Hopp til hovedinnhold

Bacheloroppgave i sykepleie BSYBAC

Bacheloroppgaven i sykepleie er et selvstendig, akademisk arbeid. Oppgaven er en fordypning i sykepleiefaget og i forsknings- og metodekunnskap. Gjennom arbeidet med oppgaven skal studenten vurder sykepleiefaglige problemstillinger og aktuell forskningslitteratur, følge forskningsprosessen og slik bidra til forskningsbasert kunnskapsutvikling innen sykepleiefaget. Det er utarbeidet egne retningslinjer for bacheloroppgaven.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BSYBAC

Versjon

6

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har bred kunnskap om forskningsprosessen
 • Har bred kunnskap om ulike forskningsmetoder
 • Har kunnskap om analyse av kvantitative og kvalitative data

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan utforme prosjektbeskrivelse til bacheloroppgaven
 • Kan anvende relevant forskningsmetode til valgt problemstilling/problemformulering
 • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i eget arbeid

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kan ivareta forskningsetiske prinsipper i akademisk arbeid
 • Kan kritisk vurdere eget og andres vitenskapelige arbeid
 • Kan på bakgrunn av forskningsbasert kunnskap, formidle sentralt fagstoff og argumentere for tiltak som kan forbedre praksis
 • Kan oppdatere sin fagkunnskap på bakgrunn av systematisk innhenting av ny forskningslitteratur
 • Kan identifisere områder i sykepleie som krever kvalitetsforbedring, faglig utvikling og forskning
Innhold
 • Introduksjon til bacheloroppgaven
 • Forskningsprosessen
 • Kvalitative metoder
 • Kvantitative metoder
 • Metasyntese og litteraturoversikt
 • Kvantitative og kvalitative analysemetoder
 • Forskningsetiske prinsipper
 • Medstudentrespons
 • Strategier for databasesøk
Forkunnskapkrav
Et av følgende alternativer:
BSY250 Klinisk sykepleie del A, BSY251 Klinisk sykepleie - Del B, BSY252 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del A, BSYKI2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kirurgisk praksis, BSYKO2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kommunehelsetjenesten, BSYME2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Medisinsk praksis, BSYPS2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Psykisk helsearbeid, HVEXPHIL Examen Philosophicum - HV
BSY260 Helse, sykdom og sykepleie del 1, BSY261 Helse, sykdom og sykepleie del 2, BSYPKI2 Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom, BSYPKO2 Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom, BSYPME2 Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom, BSYPPS2 Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom, HVEXPHIL Examen Philosophicum - HV
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloppgave 1/1 A - F

Bacheloroppgaven er primært litteraturbasert. Det gis imidlertid mulighet til å velge empirisk undersøkelse, men da etter søknad til emneansvarlig. Oppgaven skal i utgangspunktet skrives av to studenter sammen. Unntaksvis og etter søknad til emneansvarlig, kan en få innvilget å skrive enten (a) individuelt eller (b) tre personer sammen.Oppgavens lengde: 8000 ordDet helsevitenskapelige fakultet oppnevner veileder for den enkelte bacheloroppgave. Det gis inntil 4 veiledningstimer pr bacheloroppgave. Studentene har selv ansvar for å avtale veiledningstid. I tillegg tilbys 1 gruppeveiledning. Hensikten med gruppeveiledningen er å presentere egne oppgaver for hverandre samt kritisk vurdere eget og andres arbeid.Som del av bacheloroppgaven skal studentene etter innlevering presentere oppgaven sin i mindre grupper.Studenter som ikke har fullført og bestått emnet, senest ved ny/utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Prosjektplan til bacheloroppgaven

Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris:

Vedrørende vilkår 1:

 • Ikke godkjent prosjektplan fratar studenten adgang til eksamen i BSYBAC
Fagperson(er)
Studieprogramleder: Bodil Bø
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Selvstendighet og ansvar i sykepleie (BSYBAC) 15
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto