Strategisk kommunikasjon (KOM102)

Kommunikasjonsarbeid krever langsiktig arbeid for å nå fram med et budskap i en stadig mer komplisert verden av informasjonskilder og medieplattformer.

Dette emnet skal gi studenten en innføring i strategisk kommunikasjon, ledelseskommunikasjon, kommunikasjon i kriser og strategisk bruk av ulike medieplattformer og sosiale medier.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

KOM102

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet er en kombinasjon av teori og praktiske kommunikasjonsfaglige oppgaver. Det blir undervist i kommunikasjonsstrategi, kommunikasjon i kriser, og spørsmål knyttet til etikk i kommunikasjonsfaglige oppgaver. Det vil også bli undervist i praktisk kommunikasjon på ulike medieplattformer.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten skal:

  • Ha kunnskap om strategisk kommunikasjon
  • Ha kunnskap om ledelseskommunikasjon
  • Ha kunnskap om kommunikasjon under kriser

Ferdigheter

Studenten skal:

  • Kunne anvende kunnskapene til å utvikle kommunikasjonsstrategier
  • Kunne drøfte og reflektere over etikken som brukes i krisekommunikasjon
  • Kunne håndtere pressehenvendelser på en god måte
  • Kunne bruke klarspråk

Generell kompetanse

Studenten skal:

  • Kunne bidra i utformingen av et internt eller eksternt strategidokument
  • Kunne bistå ledelse i offentlig forvaltning eller næringsliv i håndtering av kriser

Forkunnskapskrav

KOM101 Innføring i PR og kommunikasjon

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 3 Dager Bokstavkarakterer

Tre dagers individuell hjemmeeksamen. Eksamensbesvarelsene kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske oppgaver
Alle innleveringsoppgaver er obligatoriske og må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Janne Tjensvoll Stangeland

Arbeidsformer

Forelesninger, prosjektarbeid, praktiske øvelser og innleveringsoppgaver.

Åpent for

Kommunikasjon årsstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto