Hopp til hovedinnhold

Praksis MENPRA

Emnet tilbyr studentene praksisopphold i en virksomhet. Praksisoppholdet skal bidra til å øke studentens bevissthet på egen rolle i samspill med andre i konkrete utviklings- og endringsoppgaver i arbeidslivet. Videre, å kunne analysere situasjoner og nyttiggjøre seg av ulike metoder og teorier for å bidra til endrings- og utviklingsarbeid.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MENPRA

Versjon

2

Vekting (SP)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Læringsutbytte

Etter å ha avsluttet praksisemnet forventes studentene å ha følgende kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper 

 • Studentene skal ha kunnskap om hvordan deres faglige kompetanse kan anvendes i arbeidslivet.
 • De skal ha kunnskap om hvordan kompetansespesifikke -, utviklings-, endrings- eller ledelsesoppgaver initieres og gjennomføres i en virksomhetskontekst.

Ferdigheter

Studentene skal kunne:

 • Bruke fagkunnskap som studiet gir inn i en reell arbeidssituasjon
 • Kombinere teori - og erfaringsbasert læring og reflektere over forholdet mellom teori og praksis
 • Danne et bilde av hvordan virksomheter organiserer arbeidet og relatere faglige spørsmål til reelle og aktuelle situasjoner og kontekster i arbeidslivet
 • Reflektere over egen rolle og handlingsrom i samspill med andre og drøfte bruk av faglig kompetanse i praksis
 • Kritisk vurdere eget praksisopphold

Generell kompetanse

 • Kunne tilpasse seg arbeidsoppgaver, arbeidskontekst og plass i en gitt virksomhet
 • Kunne bidra faglig til utvikling, basert på behovet til arbeidsgiver
 • Kommentere og gi tilbakemelding på skriftlig arbeid
 • Planlegge og gjennomføre en muntlig presentasjon av et større prosjekt- eller utredningsarbeid
Innhold

Studentene skal ha praksis i virksomheter, hvor de kan erfare hvordan studiet kommer til nytte i en ordinær arbeidssituasjon. Det er universitetet som skaffer og godkjenner virksomhetene. Praksisperioden er i august - desember hvor studenten tar del i dedikerte arbeidsoppgaver/områder i den virksomheten de er utplassert i.

Studentene vil bli informert om hvor de får tilbud om praksisplass før semesterstart. Ved semesterstart blir det avholdt et oppstartsseminar med mål om å forberede studentene på praksisperioden. Oppstartsseminaret vil omfatte praktiske råd som er nødvendig for gjennomføring av praksisperioden.

Studentene skal i løpet av praksisperioden arbeide frem en praksisrapport. Praksisrapporten består av to deler: I del 1 skal studentene redegjøre for virksomheten de arbeider i og arbeidsoppgaver i perioden. I del 2 skal de skal også presentere et større utredningsarbeid som tar utgangspunkt i en problemstilling. Problemstillingen skal utarbeides i samarbeid med virksomheten de er plassert i. Det forventes at studentene leverer to utkast til praksisrapport i løpet av semesteret samt kommenterer på medstudenters utkast til praksisrapport. I praksisperioden vil studentene få oppfølging fra virksomheten og veiledning fra institutt for medie- og samfunnsfag. Hver student har tre veiledninger i tillegg til en obligatorisk fellessamling der en drøfter innsendte utkast på praksisrapporter.

Forkunnskapkrav

Studenter med opptak på masterprogrammet i endringsledelse, som har oppnådd minst karakteren C som et gjennomsnitt av emnene i 1. semester, kan søke opptak.

De søkere som møter kravene ovenfor vil bli vurdert på grunnlag av søknaden og CV som de sender inn. Normert studieprogresjon vil bli vektlagt. Studenten kan også bli vurdert gjennom jobbintervju hos praksisvirksomheten. Ikke alle får tilbud om praksisplass. Studenter som ikke får opptak på praksisemnet må ta andre valgemner.

Eksamen / vurdering

Innlevering av praksisrapport og muntlig presentasjon

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Innlevering av praksisrapport 1/2 1 Semestre Godkjent - Ikke godkjent
Muntlig presentasjon av praksisrapport 1/2 1 Timer Godkjent - Ikke godkjent

Det er ingen kontinuasjonseksamen i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
90% tilstedeplikt og 2 innleveringer
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Elin Merethe Oftedal
Arbeidsformer

Arbeidspraksis i virksomhet (ca 75 % stilling, 480 timer i løpet av  inntil 16 uker), seminar med andre medstudenter, oppfølging fra praksisplass og tre gruppeveiledninger med emneansvarlig, hvor innleveringer av utkast til praksisrapport leveres i forkant.  Seminarene og veiledninger inngår i de 480 timene praksisen utgjør.

Det er obligatorisk å møte på oppsatte møter og samlinger

Åpent for
Energy, Environment and Society - masterstudium Endringsledelse - masterstudium
Emneevaluering
Evaluering- og kvalitetssikring av emnet vil gjennomføres i tråd med kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto