Anestesisykepleie - praksis 2 (MANP20)

Emnet skal videreutvikle studentens forståelse av anestesisykepleiers funksjons- og ansvarsområde. Studenten skal kunne utøve personsentrert anestesisykepleie i samsvar med lover, forskrifter, retningslinjer og rammebetingelser og utvikle inngående ferdigheter i klinisk vurderings-, beslutnings og handlingskompetanse innen anestesisykepleie. I tillegg vektlegges personlig faglig ledelse, koordinering og samhandling for å ivareta pasientsikkerhet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MANP20

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Teknologi og personsentrert omsorg
 • Medisinsk teknisk utstyr og digitale verktøy
 • Klinisk vurdering, risikovurdering og beslutningstaking
 • Anestesi til ASA 1-2
 • Farmakologi
 • Smerte- og kvalmebehandling
 • Væske- og transfusjonsbehandling
 • Intravaskulære tilganger
 • Leiring og hypotermi
 • Pasientsikkerhet
 • Ikke-tekniske ferdigheter
 • Anestesisykepleiers etiske, juridiske og faglige ansvar
 • Rammefaktorer, organisasjon, ledelse og miljø i spesialavdelinger

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • avansert kunnskap om risikofaktorer ved kirurgisk behandling og anestesi
 • spesialisert innsikt i farmakologi og legemidler som brukes ved anestesi
 • spesialisert innsikt i vasoaktiv behandling, væskebehandling og transfusjoner

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • selvstendig gjennomføre innledning og avslutning av generell anestesi på ASA1-2 pasient ved elektive inngrep
 • selvstendig overvåke pasienter som får regional anestesi og /eller sedasjon og iverksette relevante tiltak i takt med endring i pasientens kliniske tilstand
 • bruke relevante metoder for å håndtere effekt og bivirkninger av anestesimedikamenter og relevante tilleggsmedikamenter
 • analysere og vurdere pasientens situasjon for å forebygge, behandle og lindre smerte, ubehag og kvalme
 • analysere, forstå og tolke digitale parameter opp mot kliniske funn, bidra til å forebygge komplikasjoner og opprettholde og gjenopprette vitale funksjoner der disse er truet
 • bruke relevante metoder for å etablere intravaskulær tilgang, inklusiv ultralydveiledet tilgang
 • forberede, kontrollere og anvende anestesiapparatur, monitorer, relevant medisinsk utstyr og digitale verktøy

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • utøve personsentrert omsorg til pasient og pårørende i et høyteknologisk miljø
 • analysere betydningen av teamarbeid og organisatoriske rammer som påvirker omsorg og sikkerhet for pasienten

Forkunnskapskrav

MANP10 Anestesisykepleie - praksis 1

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 7 Uker Bestått/ Ikke bestått

For å bestå praksis 2 må studenten ha innfridd 90% nærværsplikt, og ha bestått formelle evalueringer. Vurdering av bestått praksis skjer i henhold til nasjonal forskrift for anestesisykepleierutdanning.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Paul Magnus Heggland

Studieprogramleder:

Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Veiledet praksis, aktiv deltakelse i refleksjonsgrupper, ferdighetstrening, e-læring og selvstudie. Emnet har et arbeidsomfang på ca 275 timer.

Praksis

7 uker.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Anestesisykepleie -Kliniske studier I (MAN112_1) 10

Åpent for

Spesialsykepleie - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto