Anestesisykepleie 3 – avansert anestesisykepleie (MAN220)

Emnet skal gi studenten en videre fordypning i fagets egenart, med vektlegging av kunnskaper innen følgende kompetanseområder: Klinisk anestesiutøvelse, observasjons-, vurderings- beslutnings- og handlingskompetanse samt faglig ledelse og samhandling. Emnet skal forberede studenten til å kunne ivareta akutt og kritisk syke pasienter, i alle aldre, både i og utenfor sykehus. Studenten skal etablere en handlingsberedskap til å kunne fungere selvstendig og opptre som funksjonsdyktig anestesisykepleier. Emnet skal også gi studenten inngående kunnskap om veiledningskompetanse av betydning for å kunne medvirke til innovasjon, endrings- og forbedringsarbeid og brukermedvirkning på individ- og systemnivå.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MAN220

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Barneanestesi
 • Anestesi til eldre
 • Anestesi til hjerte- og lungesyke
 • Intensivpasienten
 • Akuttmedisin
 • Traumatologi
 • Beredskap og krisehåndtering
 • Organdonasjon
 • AHLR-sertifisering
 • Veiledningskompetanse

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • inngående kunnskap om akuttmedisinske og intensivmedisinske tilstander
 • inngående kunnskap om anestesisykepleierens rolle ved pandemier, beredskap- og krisehåndtering ved større ulykker, terror og i krigs- og katastrofeområder.
 • avansert kunnskap om ulike pasientgrupper, fra det premature barnet til den komplekse pasienten med sammensatte lidelser
 • avansert kunnskap om pedagogiske prinsipper i undervisning og veiledning til kollegaer og studenter.

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • bruke pedagogiske prinsipper og metoder til å veilede og undervise studenter og kollegaer
 • planlegge ulike læringsaktiviteter
 • dokumentere ferdigheter innen avansert hjerte-lunge-redning (AHLR)

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • analysere, vurdere og håndtere komplekse og kritiske situasjoner
 • kommunisere og fremme anestesisykepleierens rolle og funksjon i profesjonelle sammenhenger og i samfunnet for øvrig

Forkunnskapskrav

MAN210 Anestesisykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse, MANP10 Anestesisykepleie - praksis 1

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 3 Dager Bokstavkarakterer Alle

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Oppmøte 75%
Aktiv deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å utvikle fagforståelse. Det er derfor krav om obligatorisk nærvær på 75% prosent. Studenten kan søke om individuell vurdering ved oppnådd oppmøte på mer enn 50%. Dersom fakultetet finner grunnlaget tilstrekkelig og det er faglig forsvarlig, vil studenten få et alternativt arbeidskrav.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Paul Magnus Heggland

Studieprogramleder:

Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Forelesning, digital undervisning, gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening, simulering, bruk av læringsplattformen CANVAS og selvstudium. Emnet har et arbeidsomfang på ca 150 timer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Anestesisykepleie II -yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MAN121_1) 5

Åpent for

Spesialsykepleie - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto