Hopp til hovedinnhold

Helse, sykdom og sykepleie del 1 BSY260

Emnets fokus er sykepleie til mennesker med helsesvikt, akutt, kronisk og kritisk sykdom. Det sentrale i emnet er pleie, omsorg og behandling av den syke. Grunnlaget for utøvelse av klinisk sykepleie er pasientens reaksjoner og erfaringer ved helsesvikt, sykdom, lidelse, undersøkelse og behandling. Emnet inneholder patofysiologi og sykdomslære innenfor sentrale områder. Kunnskap i disse temaene gir kompetanse til å observere, vurdere og iverksette relevante sykepleietiltak, samt evaluere effekten av sykepleietiltak og behandling. Videre skal en helhetlig tilnærming vektlegges for å forstå og vurdere pasientens tilstand og bidra til forebygging, lindring og rehabilitering. Dette innebærer at studentene utvikler en helhetlig vurderingsevne og faglig skjønn gjennom teoretiske, etiske og praktiske vurderinger knyttet til utøvelsen av sykepleie. I emnet legges det også vekt på studentens danningsprosess mot en sykepleieidentitet som har sitt grunnlag i en omsorgsfull og faglig forsvarlig ivaretakelse av pasienten. Emnet gir innføring i sentrale helseteknologiske og digitale løsninger i helsetjenesten samt ulike sykepleieferdigheter gjennom ferdighetstrening og simulering.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BSY260

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har kunnskap om sykepleiens teoretiske og etiske grunnlag
 • Har bred kunnskap om sentrale verdier og begreper i sykepleie; helse og lidelse
 • Har bred kunnskap om årsaker, symptomer, sykdomsforløp og behandling knyttet til sentrale sykdommer
 • Har kunnskap om farmakologi ved behandling av sentrale sykdommer
 • Har bred kunnskap om pasienters behov for helhetlig sykepleie
 • Har bred kunnskap om sykepleierens ansvar i å bidra til forebygging, behandling, lindring og rehabilitering
 • Har kunnskap om psykisk helse og de vanligste psykiske lidelsene
 • Har kunnskap om rus og avhengighet
 • Har kunnskap om pasienters reaksjoner og erfaringer ved sykdom og lidelse
 • Har kunnskap om relevant lovverk som regulerer helsetjenesten
 • Har kunnskap om sentrale helseteknologiske og digitale løsninger som brukes i behandling av mennesker med akutt, kronisk og kritisk sykdom
 • Har kunnskap om ulike sykepleieferdigheters teoretiske grunnlag
 • Har kunnskap om farmakologi relatert til sykepleierens funksjons- og ansvarsområde

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan anvende faglige og etiske kunnskaper i praktiske og teoretiske problemstillinger
 • Kan observere, vurdere og begrunne behov for sykepleie og iverksette sykepleietiltak
 • Kan planlegge og utøve sykepleieferdigheter på en omsorgsfull, etisk og faglig forsvarlig måte
 • Kan gjennomføre forsvarlig sykepleie i akutte pasientsituasjoner i og utenfor sykehus

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kan reflektere over sykepleiefaglige og etiske problemstillinger
 • Kan reflektere over pasientens reaksjoner og erfaringer ved helsesvikt, sykdom og behandling
 • Kan iverksette tiltak for å bevare liv og helse ved storulykker og i krise- og katastrofesituasjoner
 • Kan planlegge og gjennomføre helhetlig sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter
 • Kan reflektere over egen danningsprosess mot en sykepleieidentitet
 • Kjenner til hvordan teknologi og digitale løsninger kan påvirke pasienten, pårørende og tjenesteutøvelsen
 • Kjenner til sosiale og helsemessige problemer inkludert rus- og sosioøkonomiske problemer
Innhold

SYKEPLEIENS GRUNNLAG OG ETIKK 

 • Katie Erikssons teori om helse og lidelse
 • Joyce Travelbees mellommenneskelige aspekter i sykepleie
 • Utvikling av faglig, personlig og etisk kompetanse

 

PATOLOGI, SYKDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI INNENFOR OMRÅDENE:

 • Hjerte- og karsykdommer
 • Lungesykdommer
 • Infeksjonssykdommer
 • Sykdommer i mage- og tarmkanalen
 • Sykdommer i lever, galle og bukspyttkjertel
 • Sykdommer i nyrer, urinveier og mannlige kjønnsorganer
 • Hudsykdommer
 • Psykiske lidelser og rusproblematikk
 • Traumatologi

HELHETLIG BEHOV FOR SYKEPLEIE TIL PASIENTER SOM OPPLEVER HELSESVIKT OG SYKDOM

 • Sykepleie til pasienter som gjennomgår prøver og undersøkelser
 • Sykepleie til pasienter med akutte- og vedvarende hjertelidelser
 • Sykepleie til pasienter med respirasjonssvikt og lungelidelser
 • Sykepleie til pasienter med infeksjonssykdommer
 • Sykepleie til pasienter med sykdommer i fordøyelsessystemet
 • Sykepleie til pasienter med sykdommer i nyrer og urinveier
 • Sykepleie til pasienter med hud- og sårlidelser
 • Sykepleie til pasienter som har ernæringsproblem som følge av sykdom
 • Sykepleie til pasienter med smerter
 • Akuttmedisinsk sykepleie utenfor sykehus
 • Sykepleie til pasienter med psykiske lidelser
 • Sykepleie til pasienter med rusproblematikk

TEKNOLOGI OG DIGITALE LØSNINGER I HELSETJENESTEN 

 • Sentrale helseteknologiske og digitale løsninger for pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

PRAKTISKE SYKEPLEIEFERDIGHETER/SIMULERING KNYTTET TIL

 • Respirasjon
 • Førstehjelp
 • Ernæring
 • Hud og sårlidelser
 • HHLR
Forkunnskapkrav
Et av følgende alternativer:
BSY160 Sykepleiens grunnlag, BSY161 Sykepleiens naturvitenskapelige grunnlag, BSY162 Sykepleie, samhandling og pasientsikkerhet, BSYPSH Kliniske studier: Grunnleggende sykepleie
BSY152 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1, BSY154 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag, BSY155 Sykepleiens grunnlagstenkning, BSY156 Grunnleggende sykepleie, BSYP01 Kliniske studier med fokus på grunnleggende sykepleie
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 7 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Studenter som ikke har fullført og bestått emnet, senest ved ny/utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
100% tilstedeværelse i all ferdighetstrening og simulering

Det er krav om at studenten stiller forberedt. I særskilte og dokumenterte tilfeller kan nærværsplikt fravikes med inntil 20% etter søknad fra studenten.  

Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktivitet ikke innfris:

Studenten har selv ansvar for å ta kontakt med fagansvarlig ved manglende oppmøte ved ferdighetstrening og simulering. Ved ikke innfridd krav til tilstedeværelse i ferdighetstrening og simulering gis et nytt tilbud etter avtale med faglærer. Ikke innfridd krav til tilstedeværelse i ferdighetstrening og simulering fratar studenten adgang til eksamen i BSY260.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Elin Espeland
Studieprogramleder: Bodil Bø
Arbeidsformer
Forelesninger, digitale læringsverktøy, gruppearbeid, studiespørsmål, ferdighetstrening, simulering og selvstudier.
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Sykepleie til pasient og pårørende - Del A (BSY250) 10
Klinisk sykepleie del A (BSY250) 10
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del A (BSY252) 5
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del A (BSY252) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto