Examen Philosophicum - HH (HHEXPHIL)

Emnet introduserer studentene for grunnleggende spørsmål knyttet til moralsk og politisk praksis, menneskets natur og kritisk tenkning slik disse er blitt stilt i løpet av filosofiens historie og slik de stilles i dag. Et overordnet mål er å øke studentenes evne til å reflektere over innholdet i det faglige stoffet de studerer. Det er videre et mål at studentene skal oppøves i å se likheter og ulikheter mellom forskjellige fagtradisjoner, samt stimuleres til respekt for andre fagområder enn deres eget.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

HHEXPHIL

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet gir en innføring i sentrale filosofiske spørsmål, og foreslåtte svar på disse, innenfor fire tematiske områder:

  • Kritisk tenkning: Spørsmål vedrørende analyse og vurdering av argumentasjon.
  • Etikk: Spørsmål vedrørende moralens vesen og prinsipper for moralsk vurdering.
  • Politisk filosofi: Spørsmål vedrørende begreper av grunnleggende politisk betydning, som rettferdighet og ytringsfrihet.
  • Menneskesyn: Spørsmål vedrørende menneskets grunnleggende natur, deriblant spørsmålet om fri vilje.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene besitte følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskap

  • Kunnskap om problemstillinger innen kritisk tenkning, etikk, politisk filosofi og menneskesyn.
  • Kunnskap om begreper og teorier knyttet til de aktuelle problemstillingene.

Ferdigheter

  • Evne til å fremstille problemstillinger innen kritisk tenkning, etikk, politisk filosofi og menneskesyn på en klar måte.
  • Evne til å fremstille teorier knyttet til de aktuelle problemstillingene på en klar måte.
  • Evne til å diskutere de aktuelle problemstillingene og teoriene på en selvstendig måte.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Tarjei Mandt Larsen

Studieprogramleder:

Lana Bubalo

Arbeidsformer

1. Forelesninger

2. Seminarer

3. Selvstudium

Det forventes at studenten legger ned 250 til 300 arbeidstimer i emnet.

Seminararbeidet skal forberede studentene på eksamen gjennom å gi mulighet til fordypning i de ulike delene av emnet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Examen Philosophicum - HH (SVEXPHIL_4) 10

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelor i realfag Rettsvitenskap - bachelorstudium Økonomi og administrasjon - bachelorstudium Økonomi og administrasjon - masterstudium (5-årig)

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto