Ansvarlig ledelse: Menneskelige ressurser, bærekraft og HMS (MEN255)

Emnet utruster studenten med en verktøykasse som kan anvendes til å løse både teoretiske og praktiske utfordringer innenfor ansvarlig ledelse i dagens arbeidsliv. Studentene får en grundig introduksjon til ansvarlig ledelse og HMS innenfor rammene av den norske arbeidsmiljøloven. Spesielt legges det vekt på hva dette betyr for hvordan organisasjoner ivaretar menneskelige ressurser og hvordan de møter bærekraftutfordringer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MEN255

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet gir en grundig forståelse av ansvarlig ledelse og knytter det nært til den norske arbeidsmiljøloven, spesielt hvordan HMS-lovgivningen, inkludert internkontrollforskriften, er sentral for beslutninger og handlinger gjennomført i organisasjonen.

Gjennom en bred forståelse av systemteori, institusjonsteori og sosiologiske modeller, vil studentene tilegne seg ulike tilnærminger til tolkning og implementering av krav og retningslinjer innen HMS og ansvarlig ledelse. Kopling til makroergonomi gir en helhetlig tilnærming til arbeidssystemet. Det legges her vekt på hvordan samspillet mellom individer, teknologi og organisasjon påvirker ytelse og velvære, og hvordan makroergonomiske prinsipper kan integreres i ansvarlig ledelse for å fremme en mer bærekraftig og effektiv arbeidsplass.

Emnet tar også for seg viktigheten av å takle utfordringene knyttet til innovasjon, nye ideer, endringer i organisasjonsformer og tilpasninger i institusjonelle rammer. Målet er å gi studentene innsikt i hvordan disse dynamikkene påvirker ledelse, inkludert makroergonomiske aspekter, og hvordan ledere må tilpasse seg for å møte disse utfordringene.

I løpet av emnet vil studenten også bli introdusert praktiske verktøy og metoder som kan brukes for effektiv styring og kontroll innenfor dette dynamiske og viktige området.

Alt i alt vil emnet gi studentene en grundig forståelse for en ansvarlig ledelse som er forankret i norsk arbeidsmiljølov. Det vil gi dyp innsikt i hvordan elementer som HMS, menneskelige ressurser, bærekraft, makroergonomi og organisatorisk kontekst er tett sammenvevd. Studentene vil også lære hvordan ledelse må tilpasses endringer i organisasjonslandskapet og samfunnets krav for å fremme effektiv og ansvarlig drift. Velkommen til en lærerik reise i ansvarlig ledelse!

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Innsikt i samspillet mellom virksomhetenes ansvarlige ledelse og samfunnsinstitusjoner, med spesiell vekt på HMS, og hvordan ulike teoretiske perspektiver kan brukes for å forstå praksis og beslutningsprosesser.
 • Et solid teoretisk og metodisk fundament som gir evnen til å utvikle virksomhetsmodeller som fremmer både bærekraft og konkurransekraft innenfor HMS og ansvarlig ledelse.
 • Kandidaten har inngående kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder knyttet til ansvarlig ledelse og fagområdets historie og egenart.

Ferdigheter

 • Forståelse av det komplekse historiske bakteppet for ulike aspekter av ansvarlig ledelse, med spesielt fokus på HMS, men også med betraktning av tema som menneskelige ressurser, makroergonomi og bærekraft.
 • Evne til å lede og styre HMS-initiativer i organisasjoner som en kjernekomponent av ansvarlig ledelse.
 • Analytiske ferdigheter for å vurdere administrative og praktiske aspekter ved ledelse, organisering, styring og kontroll innenfor ansvarlig ledelse, med vekt på HMS, menneskelige ressurser, makroergonomi og bærekraft.
 • Kandidaten kan analysere eksisterende teorier, metoder og tolkninger innenfor ansvarlig ledelse og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen ansvarlig ledelse.
 • Kandidaten kan bruke relevante forskningsmetoder og verktøy for å utføre selvstendig forsknings- eller utviklingsarbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan anvende kunnskapen på nye områder innenfor ansvarlig ledelse og analysere faglige problemstillinger med dyp innsikt i fagområdets plass i samfunnet.
 • Kandidaten kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innenfor ansvarlig ledelse, inkludert HMS, menneskelige ressurser, makroergonomi og bærekraft.
 • Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innen ansvarlig ledelse.
 • Kandidaten kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer, inkludert kommunikasjon med spesialister og allmennheten.
 • Kandidaten kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor ansvarlig ledelse og dermed fremme bærekraftig utvikling i samfunnet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Semesteroppgave i gruppe med presentasjon og hjemmeeksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/2 3 Dager Bokstavkarakterer
Semesteroppgave i gruppe med presentasjon 1/2 Bokstavkarakterer

Eksamen består av:1) Semesteroppgave i gruppe med presentasjon (50%) 2) Skriftlig hjemmeeksamen, tre dager (50%)Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk arbeidsoppgave er en gruppeoppgave med presentasjon. Mer informasjon gis i Canvas ved semesterstart.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Elin Merethe Oftedal

Arbeidsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Ledelse av helse, miljø og sikkerhet (MEN250_1) 5
Risikoregulering og tilsyn (MSA200_1) 5

Åpent for

Endringsledelse - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto