Sykepleie i et samfunnsperspektiv (BSY360)

Emnets fokus er sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv. Det gis en innføring i velferdsstaten med vekt på nasjonal helsepolitikk, organisering av helsetjenesten, helsepolitiske prioriteringer og helseetikk. Samhandlingsreformen, folkehelseperspektivet og bruk av teknologi og digitale løsninger i helsetjenesten står sentralt. Det vil også gis en introduksjon til lover og forskrifter som regulerer saksbehandling, tilsynsvirksomhet og ytringsfrihet. Videre tar emnet for seg arbeid med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, samt ledelse av helse- og sykepleietjenesten med særlig vekt tverrprofesjonelt samarbeid og på organisering og samhandling på tvers av nivå. Emnet rommer teori og refleksjon om profesjonalisering og utvikling av sykepleierens yrkesidentitet, samt en innføring i globale helseutfordringer og sykepleie i et internasjonalt perspektiv.

Det legges i tillegg vekt på studentens evne til å reflektere over tema og problemstillinger i praksis i lys av emnets teorigrunnlag og evne til kritisk vurdering av sykepleieutøvelsen.

Tverrprofesjonell simulering inngår i undervisning og foregår sammen med medisinerstudenter og eventuelt paramedisinstudenter/lærlinger ved ambulansetjenesten. Tverrprofesjonell simulering gjennomføres i høst- og vårsemester. Studenten er selv ansvarlig for å holde seg orientert om gjennomføringen av tverrprofesjonell simulering.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BSY360

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

HELSETJENESTEN I DEN NORSKE VELFERDSSTAT

 • Helsepolitikk: Oppbygging og organisering av helsetjenesten i velferdsstaten, Beslutningsprosesser og ulike forvaltningsnivå, Nasjonale føringer for helsetjenesten
 • Helseetikk: Verdier og prioriteringer i nasjonalt og globalt perspektiv
 • Helserett: Lovregulering med særlig betydning for sykepleieren som samfunnsaktør, Sykepleierens ytringsfrihet og varslingsplikt, klage-, kontroll- og tilsynsordninger, pasientens rett til helsehjelp og saksbehandling ved beslutning om tildeling av helsehjelp.
 • Folkehelsearbeid, helsefremming, forebygging, rehabilitering og arbeidsinkludering
 • Helseteknologi og digitalisering : Informasjonssikkerhet

GLOBALE HELSEUTFORDINGER

• I et regionalt, nasjonalt og globalt perspektiv

LEDELSE, KVALITET OG PASIENTSIKKERHET

 • Modeller for å organisere sykepleietjenesten
 • Sykepleieren som leder
 • Kvalitetsforbedringsarbeid
 • Innovasjon
 • Pasientsikkerhet
 • Ledelse og organisasjonskultur
 • Kvalitets- og sikkerhetsteorier
 • Måling og indikatorer

PROFESJON OG YRKESIDENTITET

 • Sykepleieren som samfunnsaktør
 • Profesjonsutvikling i sykepleie
 • Sykepleierens yrkesidentitet
 • Profesjonell danning
 • Tverrprofesjonalitet og samhandling

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om ulike maktkanaler og beslutningsprosesser i helsetjenesten
 • har kunnskap om velferdsstatens utvikling
 • har kunnskap om lovreguleringen av spørsmål med særlig betydning for sykepleieren som samfunnsaktør
 • har kunnskap om globale helseutfordringer og hvordan disse angår sykepleie i et regionalt, nasjonalt og globalt perspektiv
 • har kunnskap om organiseringen av helsetjenesten og ansvarsfordelingen mellom de ulike nivåene i helsetjenesten
 • har kunnskap om faktorer som påvirker kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og som kan gi uønskede variasjoner i helsetjenestetilbudet
 • har grunnleggende kunnskap om informasjonssikkerhet og ulike helseteknologiske og digitale løsninger i helsetjenesten
 • har kunnskap om sykepleieren som faglig leder i organisasjonen
 • har kunnskap om profesjonenes rolle og funksjon i dagens helsetjeneste og nødvendigheten av tverrprofesjonelt samarbeid i arbeid med komplekse og sammensatte pasienttilstander og sykdomsbilder

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan begrunne eget faglig og etisk ståsted i prioriteringsdebatter
 • kan anvende kunnskap om sentrale utfordringer for folkehelsen og i helsetjenesten i planlegging og gjennomføring av folkehelsearbeid og rehabilitering.
 • kan reflektere over og kritisk vurdere etiske, juridiske og praktiske utfordringer ved innføring og bruk av teknologi og digitale løsninger i helsetjenesten
 • kan anvende relevant kunnskap om lovverket i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger
 • kan identifisere og vurdere risiko knyttet til ulike miljøfaktorer som krever kontinuerlig forbedringsarbeid og innovasjon
 • kan reflektere over eksisterende rutiner og metoder, og utarbeide forslag til implementering av ny kunnskap og nye arbeidsmetoder.
 • kan anvende faglig kunnskap for å initiere og bidra til tverrfaglig, tverrprofesjonelt og tverrsektoriell samhandling
 • kan reflektere over sykepleieprofesjonen sitt faglige og etiske ansvar som samfunnsaktør

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har innsikt i sammenhenger mellom sentrale helsepolitiske beslutninger og konsekvensene som disse kan ha for ulike pasientgrupper og for sykepleietjenesten
 • har innsikt i sammenhenger mellom helse og samfunn, velferd og levekår og hvordan disse påvirker folkehelsen
 • har innsikt i sammenhengene mellom helse, utdanning, arbeid og levekår, og kan anvende dette i sin tjenesteutøvelse både overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering
 • har innsikt i hvilken betydning Samhandlingsreformen har for organisering og prioritering i dagens helsetjeneste
 • har innsikt i helseteknologiske og digitale løsningers muligheter og utfordringer for tjenesteutøver og tjenesteutøvelsen
 • kan reflektere kritisk over sammenhenger mellom organisasjon, ledelse, kvalitet og sikkerhet
 • har innsikt i lovverkets innvirkning på sykepleierens samfunnsansvar
 • har innsikt i sammenhengen mellom lovverk, helsepolitikk og etikk
 • kan ta ansvar for utviklings- og innovasjonsarbeid innen kvalitet og pasientsikkerhet på oppgave og systemnivå
 • kjenner til globale helseutfordringer og sykepleieutøvelse i et internasjonalt perspektiv
 • kan reflektere over egen sykepleierrolle i et organisasjonsperspektiv og hva som kan påvirke rolleutøvelsen
 • ser betydningen av å videreutvikle sykepleierens yrkesidentitet
 • har innsikt i sykepleierens og sykepleieprofesjonens ansvar og oppgaver for å sikre et koordinert, helhetlig og sammenhengende behandlingsløp i arbeid med komplekse og sammensatte pasienttilstander
 • Kan vurdere kvaliteten på sykepleien ut fra et samfunnsperspektiv

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
BSY250 Klinisk sykepleie del A, BSY251 Klinisk sykepleie - Del B, BSY252 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del A, BSY253 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del B, BSYKI2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kirurgisk praksis, HVEXPHIL Examen Philosophicum - HV
BSY260 Helse, sykdom og sykepleie del 1, BSY261 Helse, sykdom og sykepleie del 2, BSYPKI2 Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom, HVEXPHIL Examen Philosophicum - HV
BSY250 Klinisk sykepleie del A, BSY251 Klinisk sykepleie - Del B, BSY252 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del A, BSY253 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del B, BSYKO2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kommunehelsetjenesten, HVEXPHIL Examen Philosophicum - HV
BSY250 Klinisk sykepleie del A, BSY251 Klinisk sykepleie - Del B, BSY252 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del A, BSY253 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del B, BSYME2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Medisinsk praksis, HVEXPHIL Examen Philosophicum - HV
BSY250 Klinisk sykepleie del A, BSY251 Klinisk sykepleie - Del B, BSY252 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del A, BSY253 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del B, BSYPS2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Psykisk helsearbeid, HVEXPHIL Examen Philosophicum - HV
BSY260 Helse, sykdom og sykepleie del 1, BSY261 Helse, sykdom og sykepleie del 2, BSYPKO2 Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom, HVEXPHIL Examen Philosophicum - HV
BSY260 Helse, sykdom og sykepleie del 1, BSY261 Helse, sykdom og sykepleie del 2, BSYPME2 Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom, HVEXPHIL Examen Philosophicum - HV
BSY260 Helse, sykdom og sykepleie del 1, BSY261 Helse, sykdom og sykepleie del 2, BSYPPS2 Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom, HVEXPHIL Examen Philosophicum - HV
BSY260 Helse, sykdom og sykepleie del 1, BSY261 Helse, sykdom og sykepleie del 2, HVEXPHIL Examen Philosophicum - HV

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skoleeksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% tilstedeværelse i tverrprofesjonell simulering

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

 1. 100% tilstedeværelse i tverrprofesjonell simulering.

Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris:

Vedrørende vilkår 1:

 • Ved ikke innfridd krav om tilstedeværelse ved tverrprofesjonell simulering, må studenten levere en individuell skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer.
 • Ved ikke godkjent oppgave fratas studenten adgang til skoleeksamen i BSY360

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Aleksandra Latinovic

Studieprogramleder:

Torunn Strømme

Arbeidsformer

Forelesninger, digitale læringsverktøy, gruppearbeid, studiespørsmål, simulering, selvstudium

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Sykepleie i et samfunnsperspektiv (BSY350_2) 15

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto