Helsesykepleiens fagområde og verdigrunnlag (MHE100)

Hovedfokus i emnet er sentrale begreper og teorier som danner grunnlag for forståelser av helsesykepleiers fagområde og verdigrunnlag. Dette omfatter både politisk, rettslig, etisk og vitenskapelig grunnlag for fagområdet og for profesjonsutøvelsen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MHE100

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet fokuserer på folkehelse, helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid og på faktorer som påvirker befolkningens helse. Grunnlaget for helsesykepleiers fag- og ansvarsområde vektlegges. Det settes fokus på lovverk, politiske og administrative føringer som legger premisser for det helsefremmende og forebyggende helsearbeidet i kommunehelsetjenesten og helsesykepleiers rolle i dette arbeidet. Den enkelte og gruppers evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon er sentralt. Studenten skal ha to uker (8 dager) praksis med hensikt å få oversikt over helsesykepleiers rolle i det forebyggende og helsefremmende arbeidet i kommunene. Studenten skal bruke hensiktsmessige metoder for å skaffe seg oversikt over påvirkningsfaktorer i nærmiljøet som har betydning for barn og unges helse og utvikling.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid på individ-, gruppe- og befolkningsnivå 
 • har kunnskap om helsesykepleiers helsefremmende og sykdomsforebyggende funksjon i helsestasjon- og skolehelsetjenesten
 • har kunnskap om helsekompetanse og hvordan variasjoner i helsekompetanse påvirker ulike brukergruppers sykdomshåndtering, mestring og egenomsorg og evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon
 • har inngående kunnskap om aktuelt lovverk, nasjonale faglige retningslinjer, politiske føringer og administrative virkemidler som legger premissene for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i kommunale helse- og omsorgstjenester 
 • har inngående kunnskap om epidemiologi og smittevern

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende kunnskapsbaserte tilnærminger i helsefremmende og forebyggende arbeid i møte med individ, grupper og befolkning
 • kan bruke relevante kilder og en kunnskapsbasert tilnærming for systematisk folkehelsearbeid, herunder kunnskap om påvirkningsfaktorers betydning
 • kan identifisere behov for, kartlegge, initiere og utføre smittevernarbeid, herunder barnevaksinasjonsprogrammet
 • kan analysere og reflektere over hvordan helseforståelse og faglige verdier påvirker teoriutvikling og yrkesutøvelse

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har en faglig og etisk bevisst holdning som innebærer forståelse og respekt for menneskers forutsetninger og vilkår for livsvalg, utvikling og helse 
 • kan anvende kunnskap om tiltak som bidrar til å redusere sosiale ulikheter i helse

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 3 Dager Bokstavkarakterer Alle

Individuell hjemmeeksamen, 2 500 ord +/- 10%.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gjennomført to uker praksis , 2 fagnotat/refleksjonsnotat, Deltagelse i basisgrupper
Studenten skal ha 90% tilstedeværelse i praksis. I basisgrupper er det obligatorisk 90% fysisk tilstedeværelse. Ved fravær utover dette avtales ekstra arbeidskrav med emneansvarlig.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Linda Horne Mæland

Studieprogramleder:

Allaug Ulevåg Oksum

Arbeidsformer

Undervisningen er basert på studentaktive metoder både individuelt og i grupper; forelesninger, basisgrupper, simulering, seminar og selvstudier. Studentene vil bli delt inn i faste basisgrupper ved semesterstart. Undervisningen organiseres i ukesamlinger.

Åpent for

Helsesykepleie - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto