Reologi av væsker (ENP160)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

ENP160

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20. august, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

 • Viskositet
 • Newtonske og Ikke-Newtonske fluider
 • Viskoelastisitet
 • Forlengelsesviskositet
 • Skjærtynning og skjærtykning av fluider
 • Viskositetsmodeller
 • Fluidreologi
  • Polymerløsninger
  • Emulsjoner
  • Dispersjoner (og zeta-potensiale)
  • Bore og brønnvæskereologi
  • Sementreologi
  • Pulverreologi

Læringsutbytte

Studenten vil lære å måle og anvende fluid- og gel-målinger for anvendelse i prosessindustri. Kunnskapen kan brukes til for eksempel å beregne trykkfall i rør, annuli og gjennom eller over enkeltkomponenter i strømningen. Videre vil studenten kunne bidra til beregning av holdbarhet av produkter når fluider og geler inngår i disse produktene. Kunnskapen fra kurset er relevant for:

 • Boring og komplettering av geotermale brønner, karbondioksydlagringsbrønner (CCS), olje- og gassbrønner.
 • Støpning og størkning av sement og betong
 • Industriproduksjon av væskebaserte matvarer (deriblant oster)
 • Produksjon av olje- og vannbaserte malinger
 • Medisinproduksjon
 • Blodreologi (Hemoreologi)
 • Celluloseindustri
 • Batteriproduksjon
 • Håndtering av kvikkleire
 • m.fl.

Studentene lærer om deformasjon og strømning av væsker som inngår i slike prosesser.

Kunnskap:

Studentene vil kunne velge relevant væskebeskrivelse for ei væske som inngår i en (industri)prosess. Denne beskrivelsen vil studenten bruke innenfor beskrivelsens gyldighetsområde. Som før nevnt, vil studenten kunne beregne strømningsfenomener med komplekse væsker i rør og annuli, samt estimere holdbarheten til produkter som er bygget opp som emulsjoner og dispersjoner.

Ferdigheter:

Studentene vil bli i stand til å benytte standardinstrumenter og avanserte måleinstrumenter til måling av væskeegenskaper. De vil videre bli i stand til å karakterisere væskene ut ifra måleresultater.

Generell kompetanse:

Studentene vil ha god bakgrunn for å bruke reologidata i Phyton-programmer for industriell anvendelse.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Matematikk, Kjemi, Fysikk og Fluid mekanikk, Excel eller tilsvarende programvare.

Eksamen / vurdering

Mappe og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/2 Bokstavkarakterer
Skriftlig eksamen 1/2 4 Timer Bokstavkarakterer

Emnet har en løpende vurdering bestående av en mappe og en avsluttende skriftlig eksamen. Skriftlig eksamen avholdes som digital på campus. Mappen utgjør 50% av endelig karakter, og eksamen utgjør 50% av endelig karakter. Mappen består av fem laboratorierapporter fordelt over hele semesteret. Rapportene skal skrives individuelt og det gis ikke anledning til å samarbeide på de skriftlige rapportene. Alle rapportene i mappen og eksamen må være bestått får å bestå emnet. Dersom en student ikke består mappen må denne tas på nytt i sin helhet neste gang emnet tilbys ordinært. Det tilbys en kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær eller som ikke har bestått skriftlige eksamen.

Fagperson(er)

Faglærer:

Jostein Djuve

Faglærer:

Arild Saasen

Arbeidsformer

Kurset gjennomføres med forelesninger som gir introduksjon og teori. I tillegg er det laboratorieøvelser på 4 timer pr. øvelse.

Åpent for

Emnet er også tilgjengelig for studenter tilknyttet avdeling for kvalitet og helseteknologi. Det helsevitenskapelige fakultet.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto