Anestesisykepleie - praksis 1 (MANP10)

Emnet skal sikre studenten relevant erfaring innen grunnleggende anestesisykepleie i forhold til hyppig forekommende sykdomstilstander, sentrale behandlingsformer og ulike pasientsituasjoner. Studenten skal gis mulighet til å praktisere og videreutviklet sine yrkesspesifikke kunnskaper, ferdigheter og holdninger i direkte samhandling med pasienter under kyndig veiledning og i samarbeid med spesialsykepleiere og annet helsepersonell. Hovedfokus vil være å beherske gjennomføring av sentrale anestesiteknikker, sikring av gode pasientforløp og bruk av medisinsk utstyr knyttet til planlagte operasjoner. Studenten skal kunne gi omsorg, redusere stress og forebygge komplikasjoner hos operasjonspasienten.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MANP10

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Anestesisykepleiers ansvars- og funksjonsområde
 • Infeksjonsforebygging i operasjonsavdelingen
 • Preanestetisk vurdering og mottak av pasient
 • Anestesisykepleie ved ASA 1 og 2
 • Luftveishåndtering
 • Sentrale anestesiteknikker
 • Anestesisykepleie ved ulike kirurgisk undersøkelser og behandling

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • inngående kunnskap om anestesisykepleiers rolle, funksjon og ansvar
 • inngående kunnskap om de mest sentrale anestesiteknikkene

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • utøve situasjonsbetinget omsorg til pasienter og pårørende i et høyteknologisk miljø i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer
 • kan bruke relevante verktøy for å dokumentere anestesiforløp og anestesisykepleien
 • kan anvende relevante kunnskaper og aktuelle retningslinjer for å forebygge infeksjoner og smitte
 • anvende teknikker for opprettholdelse av frie luftveier og ventilasjon
 • håndtere de mest sentrale medikamenter i bruk ved anestesi
 • overholde hygieniske prinsipper og jobbe infeksjonsforebyggende inkludert smitteregimer
 • gjennomføre systematiske observasjoner av pasienter under generell anestesi
 • bidra til økt pasientsikkerhet gjennom bruk av aktuelle dokumentasjonssystemer og sjekklisten «Trygg Kirurgi»

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • reflektere over etiske dilemmaer i utøvelse av anestesisykepleie
 • bidra med egen fagkompetanse inn i det tverrfaglige team

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 8 Uker Bestått/ Ikke bestått

For å bestå praksis 1 må studenten ha innfridd 90% nærværsplikt, og ha bestått formelle evalueringer. Vurdering av bestått praksis skjer i henhold til nasjonal forskrift for anestesisykepleierutdanning.I tillegg skal studenten ha godkjent en skriftlig oppgave tilknyttet praksis.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Veiledet praksis, aktiv deltakelse i refleksjonsgrupper, ferdighetstrening, e-læring, selvstudie og skriftlig oppgave. Emnet har et arbeidsomfang på ca 310 timer.

Praksis

8 uker.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Anestesisykepleie -Kliniske studier I (MAN112_1) 10

Åpent for

Spesialsykepleie - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto