Digitale jazzstudier (DIJ100)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

DIJ100

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Studiet består av 4 samlinger på 2 til 3 dager (to i høstsemesteret og to i vårsemesteret), videoleksjoner og oppgaver. I tillegg får hver student individuell oppfølging og veiledning i forbindelse med innleveringsoppgaver. Hovedinstrument- og veiledningstimer kan avholdes digitalt eller i tilknytning til samlingene.

Gjennom samspill, gehørbasert undervisning, teori og refleksjon gir emnet en innføring i følgende tema:

 • En innføring i gehørbasert metodikk
 • Gehørbasert innstudering og samspill
 • Kunnskap om jazzharmonikk
 • Rytmikk (polyrytmikk og polymetrikk)
 • Imitasjon
 • Stilforståelse
 • Relevant repertoarkunnskap
 • Bruk av metodikken som pedagog og musiker
 • Refleksjon rundt ulike metodiske tilnærminger (noter/gehørbasert)
 • Improvisasjon

Samlinger (4stk.):

Samlingene har til hensikt å knytte utøvende praksis med musikkteori og didaktiske arbeidsmåter.

Samlingene legger vekt på aktiv læring gjennom samspill, og praktisk arbeid med teori og gehør.

Samling 1 (høst)

Introduksjon til gehørbasert metodikk og gjennomgang av relevante øvelser

Introduksjon til studiets didaktiske innhold. Introduksjon til gehørbasert metodikk og gehør- og samspillsøvelser. Gjennomgang og praktisering av øvelser som er vektlagt på nettkurset. Lytting, imitasjon, samspill og improvisasjon. Utfyllende gjennomgang av hvordan å jobbe med det digitale læringsmateriellet mellom samlingene. Gjennomgang av oppgave som skal fremføres på neste samling.

Samling 2 (høst)

Rytmikk og harmonikk - En gehørbasert tilnærming

På andre samling fokuserer vi på å ha en gehørbasert tilnærming til harmonikk, og lærer nytt materiale på gehør. Samlingen inneholder en gjennomgang av funksjonsharmonikk i teori og praksis, og metodikk for å jobbe gehørbasert med akkorder, og transkribere av akkordbasert musikk. Samlingen gir også en introduksjon til polyrytmikk og ulike rytmiske fenomener.

Samling 3 (vår)

Improvisasjon

Studentene presenterer arbeidet sitt med innleveringsoppgave 2 (harmonikk) og lærer en selvvalgt låt til sine medstudenter på gehør (praktisk oppgave). Introduksjon til ulike improvisasjonsteknikker og ulike bruksområder. Tilpassede samspillsaktiviteter med fokus på improvisasjon, frasering, rytmikk og harmonisk forståelse. Praktisering av øvelser og metodikk som er vektlagt på nettkurset. Refleksjon i gruppe rundt bruk av improvisasjonsteknikker i en undervisningssituasjon. Gjennomgang av oppgave (innleveringsoppgave 3) til neste samling.

Samling 4 (vår)

Bruk av metodikken i arbeidet som pedagog og musiker.

Siste samling dreier seg om oppsummering av innholdet i kurset og refleksjon rundt egen praksis.

Sentrale refleksjonsspørsmål er:

Hvordan anvende gehørbasert metodikk i samspills- og individualundervisning på ulike nivå?

Hvordan anvende gehørbasert metodikk i undervisning om låtskriving og komposisjon?

Hvordan undervise i improvisasjon på ulike nivå?

Hvilket repertoar kan vi anvende når vi bruker gehørbasert metodikk på ulike nivå?

På siste samling er det også satt av tid til samspill i grupper og forberedelser til avsluttende eksamenskonsert. Den avsluttende konserten inngår i sluttvurderingen. Vi avslutter samlingen med et forum for pedagoger og musikere med erfaringsdeling og sluttevaluering.

Digitale videoleksjoner:

De digitale læringsressursene består av 10 moduler (videoer) som tar for seg gehørbaserte tilnærmingsmåter fra ulike innfallsvinkler. Modulene følger samlingenes innhold, og tar for seg:

 • Gehørbasert metodikk
 • Gehørbasert metodikk på individ- og gruppenivå
 • Jazzteori med utgangspunkt i funksjonsharmonikk og praktiske gehørsøvelser
 • Innføring i gehørsdidaktikk og nivåtilpasset bruk av didaktiske arbeidsmetoder
 • Rytmikk
 • Harmonikk
 • Improvisasjonsteknikker
 • Refleksjoner omkring anvendelse av gehørbasert metodikk i undervisning på ulike nivå

Innleveringsoppgaver (digitalt):

Høstsemesteret:

Innleveringsoppgave 1 (til samling 2): Koble gehørsmetodikk til egen instrumentalutøvelse. Studenten lærer en selvvalgt låt på gehør, og lager en video av arbeidsprosessen som leveres i Canvas. Studenten presenterer oppgaven på samling 2.

Innleveringsoppgave 2 (til samling 3): Harmonikk. Oppgave i funksjonsharmonikk og jazzteori. Transkripsjon av selvvalgt låt og innlæring av låtens elementer. Leveres i Canvas og presenteres på samling.

Vårsemesteret: (Innleveringsoppgaver):

Innleveringsoppgave 3 (til samling 4) - med arbeidsplassen som praksisarena: Anvende gehørbasert metodikk i praksis.

Studenten skal lære sin egen komposisjon eller annet repertoar på gehør til egne elever og sende inn video på 5-10 minutter fra undervisningen. Det skal leveres et refleksjonsnotat (1-2 sider) fra prosessen.

Praktiske oppgaver til samlingene:

Oppgave 1 (på samling 1): En gehørsbasert tilnærming til melodikk og harmonikk. Studentene får presentert en komposisjon fra jazzens standardrepertoar i et trinnvis system. Vi jobber med innlæring av melodi, låtens akkordforløp og en solo ved å lytte, imitere og transkribere. Vi synger akkordtoner og improviserer over skjemaet.

Oppgave 2 (på samling 3): Didaktisk anvendelse av gehørbasert metodikk. Studenten lærer en selvvalgt låt til sine medstudenter på gehør. Alle skal lære melodi, akkorder og basslinje på gehør.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Kunnskap:

Ha kunnskap i hvordan gehørbasert metodikk kan anvendes i samspills- og individualundervisning på forskjellige nivå.

Ha kunnskap om innstudering av musikk på gehør.

Ha kunnskap om grunnleggende funksjonsharmonikk og forståelse av hvordan å jobbe gehørbasert med akkorder.

Ferdigheter:

Anvende gehørsbaserte metoder i øvings- og læringsprosesser, og jobbe gehørbasert på eget instrument.

Demonstrere ferdigheter innen gehørbasert samspill og improvisasjon.

Beherske enkle polyrytmiske fenomener med en gehørbasert tilnærming

Kunne bruke muntlige didaktiske verktøy i undervisning, samspill og egenutvikling

Generell kompetanse:

Koble gehørbasert musisering til egen praksis i utøving og pedagogisk arbeid.

Forkunnskapskrav

Formelt forkunnskapskrav er generell studiekompetanse (GSK) og bestått opptaksprøve.

Andre krav:

DigJazz er rettet mot musikkpedagoger som ønsker å lære gehørbasert undervisning, og andre som ønsker en innføring i fagfeltet. Det er en fordel at studenten selv er aktiv som pedagog i studieåret og at han/hun har anledning til å benytte egen pedagogisk virksomhet/arbeidsplass som prakisarena i studiet. I situasjoner hvor studenten ikke har elever avtales alternative arbeidskrav direkte med emneansvarlig.

Eksamen / vurdering

Mappevurdering og utøvende prøve

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/2 Bestått/ Ikke bestått
Utøvende prøve 1/2 Bestått/ Ikke bestått

Praktiske oppgaver i tilknytning til samlingene og innleverte oppgaver inngår i underveisvurderingen.Avsluttende vurdering er todelt: Mappevurdering: 3 innleveringsoppgaver (Canvas). Innleverte oppgaver inngår i en mappe. Mappen med oppgaver må være innlevert før siste samling. Utøvende prøve: Avsluttende konsert gjennomføres på siste samling i samspillsgrupper. Det beregnes 15 minutter per gruppe.Studenten må ha minst 3 godkjente arbeider, gjennomføre minst én av de praktiske oppgavene og gjennomføre en avsluttende konsert for å bestå emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

For å kunne fremstille seg til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav:

 • Det kreves fremmøte i tråd med fraværsreglement ved fakultetet

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Thomas Eide Torstrup

Studiekoordinator:

Ranja Katrin Gärtner

Arbeidsformer

 • Gruppeundervisning
 • Forelesninger
 • Samspillsundervisning
 • Imitasjon
 • Lytting
 • Transkripsjon
 • Refleksjonssamtaler i grupper
 • Egenøving
 • Hovedinstrumenttimer og individuell veiledning
 • Praktiske oppgaver på samlingene
 • Innleveringsoppgaver (digitalt)

På studiet jobber vi med samspill og gehør, og knytter dette til utøvelse på instrumentet. Gjennom lytting, imitasjon og samspill introduseres studenten for gehørbasert metodikk, og får undervisning på samlinger og digitalt (videoleksjoner). Refleksjon i gruppe rundt egen pedagogisk praksis er også en sentral arbeidsform. Egenøving og oppgaver mellom samlingene er en sentral del av studiet. Mellom samlingene jobber studenten med 3 innleveringsoppgaver (digitalt) og 2 praktiske oppgaver som forberedes til samlingene.

Åpent for

Utøvende musikk - årsstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto