Praksis (MENPRA)

Emnet tilbyr studentene praksisopphold i en virksomhet. Praksisoppholdet skal bidra til å øke studentens bevissthet på egen rolle i samspill med andre i konkrete utviklings- og endringsorienterte oppgaver i arbeidslivet. Videre skal emnet gjøre studenten i stand til å kunne analysere situasjoner og nyttiggjøre seg av ulike metoder og teorier ervervet i utdanningsløpet for å bidra til endrings- og utviklingsarbeid.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MENPRA

Versjon

2

Vekting (Sp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Studentene skal ha praksis i virksomheter hvor de kan erfare hvordan studiet kommer til nytte i en ordinær arbeidssituasjon. Det er universitetet som skaffer og godkjenner virksomhetene. Praksisperioden er fra august til desember og studenten skal ta del i dedikerte arbeidsoppgaver/områder i virksomheten de er utplassert i.

Studentene vil bli informert om praksisplass før semesterstart. Ved semesterstart blir det avholdt et obligatorisk oppstartsmøte med mål om å forberede studentene på praksisperioden. Oppstartsmøtet vil blant annet omfatte praktiske råd som er nødvendig for gjennomføring av praksisperioden.

Studentene skal i løpet av praksisperioden arbeide frem en praksisrapport. Praksisrapporten består av to deler: I del 1 skal studentene redegjøre for virksomheten de arbeider i og arbeidsoppgaver i perioden. I del 2 skal de presentere et større utredningsarbeid som tar utgangspunkt i en problemstilling. Problemstillingen skal utarbeides i samarbeid med virksomheten de er plassert i. Det forventes at studentene leverer to utkast til praksisrapport i løpet av semesteret samt kommenterer på medstudenters utkast til praksisrapport.

I praksisperioden vil studentene få oppfølging fra virksomheten og faglig veiledning fra ansatte ved Institutt for medie- og samfunnsfag. Hver student har tre veiledninger inkludert to obligatoriske fellessamlinger der en drøfter innsendte utkast på praksisrapporter.

Læringsutbytte

Etter å ha avsluttet praksisemnet forventes studentene å ha følgende kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper 

 • Studentene skal ha kunnskap om hvordan deres faglige kompetanse kan anvendes i arbeidslivet.
 • De skal ha kunnskap om hvordan kompetansespesifikke -, utviklings-, endrings- og/eller ledelsesoppgaver initieres og gjennomføres i en virksomhetskontekst.

Ferdigheter

Studentene skal kunne:

 • Bruke fagkunnskap som studiet gir inn i en reell arbeidssituasjon.
 • Kombinere teori - og erfaringsbasert læring og reflektere over forholdet mellom teori og praksis.
 • Danne et bilde av hvordan virksomheter organiserer arbeidet og relatere faglige spørsmål til reelle og aktuelle situasjoner og kontekster i arbeidslivet.
 • Reflektere over egen rolle og handlingsrom i samspill med andre og drøfte bruk av faglig kompetanse i praksis.
 • Kritisk vurdere eget praksisopphold.

Generell kompetanse

 • Kunne tilpasse seg arbeidsoppgaver, arbeidskontekst og plass i en gitt virksomhet.
 • Kunne bidra faglig til utvikling basert på behovet til arbeidsgiver.
 • Kommentere og gi tilbakemelding på skriftlig arbeid.
 • Planlegge og gjennomføre en muntlig presentasjon av et større prosjekt- eller utredningsarbeid.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

For studenter på MA i endringsledelse anbefales det å ha gjennomført det obligatoriske emnet MEN165.

Eksamen / vurdering

Innlevering av praksisrapport og muntlig presentasjon

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Innlevering av praksisrapport 1/2 1 Semestre Godkjent/ Ikke godkjent
Muntlig presentasjon av praksisrapport 1/2 1 Timer Godkjent/ Ikke godkjent

Det er ingen kontinuasjonseksamen i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

90% tilstedeplikt og 2 innleveringer

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Elin Merethe Oftedal

Arbeidsformer

Arbeidspraksis i virksomhet (ca 75 % stilling/60 dager fordelt i løpet av gitte uker i høstsemesteret), seminar med andre medstudenter, oppfølging fra praksisplass og totalt tre veiledninger med emneansvarlig, hvor innleveringer av utkast til praksisrapport leveres i forkant. 

Det er obligatorisk å møte på oppsatte møter og samlinger.

Åpent for

Energy, Environment and Society - masterstudium Endringsledelse - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto