Anestesisykepleie - Praksis 4 (MANFP40)

Emnet skal legge til rette for at studenten oppnår funksjonsdyktighet som ferdig utdannet anestesisykepleier. Studenten forventes nå å ha utviklet selvstendig evne til situasjonsbevissthet, observasjons-, vurderings- og beslutningskompetanse, samt evne til å håndtere planlagte, komplekse og uforutsigbare pasientsituasjoner i henhold til nasjonale og internasjonale standarder.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MANFP40

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Anestesisykepleie til pasienter i alle aldre
 • Selvstendig organisere, koordinere og utøve anestesisykepleie til pasienter med behov for anestesi
 • Undervisning og veiledning av pasienter, pårørende, medarbeidere og studenter
 • Teamarbeid og samhandling
 • Vurdering av ikke-tekniske ferdigheter
 • Implementering av ny kunnskap

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • utviklet yrkesidentitet som anestesisykepleier gjennom reflekterende holdning til anestesisykepleierens rolle og funksjon
 • avansert kunnskap innen anestesiologi, kirurgi, farmakologi og medisinsk behandling

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • utøve anestesisykepleie med respekt for pasientens og pårørendes integritet, ressurser og opplevelser av å være akutt og/eller kritisk syk
 • selvstendig gjennomføre generell anestesi på ellers funksjonsfriske pasienter, og i samarbeid med anestesilege gjennomføre anestesi til pasienter med mer komplekse sykdomstilstander og tilrettelegge for behandling og kirurgi
 • selvstendig gjennomføre administrering og vedlikehold av regional og lokal anestesi samt sedasjon
 • selvstendig bedømme situasjoner, prioritere og handle raskt og forsvarlig slik at akutt og/eller kritisk sykes livsviktige funksjoner opprettholdes/gjenopprettes

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • forholde seg kritisk til, analysere og anvende ulike informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • gi situasjonstilpasset undervisning, veiledning og informasjon til pasienter, pårørende, studenter og andre medarbeidere

Forkunnskapskrav

MAN210 Anestesisykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse, MAN211 Anestesisykepleie 2 - anestesiologi, helserett og pasientsikkerhet, MAN220 Anestesisykepleie 3 – avansert anestesisykepleie, MANP10 Anestesisykepleie - praksis 1, MANP20 Anestesisykepleie - praksis 2, MANP30 Anestesisykepleie - praksis 3, MSS200 Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 7 Uker Bestått/ Ikke bestått

For å bestå praksis 4 må studenten ha innfridd 90% nærværsplikt, og ha bestått formelle evalueringer. Vurdering av bestått praksis skjer i henhold til nasjonal forskrift for anestesisykepleierutdanning.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Veiledet praksis, aktiv deltakelse i refleksjonsgrupper, ferdighetstrening, e-læring og selvstudie. Emnet har et arbeidsomfang på ca 275 timer.

Praksis

7 uker.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Anestesisykepleie - Kliniske studier II (MAN122_1) 5
Anestesisykepleie - Kliniske studier III (MAN123_1) 5

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto