Praksisstudier: Grunnleggende sykepleie (BSYPSH)

Emnet består av to deler:

 • Del I: Innføring
 • Del II: Praksisstudier i sykehjem/omsorgsbolig med fokus på grunnleggende sykepleie

Emnet gir en innføring i grunnleggende sykepleie til den eldre pasienten og deler av lovverket knyttet til pasient og helsepersonell i sykehjem/omsorgsbolig. Praksisstudiene foregår i sykehjem/omsorgsbolig innen kommunehelsetjenesten.

I emnet skal studenten arbeide med og tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger i samsvar med kriterier for faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Studenten skal utvikle sykepleiefaglig kompetanse gjennom praksis innen områdene yrkesetikk og juss, samhandling og kommunikasjon, pasientrettet sykepleie og pasientsikkerhet, pedagogikk og ledelse. Studenten skal lære å integrere teoretisk kunnskap og erfarings- og forskningsbasert kunnskap gjennom veiledning, refleksjon og anvendelse av relevant teori.

Studenten har ansvar for egen læring og for å utvikle evne til ansvarlighet og selvstendighet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BSYPSH

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Del I: Innføring

 • Den eldre pasienten
 • Relevant lovverk: Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt samt tvangsbegrensning i somatisk helsetjeneste
 • Praksisforberedende undervisning

Gir en innføring i kunnskapsgrunnlaget for sykepleie til den eldre pasienten og relevant lovverk knyttet til pasient og helsepersonell i sykehjem/omsorgsbolig. Denne kunnskapen skal legge grunnlag for praksisstudier i sykehjem/omsorgsbolig.

Praksisforberedende undervisning skal hjelpe studenten til å utvikle en forberedthet rettet mot praksisfeltet som læringsarena. Undervisningen skal forberede studenten til både å kunne identifisere aktuelle læresituasjoner i praksisfeltet, og til å våge og gå aktivt inn i aktuelle læresituasjoner.

Del II: Praksisstudier i sykehjem/omsorgsbolig med fokus på grunnleggende sykepleie

Fokus i praksisstudiene er omsorg og grunnleggende sykepleie. Studenten skal tidlig erfare sykepleie som yrke. Praksisstudiene i sykehjem/omsorgsbolig skal være planlagt, målrettet og ha jevnlig veiledning og vurdering fra Det helsevitenskapelige fakultet og praksisstedet. Det er krav om 90% tilstedeværelse i praksisstudiene.

Retningslinjer for praksisstudier:

Praksisstudier i 2. semester går over 8 uker, totalt 240 timer, med gjennomsnittlig 30 timer pr. uke i praksisfeltet. Veiledning med lærer utgjør ca. 10 timer og inngår i timer i praksis. I tillegg forventes selvstudium slik at studieinnsatsen tilsvarer et heltidsstudium på 40 timer pr. uke.

Studenten følger praksisstedets arbeidstid, går minimum 60 % sammen med praksisveileder og 1 helg. I løpet av første uke utarbeides en turnusplan for når studenten skal være til stede i avdelingen. Turnusplanen godkjennes av praksisstedet og praksislærer. Organiseringen av veiledningstilbudet og fordelingen av veiledningsoppgaver mellom praksisveileder og praksislærer nedfelles i en veiledningskontrakt.

Studenten planlegger og dokumenterer sin læringsprosess ut fra læringsutbytte, læringsbehov og tilgjengelige læresituasjoner i praksis.

Studenten har rett på jevnlig veiledning/vurdering fra praksisveileder og praksislærer slik at hun/han blir orientert om sitt kompetansenivå. Vurderingen av studentens kompetanse skjer med utgangspunkt i studieprogrammets læringsutbytte, konkretisert i Vurderingsskjema for praksisperioden, og studentens dokumentasjon av egen læring.

Studentens læringsprogresjon vurderes midtveis og ved slutten av praksisperioden. Hensikten med vurderingen er å dokumentere i hvilken grad læringsutbyttet for praksisperioden er nådd og hjelpe studenten til å synliggjøre sine mestrings- og vekstområder. Vurderingsresultatet arkiveres ved Det helsevitenskapelige fakultet. Studenten får kopi av dette.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har bred kunnskap om aldringsprosessen og eldres særegne behov, herunder også eldre med etnisk minoritetsbakgrunn
 • Har kunnskap om kommunikasjon og samhandling med den eldre pasienten, med særlig vekt på pasienter med demens
 • Har kunnskap om relevant lovverk knyttet til pasient og helsepersonell med vekt på taushetsplikt og tvangsbegrensning i sykehjem/omsorgsbolig

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan anvende kunnskap om pasientens grunnleggende behov knyttet til sykdom, funksjonssvikt, alderdom og død
 • Kan anvende kunnskap om yrkesetikk, sentrale verdier og begreper og livsfenomener i møte med pasienten
 • Kan ivareta pasienten ut fra en forståelse for hans/hennes grunnleggende behov og erfarte livsfenomener
 • Kan anvende kunnskap om aldringsprosessen i møte med den eldre pasienten
 • Kan planlegge og utøve grunnleggende sykepleie i samarbeid med den eldre pasienten og dennes pårørende på en omsorgsfull, etisk og faglig forsvarlig måte
 • Kan utøve sykepleie i samsvar med relevant lovgivning
 • Kan anvende relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse i møte og samhandling med pasient, pårørende, medstudent og medarbeider
 • Kan anvende sykepleieprosessen ut fra pasientens helsetilstand og ut fra hans reaksjon, opplevelse og beskrivelse av sin livssituasjon
 • Kan dokumentere sykepleie i tråd med gjeldende lovverk og krav til faglig forsvarlighet
 • Kan utøve grunnleggende sykepleieferdigheter på en omsorgsfull og faglig forsvarlig måte
 • Kan understøtte pasientens livsvilje og lindre lidelse
 • Kan anvende kunnskap om kulturkompetanse og kulturforståelse i vurdering, planlegging, gjennomføring og evaluering av sykepleie
 • Kan beherske grunnleggende smittevernstiltak
 • Kan reflektere over og håndtere etiske problemstillinger, samt justere egen praksis i tråd med yrkesetiske prinsipper og retningslinjer
 • Kan identifisere og vurdere risikofaktorer knyttet til pasienten
 • Kan reflektere over egen relasjonskompetanse i samhandling med pasient, pårørende og medarbeidere
 • Kan identifisere prioriteringsutfordringer i utøvelse av sykepleie på sykehjem/omsorgsbolig
 • Kan administrere og gjennomføre eget arbeid på en hensiktsmessig og faglig forsvarlig måte

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Erkjenner sykepleierens ansvar for å ivareta pasientens grunnleggende behov
 • Erkjenner sykepleierens ansvar for å møte pasienten med barmhjertighet, omsorg og respekt og ansvar for å styrke pasientens verdighet
 • Kan reflektere over egen evne til å utøve omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie i møte med pasient
 • Kan reflektere kritisk over egen kompetanse, og over egen og andres sykepleieutøvelse
 • Kan reflektere over sin egen personlige og faglige utvikling
 • Kan planlegge og gjennomføre sykepleie med kunnskap fra samfunnsvitenskapelige, naturvitenskapelige og humanistiske fag
 • Kjenner til sykepleierens ansvars- og funksjonsområder
 • Har innsikt i sykepleierens yrkesetiske retningslinjer og etiske prinsipper og kan anvende disse i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger
 • Kan planlegge, kommunisere og samhandle med pasienter og pårørende basert på respekt, medbestemmelse og integritet
 • Kan planlegge og gjennomføre målrettede tiltak for å redusere uønskede hendelser og variasjon i helsetjenesten

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 8 Uker Bestått/ Ikke bestått

Vurderingskriterier for bestått/ikke bestått praksisstudier framkommer i vurderingsskjema for praksis 2. semester BSYPSH. Det er krav om 90% tilstedeværelse. Dersom studenten har fravær utover 10% kan Det helsevitenskapelige fakultet etter søknad fra studenten vurdere om forholdene kan legges til rette slik at studiene kan gjennomføres til normert tid. Forutsetningen for å søke om dette er at fraværet totalt ikke overstiger 20% av praksisperioden. Dersom praksisstudiene avbrytes etter to uker etter oppstart, regnes dette som ett forsøk.Dersom det på et tidspunkt kan være tvil om studenten vil bestå praksisperioden, skal studenten gis skriftlig beskjed om dette snarest og senest 3 uker før praksisperiodens slutt. I så fall må studenten vise tilfredsstillende studieprogresjon i løpet av de siste 3 ukene for å bestå. Ikke tilfredsstillende studieprogresjon ved midtvurdering er å anse som varsel om ikke bestått praksis.Skulle studenten, til tross for tilfredsstillende studieprogresjon ved midtvurdering, vise handling/atferd som ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren "ikke bestått" selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt.Vurderingskriterier for bestått/ikke bestått praksisstudier fremkommer i vurderingsskjema for 2. semester BSYPSH. Vurderingen av praksis inkluderer i tillegg følgende:
• Skriftlig dokumentasjon av egen læring
• Refleksjonsnotat
• Sykepleieplan: Fullstendig datasamling og formulering av en sykepleiediagnose med tilhørende mål, sykepleietiltak og evaluering
• Tilstedeværelse ved organisert lærerveiledning

Studenter som ikke har fullført/bestått emnet BSYPSH vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% tilstedeværelse i undervisning vedrørende taushetsplikt. Signere taushetsløftet, 100% tilstedeværelse i praksisforberedende undervisning

1. 100% tilstedeværelse i undervisning vedrørende taushetsplikt. I særskilte og dokumenterte tilfeller kan nærværsplikt fravikes med inntil 20% etter søknad fra studenten. Signering av taushetsløftet kan ikke fravikes.

2. 100% tilstedeværelse i praksisforberedende undervisning. I særskilte og dokumenterte tilfeller kan nærværsplikt fravikes med inntil 20% etter søknad fra studenten.

Konsekvenser når obligatorisk undervisningsaktivitet ikke innfris:

Vedrørende vilkår 1:

 • Ikke innfridd krav til 100% (eller 80% etter innvilget dokumentert søknad) tilstedeværelse i undervisning vedrørende taushetsplikt medfører at studenten må levere en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer. Ikke godkjent skriftlig oppgave fratar studenten adgang til praksis i BSYPSH. Ikke signert taushetsløfte fratar studenten adgang til praksis i BSYPSH.

Vedrørende vilkår 2:

 • Ikke innfridd krav til 100% (eller 80% etter innvilget dokumentert søknad) tilstedeværelse i praksisforberedende undervisning medfører at studenten må levere en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer. Denne må være levert og vurdert innen de to første ukene etter oppstart i praksis. Ved ikke godkjent skriftlig oppgave mister studenten retten til å gjennomføre praksis i sykehjem.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Maria Handeland

Praksiskoordinator:

Maren Nylund

Studieprogramleder:

Torunn Strømme

Arbeidsformer

Forelesning, gruppearbeid, veiledet praksis, praksisrettet undervisning og selvstudium. Skriftlig dokumentasjon av egen læringsprosess opp mot mål for praksisstudier.

Praksis

8 uker.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie (BSYP01_1) 10
Kliniske studier med fokus på grunnleggende sykepleie (BSYP01_2) 12
Praksisstudier: Grunnleggende sykepleie (BSDPSH_1) 15

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto