerhet og emnet skal bidra til at studenten kan identifisere og vurdere risikofaktorer knyttet til pasientskader, samt ha kunnskap om prinsipper og tiltak for å redusere disse. Lover og forskrifter som regulerer pasienter og brukeres rettigheter og helsepersonellets plikter står sentralt. Videre vil studenten få kunnskap om basal farmakologi relatert til sykepleierens funksjons- og ansvarsområde, samt hvordan sikre faglig forsvarlig legemiddelhåndtering. Emnet vil også gi studenten en introduksjon til vitenskapelig arbeid.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BSY162

Vekting (SP)

10

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det helsevitenskapelige fakultet

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har kunnskap om fagområdene psykologi og pedagogikk og betydningen de har for kommunikasjon og samhandling i sykepleieutøvelse
 • Har kunnskap om relevante undervisnings- og veiledningsmetoder
 • Har bred kunnskap om kommunikasjonsteori og hensiktsmessige kommunikasjonsferdigheter
 • Har kunnskap om bruk av tolk
 • Har kunnskap om pasientsikkerhet på individnivå, herunder risikofaktorer knyttet til pasientskader og prinsipper og tiltak for å redusere disse
 • Har kunnskap om relevant lovverk som regulerer pasientens rettigheter og helsepersonellets plikter
 • Har kunnskap om krav til dokumentasjon i sykepleie
 • Har kunnskap om brukermedvirkning
 • Har kunnskap om ledelse av eget arbeid
 • Har kunnskap om samenes status som urfolk og deres rettigheter innenfor helse- og sosialfeltet
 • Har kunnskap om hvilken betydning kultur- og språkbakgrunn har for sykdomsforståelse og likeverdige tjenester
 • Har kunnskap om basal farmakologi
 • Har kunnskap om faglig forsvarlig legemiddelhåndtering
 • Har kunnskap om forskningsprosessen og akademisk skriving

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan anvende kunnskap om kommunikasjon og samhandling i tilknytning til sykepleiefaglige problemstillinger
 • Kan identifisere og vurdere risikofaktorer for å redusere uønskede hendelser og pasientskader
 • Kan anvende kunnskap om brukermedvirkning i sykepleier-pasientrelasjonen i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger
 • Kan anvende kunnskap om relevant lovverk i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger
 • Kan anvende kunnskap innenfor sykepleie i et flerkulturelt samfunn i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger
 • Kan beherske medikamentregning og utføre faglig forsvarlig legemiddelhåndtering
 • Kan planlegge og gjennomføre sykepleieferdigheter på en omsorgsfull, etisk og faglig forsvarlig måte
 • Kan anvende oppgavetekniske retningslinjer i skriftlig arbeid

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kan reflektere over betydningen av god kommunikasjon og samhandling i utøvelse av sykepleie
 • Kan planlegge og kritisk vurdere målrettede tiltak for å redusere pasientskader på individnivå
 • Har innsikt i betydningen av god ledelse av eget arbeid
 • Har innsikt i relevant lovverks funksjon og betydning for sykepleie
 • Har innsikt i betydningen av dokumentasjon i sykepleie som en forutsetning for å gi faglig forsvarlig sykepleie
 • Har innsikt i hvordan pasienters språklige og kulturelle bakgrunn utfordrer ivaretakelse av faglig kvalitet og pasientsikkerhet
 • Kan se betydningen av vitenskapelig arbeidsform i sykepleie
Innhold
 • Psykologi
 • Pedagogikk
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Pasientsikkerhet og faglig forsvarlig sykepleie
 • Helserett
 • Brukermedvirkning
 • Ledelse av eget arbeid
 • Kulturforståelse
 • Basal farmakologi
 • Legemiddelhåndtering
 • Legemiddelregning
 • Ferdighetstrening og simulering: InjeksjonerInfusjonerPerifer venekanyle
 • Introduksjon til vitenskapelig arbeid
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Test i legemiddelregning 3 Timer Bestått - Ikke bestått Enkel kalkulator. 1)
Test i legemiddelregning 3 Timer Bestått - Ikke bestått Enkel kalkulator. 2)
Test i legemiddelregning 3 Timer Bestått - Ikke bestått Enkel kalkulator. 3)
Test i legemiddelregning 3 Timer Bestått - Ikke bestått Enkel kalkulator. 4)

4) Ikke programmerbar kalkulator
Studenter som ikke har bestått emnet, senest ved utsatt/ny eksamen, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Hjemmeoppgave, 100% tilstedeværelse i ferdighetstrening og simulering
 1. Hjemmeoppgave.
 2. Test i legemiddelregning. Kandidaten må avlegge feilfri test for å få godkjent vilkåret. Tillatt hjelpemiddel: Kalkulator som ikke kan programmeres.
 3. 100% tilstedeværelse i ferdighetstrening og simulering. Det er krav om at studenten stiller forberedt. I særskilte og dokumenterte tilfeller kan nærværsplikt fravikes med inntil 20% etter søknad fra studenten. 

Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris:

Vedrørende vilkår 1:

 • Ikke godkjent oppgave ved første innlevering innebærer et nytt forsøk etter nærmere angitt tidsfrist. Ikke godkjent oppgave fratar studenten adgang til eksamen i BSY162.

Vedrørende vilkår 2:

 • Ved ikke godkjent test, vil det gis nye tilbud frem til eksamen i BSY162 avholdes. Det vil tilbys fire tester frem til eksamen. Kun kandidater som ikke har fått godkjent første test vil få tilbud om ny test. Ikke godkjent test fratar studenten adgang til eksamen i BSY162.

Vedrørende vilkår 3:

 • Studenten har selv ansvar for å ta kontakt med fagansvarlig ved manglende oppmøte ved ferdighetstrening og simulering. Ved ikke innfridd krav til tilstedeværelse i ferdighetstrening og simulering gis et nytt tilbud etter avtale med faglærer. Ikke innfridd krav til tilstedeværelse i ferdighetstrening og simulering fratar studenten adgang til eksamen i BSY162. 
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Anne Lene Høivik
Studieprogramleder: Bodil Bø
Arbeidsformer
Forelesning, studentaktive arbeidsformer, digitale læringsverktøy, gruppearbeid, studiespørsmål, ferdighetstrening, simulering og selvstudie.
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon (BSY154) 10
Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag (BSY154) 8
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto