Hopp til hovedinnhold

Sykepleie i et samfunnsperspektiv BSY360

Emnets fokus er sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv. Det gis en innføring i velferdsstaten med vekt på nasjonal helsepolitikk, organisering av helsetjenesten, helsepolitiske prioriteringer og helseetikk. Samhandlingsreformen, folkehelseperspektivet og bruk av teknologi og digitale løsninger i helsetjenesten står sentralt. Det vil også gis en introduksjon til lover og forskrifter som regulerer saksbehandling, tilsynsvirksomhet og ytringsfrihet. Videre tar emnet for seg arbeid med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, samt ledelse av helse- og sykepleietjenesten med særlig vekt tverrprofesjonelt samarbeid og på organisering og samhandling på tvers av nivå. Emnet rommer teori og refleksjon om profesjonalisering, tverrprofesjonelt samarbeid og utvikling av sykepleierens yrkesidentitet samt en innføring i globale helseutfordringer og sykepleie i et internasjonalt perspektiv.

Som en del av emnets fokus på innovasjon i helsetjenesten inngår en prosjektpraksis på seks uker. I tilknytning til prosjektpraksisen skal studentene gruppevis planlegge et kvalitetsforbedringsprosjekt innenfor det aktuelle praksisstedets funksjons- og ansvarsområde og relatert til ett eller flere av emnets ulike tema. Forslaget til kvalitetsforbedringsprosjektet skal nedfelles i utarbeidelse og innlevering av en prosjektplan som sammen med individuelt muntlig forsvar av denne vil utgjøre eksamen i BSY360.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BSY360

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Merk

Emnet starter ikke før høsten 2022

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om ulike maktkanaler og beslutningsprosesser i helsetjenesten
 • har kunnskap om velferdsstatens utvikling
 • har kunnskap om lovreguleringen av spørsmål med særlig betydning for sykepleieren som samfunnsaktør
 • har kunnskap om sykepleierens helsefremmende og forebyggende funksjon
 • har kunnskap om relevante problemstillinger relatert til bruk av helseteknologiske løsninger i klinisk praksis
 • har kunnskap om globale helseutfordringer og hvordan disse angår sykepleie i et regionalt, nasjonalt og globalt perspektiv
 • har kunnskap om organiseringen av helsetjenesten og ansvarsfordelingen mellom de ulike nivåene i helsetjenesten
 • har kunnskap om faktorer som påvirker kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og som kan gi uønskede variasjoner i helsetjenestetilbudet
 • kjenner til metoder for å drive innovasjonsprosesser, implementering og kontinuerlig forbedringsarbeid i samarbeid med pasient, pårørende og medarbeidere på ulikt nivå
 • har kunnskap om utviklingsarbeid og sykepleierens ledende funksjon i organisasjonen
 • har kunnskap om profesjonenes rolle og funksjon i dagens helsetjeneste og nødvendigheten av tverrprofesjonelt samarbeid i arbeid med komplekse og sammensatte pasienttilstander og sykdomsbilder

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan begrunne eget faglig og etisk ståsted i prioriteringsdebatter
 • kan anvende kunnskap om sentrale utfordringer for folkehelsen og i helsetjenesten i planlegging og gjennomføring av folkehelsearbeid og rehabilitering.
 • kan reflektere og kritisk vurdere etiske og juridiske utfordringer i offentlige planer og strategier for helseteknologi og ved utvikling og bruk av teknologi og digitale løsninger i helsetjenesten
 • kan anvende relevant kunnskap om lovverket i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger
 • kan identifisere og vurdere risikofaktorer knyttet til organisasjon og miljø som krever kontinuerlig forbedringsarbeid og innovasjon, og kunne følge dette systematisk opp med relevante tiltak
 • kan anvende ulike kvalitets- og sikkerhetsteorier i praktisk utviklingsarbeid
 • kan reflektere over eksisterende rutiner og metoder, og utarbeide forslag til implementering av ny kunnskap og nye arbeidsmetoder.
 • kan anvende faglig kunnskap for å initiere og bidra til tverrfaglig, tverrprofesjonelt og tverrsektoriell samhandling
 • kan reflektere over sykepleieprofesjonen sitt faglige og etiske ansvar som samfunnsaktør

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har innsikt i sammenhenger mellom sentrale helsepolitiske beslutninger og konsekvensene som disse kan ha for ulike pasientgrupper og for sykepleietjenesten
 • har innsikt i sammenhenger mellom helse og samfunn, velferd og levekår og hvordan disse påvirker folkehelsen
 • har innsikt i hvilken betydning Samhandlingsreformen har for organisering og prioritering i dagens helsetjeneste
 • kan presentere sentrale helseteknologiske muligheter og utfordringer i helsetjenestetilbudet
 • kan reflektere kritisk over sammenhenger mellom organisasjon, ledelse, kvalitet og sikkerhet
 • har innsikt i lovverkets innvirkning på sykepleierens samfunnsansvar
 • har innsikt i sammenhengen mellom lovverk, helsepolitikk og etikk
 • kan ta ansvar for utviklings- og innovasjonsarbeid innen kvalitet og pasientsikkerhet på oppgave og systemnivå
 • kjenner til globale helseutfordringer og sykepleieutøvelse i et internasjonalt perspektiv
 • kan planlegge og gjennomføre prosjekter
 • kan reflektere over egen sykepleierrolle i et organisasjonsperspektiv og hva som kan påvirke rolleutøvelsen
 • ser betydningen av å videreutvikle sykepleierens yrkesidentitet
 • har innsikt i sykepleierens og sykepleieprofesjonens ansvar og oppgaver for å sikre et koordinert, helhetlig og sammenhengende behandlingsløp i arbeid med komplekse og sammensatte pasienttilstander
 • Kan vurdere kvaliteten på sykepleien ut fra et samfunnsperspektiv
Innhold
 • Helsetjenesten i den norske velferdsstatenHelsepolitikk:Oppbygging og organisering av helsetjenesten i velferdsstaten.Beslutningsprosesser og ulike forvaltningsnivåNasjonale føringer fir helsetjenestenHelseetikk:Verdier og prioriteringer i nasjonalt og globalt perspektivHelserett:Lovregulering med særlig betydning for sykepleieren som samfunnsaktør.Sykepleierens ytringsfrihet og varslingsplikt, klage-, kontroll- og tilsynsordninger, pasientens rett til helsehjelp og saksbehandling ved beslutning om tildeling av helsehjelp.Folkehelsearbeid, helsefremming, forebygging, rehabiliteringTeknologi og digital kompetanse
 • Globale helseutfordringer i et regionalt, nasjonalt og globalt perspektiv
 • Ledelse, kvalitet og pasientsikkerhetModeller for å organisere sykepleietjenestenSykepleieren som lederKvalitetsforbedringsarbeidInnovasjonPasientperspektivet i kvalitetsarbeidLedelse, læring og kulturKvalitets- og sikkerhetsteorierFagutviklingsarbeidMåling og indikatorer
 • Profesjon og yrkesidentitetSykepleieren som samfunnsaktørProfesjonsutvikling i sykepleieSykepleierens yrkesidentitetProfesjonell danning
 • Tverrprofesjonalitet og samhandling
Forkunnskapkrav
Et av følgende alternativer:
BSY250 Klinisk sykepleie del A, BSY251 Klinisk sykepleie - Del B, BSY252 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del A, BSY253 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del B, BSYKI1 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kirurgisk praksis, BSYKI2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kirurgisk praksis, BSYKO1 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kommunehelsetjenesten, BSYKO2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kommunehelsetjenesten, BSYME1 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Medisinsk praksis, BSYME2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Medisinsk praksis, BSYPS1 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Psykisk helsearbeid, BSYPS2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Psykisk helsearbeid, HVEXPHIL Examen Philosophicum - HV
BSY260 Helse, sykdom og sykepleie del 1, BSY261 Helse, sykdom og sykepleie del 2, BSYPKI1 Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom, BSYPKI2 Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom, BSYPKO1 Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom, BSYPKO2 Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom, BSYPME1 Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom, BSYPME2 Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom, BSYPPS1 Kliniske studier 1: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom, BSYPPS2 Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom, HVEXPHIL Examen Philosophicum - HV
Alle emner i 1. og 2.studieår av Bachelor i sykepleie ved UiS
Eksamen / vurdering

Hjemmeeksamen og praksis

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 3 Dager A - F
Praksis 0/1 6 Uker Bestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris:

Vedrørende vilkår 1:

 • Ved ikke innfridd krav til tilstedeværelse må studenten levere én skriftlig oppgave for hver fraværsdag etter nærmere angitte retningslinjer. Ikke godkjent oppgave fratar studenten adgang til eksamen i BSY360.

Vedrørende vilkår 2:

 • Studenten har selv ansvar for å ta kontakt med fagansvarlig ved manglende oppmøte ved simulering. Ved ikke innfridd krav til tilstedeværelse i simulering gis et nytt tilbud etter nærmere angitt tidspunkt i timeplanen. Ikke innfridd krav til tilstedeværelse i simulering fratar studenten adgang til eksamen i BSY360
Fagperson(er)
Studieprogramleder: Bodil Bø
Arbeidsformer
Forelesninger, digitale læringsverktøy, gruppearbeid, studiespørsmål, ferdighetstrening, simulering og selvstudier.
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Sykepleie i et samfunnsperspektiv (BSY350) 15
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto