Hopp til hovedinnhold

Responsible Innovation and Entrepreneurship MEN260

Temaet for emnet er hvordan innovasjon og entreprenørskap kan bidra til bærekraft og hvordan forståelsen av hva som er bærekraftig endres over tid, kontekst og ut fra hvilket perspektiv på bærekraft som legges til grunn. Emnet er forankret i prosessuelle forståelser av virkeligheten. Ulike problemstillinger reises: hvordan blir produkter, prosesser og løsninger bærekraftige? Hvordan kan ulike aspekter av bærekraftighet komme i konflikt med hverandre? Hvordan kan sosial innovasjon bidra til å løse sosiale utfordringer og hvordan blir sosial innovasjon fortolket av ulike aktører? Hvordan kan endringer i rammebetingelser og ytre faktorer føre til at organisasjoner må revurdere sine aktiviteter i relasjon til bærekraft? Hvordan kan organisasjoner utvikle praktiske strategier for bærekraftighet?


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MEN260

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Emnet vil bestå av 4-6 tematiske heldagssamlinger. Gjennom samlingene vil studentene jobbe med aktuelle problemstillinger. Aktiv deltakelse på samlingene forutsettes for å få utbytte av kurset.

Eksempler på temaer er:

 • Ulike perspektiver på innovasjon
 • Ulike perspektiver på bærekraft og sosial rettferdighet
 • Hvordan kan ulike krav til bærekraft håndteres og balanseres i konkrete innovasjonsprosesser?
 • Hvordan kan endringer i rammebetingelser både gi nye muligheter, og endre bærekraften til eksisterende løsninger?

Det må være minst 5 oppmeldte studenter for at emnet skal arrangeres det aktuelle semesteret.

Merk at enkelte valgemner vil kunne rullere, det kan derfor variere fra år til år hvilke valgemner som tilbys.

Læringsutbytte

Læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Etter gjennomført emne forventes studentene å ha kunnskap om hva innovasjon og entreprenørskap er og hvordan bærekraft stiller stadig nye krav til hva som kan forstås som bærekraftige innovasjoner
 • Studentene skal ha opparbeidet seg kunnskap om ulike forståelser og perspektiver på bærekraft, og at det som isolert sett er bærekraftig noen ganger ikke er bærekraftig i et større perspektiv
 • Studentene skal også opparbeide en prosessuell forståelse av virkeligheten, og hvordan denne forståelsen kan brukes til å utforske konkrete problemstillinger og løsninger

Ferdigheter:

 • Studentene skal kunne kritisk vurdere ulike løsninger og om de kan forstås som bærekraftige og rettferdige
 • De skal kunne vurdere hvilke potensielle aspekter av bærekraft som ulike innovasjoner kan bringe med seg
 • De bør kunne utvikle praktiske strategier for hvordan små og større organisasjoner kan bidra til bærekraft gjennom sine aktiviteter

Generell kompetanse:

 • Emnet skal bidra til kritisk og refleksiv tenkning omkring hva vi utvikler av produkter, tjenester og arbeidsformer, og hvilket ansvar vi har for konsekvensene av innovative løsninger
 • Gjennom undervisningen skal studentene utvikle relasjonelle og prosessuelle forståelser av innovasjon og entreprenørskap og kunne anvende disse til å analysere ulike løsninger
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering 1/1 Bokstavkarakterer

Mappen vil bestå av en individuell oppgave og to gruppeoppgaver. Dersom mappen ikke bestås må mappen leveres inn på nytt i forbindelse med neste ordinære undervisningstermin for emnet. Ved dokumentert gyldig fravær er det mulig å få utsatt innleveringsfrist tilsvarende lengden på fraværet, jf. forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger.

Fagperson(er)
Arbeidsformer
Gruppearbeid, forelesninger, workshops. For å få utbytte av kurset og for å kunne gjennomføre innleveringene kreves aktiv deltakelse på samlingene. 
Åpent for
International Hospitality Management - Master's Degree Programme Serviceledelse i internasjonal business, masterstudium Utveksling til Det helsevitenskapelige fakultet Utveksling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Emneevaluering
Evaluering- og kvalitetssikring av emnet vil gjennomføres i tråd med kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto