Anestesisykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse (MAN210)

Emnet skal gi studenten en innføring i fagets egenart og vil i hovedsak vektlegge kunnskaper innen følgende kompetanseområder: Anestesisykepleie som fag og profesjon, klinisk anestesiutøvelse samt observasjons-, vurderings- beslutnings- og handlingskompetanse. Emnet skal forberede studenten til å kunne delta i gjennomføring av grunnleggende anestesiologiske teknikker, monitorering og omsorgsfull ivaretakelse av pasienter med behov for anestesi. Emnet skal også gi studenten inngående kunnskap om smittevern og infeksjonsforebyggende arbeid av betydning ved operasjons- og intensivavdelingen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MAN210

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Anestesisykepleie; fag, funksjon og historie
 • Fysiologi og patofysiologi
 • Smertefysiologi og smertevurdering
 • Mikrobiologi, infeksjonsmedisin og smittevern
 • Farmakologi og legemiddelhåndtering
 • Medisinsk teknisk utstyr og strålevern
 • Grunnleggende anestesiologi
 • Preanestetisk vurdering og forberedelse
 • Væskebehandling og transfusjonsmedisin
 • Trygg kirurgi, dokumentasjon og pasientoverføring

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • inngående kunnskap om anestesisykepleierens egenart, ansvars- og funksjonsområde og fagområdets historie
 • avansert kunnskap i fysiologi og patofysiologi som er relevant for yrkesutøvelsen
 • inngående kunnskap om relevant mikrobiologi, infeksjonssykdommer, antibiotikabehandling og resistensutvikling nasjonalt og globalt
 • inngående kunnskap om smittevern og infeksjonsforebyggende tiltak
 • avansert kunnskap om lover og forskrifter knyttet til bruk av medisinsk utstyr og digitale verktøy som er relevant for yrkesutøvelsen
 • spesialisert innsikt i funksjon, kontroll, anvendelse og vedlikehold av avansert medisinsk utstyr innenfor anestesi- og akuttmedisin for å kunne håndtere avvik og ivareta pasientsikkerhet
 • spesialisert innsikt i vurdering og sikring av pasientens luftveier og ventilasjon
 • spesialisert innsikt i regionale og sentrale blokader
 • inngående kunnskap om farmakologi, legemidler og legemiddelhåndtering med relevans for anestesisykepleie
 • spesialisert innsikt i vasoaktiv behandling, væskebehandling og transfusjoner
 • spesialisert innsikt i avansert smertebehandling

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i anestesisykepleiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • anvende relevante metoder ved preanestetisk vurdering, forberedelse og gjennomføring av generell anestesi, regional-, lokal anestesi og sedasjon
 • anvende medisinsk teknisk utstyr på en sikker og forsvarlig måte

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • vurdere og anvende anestesisykepleiers funksjons- og ansvarsbeskrivelse
 • anvende kunnskap og ferdigheter til å dokumentere, formidle og evaluere informasjon om pasienten

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skoleeksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Oppmøte 75%
Aktiv deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å utvikle fagforståelse. Det er derfor krav om obligatorisk nærvær på 75%. Studenten kan søke om individuell vurdering ved oppnådd oppmøte på mer enn 50%. Dersom fakultetet finner grunnlaget tilstrekkelig og det er faglig forsvarlig, vil studenten få et alternativt arbeidskrav.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Forelesning, digital undervisning, gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening, bruk av læringsplattformen CANVAS og selvstudium. Emnet har et arbeidsomfang på ca 440 timer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Anestesisykepleie I -yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MAN111_1) 5
Medisinske og naturvitenskapelige emner I (MSN100_1) 10

Åpent for

Spesialsykepleie - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto