Strategisk human resource management (E-MBA240)

De fleste ledere har ansvar for en eller flere medarbeidere. Dette kalles personalansvar og krever at ledere utøver personalledelse - Human Resource Management (HRM). Human resource management (HRM) er en kritisk faktor for virksomheters suksess og refererer til alle aktiviteter som gjelder ledelse av mennesker og arbeid i organisasjoner. Betegnelsen strategisk human resource management (SHRM) brukes når HRM bidrar til å utvikle og realisere virksomhetens strategi. De fleste offentlige og private virksomheter jobber i våre dager med digitalisering. Dette har store implikasjoner for HR, organisering og behov for kompetanse i virksomheten, men også for «soft skills». I dette har vi tema som intervjuteknikk, den motiverende samtalen, den vanskelige samtalen, forhandlinger og håndtering av personalsaker.

Konkurransedyktig SHRM fokuserer på multiple målsettinger som i utgangspunktet kan se ut som de er i konflikt med hverandre: resultatmål målt i økonomiske termer, kvalitet i produkter og tjenester, helsefremmende og utviklende arbeidsplasser og et positivt bidrag til det samfunnet vi er en del av - bedriftens samfunnsansvar. En viktig del av strategisk personalledelse er å finne arbeidsformer som gjør det mulig å innfri både når det gjelder virksomhetens og medarbeidernes mål og forventninger.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

E-MBA240

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet legger vekt på at studentene skal forstå, formidle og anvende teori og metode innenfor SHRM. Emnet inneholder blant annet tema som:

 • Hva er HRM og SHRM? Å lede mennesker og arbeid.
 • Finnes en beste praksis HRM, og hva er beste tilpasning til HRM?
 • Hva er digitalisering av HRM?
 • Ulike tilnærminger til organisasjoner og konsekvenser for HRM
 • Jobbanalyse, rekruttering og seleksjon, kampen om talentene og intervjuteknikk
 • Medvirkning i norsk og internasjonalt arbeidsliv
 • Rettslige sider ved personalledelse og håndtering av personalsaker
 • Fast jobb? Nye tilknytningsformer i arbeidslivet.
 • Hva bør ledere vite om motivasjon?
 • Organisering, samhandling, arbeidsmiljø og utvikling
 • Prestasjonsledelse, prestasjonsmåling og konkurransefordeler gjennom SHRM
 • Tiltak for helsefremmende arbeidsplasser og redusert sykefravær
 • Soft skills som den motiverende samtalen, den vanskelige samtalen, å gi og motta tilbakemelding, håndtering av personalsaker
 • Etikk, bærekraft og samfunnsansvar i HRM og i et internasjonalt perspektiv

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne forventes det at studenten skal

 • Kunne forklare hvordan kontekst, digitalisering, teknologi og organisering påvirker medarbeidernes arbeidsmiljø og utvikling
 • Kjenne til HRM teori og hvordan HRM-praksiser er bundet sammen i et HRM-system
 • Kunne redegjøre for dilemma og utfordringer i HRM innenfor etikk, bærekraft og samfunnsansvar
 • Kjenne til sentrale teorier og perspektiver på motivasjon og hva som skaper trivsel og god helse i arbeidslivet
 • Kjenne de rettslige rammer for personalledelsen

Ferdigheter

 • Kunne identifisere HRM-utfordringer i etablert HRM-politikk og praksis
 • Kunne foreslå endringer i etablert HRM-praksis som følge av og plan og tiltak for gjennomføring av slike endringer
 • Kunne formidle HRM-politikk og -praksis til beslutningstakere og kolleger
 • Fått erfaring med «soft skills» som intervjuteknikk, prestasjonsmålinger, forhandlinger, håndtering av personalsaker, motiverende samtaler og vanskelige samtaler

Forkunnskapskrav

Emnet er på mastergradsnivå og er åpent for studenter med bachelorutdanning eller tilsvarende treårig høyskole/-universitetsutdanning, og minimum to års relevant yrkeserfaring. Realkompetanse kan kompensere for manglende studiekompetanse. Dette vurderes av Opptaksnemnda.

Eksamen / vurdering

Gruppeeksamen og skriftlig hjemmeeksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Gruppeeksamen med presentasjon 1/4 Bokstavkarakterer
Skriftlig hjemmeeksamen 3/4 14 Dager Bokstavkarakterer

Eksamen består av en obligatorisk muntlig gruppeeksamen og en skriftlig hjemmeeksamen. Begge eksamener har karakterskala A-F. Kandidaten må ha bestått gruppeeksamen for å kunne gå opp til skriftlig hjemmeeksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Fremmøtekrav
Det er krav til tilstedeværelse på fire av seks samlinger.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Aslaug Mikkelsen

Arbeidsformer

Emnet gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner med case. Forelesningene er ment som introduksjoner til ulike tema som studentene selv skal arbeide videre med gjennom case, selvstudier og gruppeoppgaver. Noen tema det ikke foreleses om på samlinger, er tatt opp og legges ut på Canvas.

Åpent for

Executive Master of Business Administration

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto