Familie, oppvekstsvilkår, helse og utvikling (MHE110)

Emnet gir en innføring i hvordan forstå barn og unges (0-20 år) oppvekstsvilkår, helse og utvikling ut fra et økologisk perspektiv. Psykologiske og sosiologiske perspektiv/teorier vil bidra til hvordan forstå barn, unge og deres omsorgsgivere/familier helse og utvikling. Kulturelt mangfold og oppvekstmiljø er sentrale tema i emnet. Målet med emne er å gi innsikt i forutsetninger for god helse, samt å kunne identifisere og vurdere risiko for avvik.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MHE110

Versjon

2

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet formidler kunnskap om oppvekstmiljø sett fra sosiologisk, psykologisk, kulturelt og fysisk perspektiv. Dagens familie og familierelasjoner, foreldre og omsorgsrollen er sentralt. Med utgangspunkt i et økologisk perspektiv søkes det etter å formidle kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer som skal bidra til å forstå barn og unges trivsel, utvikling, og fysiske- og psykiske helse. Tilknytningsteori og samspillets betydning, samt sosial støtte og støttesystem blir vektlagt som betydningsfullt for barns utvikling og helse og for foreldre og omsorgsrollen.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har inngående kunnskap om hvordan ulike faktorer av samfunnsmessig, miljømessig og personlig karakter skaper betingelser for god helse
 • har inngående kunnskaper om vilkår for god psykisk og sosial utvikling, helse og trivsel hos barn og ungdom i alderen 0-20 år samt om risiko og beskyttelsesfaktorer
 • har inngående kunnskap om foreldre/omsorgsrollen og deres behov for støtte
 • har kunnskap om tilknytningsteorier og faktorer som påvirker samspillet mellom foreldre/omsorgsgiver og barn
 • har inngående kunnskap om tilknytning og samspill, familiens funksjon, behov og utfordringer, og kan identifisere avvik.
 • har bred kunnskap om særlige faktorer som etnisk diskriminering, hat-ytringer og rasisme som påvirker folkehelsen til etniske minoritetsgrupper, inkludert samiske barn og unge
 • Har inngående kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn, språk, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønns-uttrykk, alder og familieform

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan reflektere kritisk over sammenheng mellom samfunnsutvikling, økonomi, oppvekstsvilkår og helse
 • kan analysere og vurdere samspill i familien og dens samspill med omgivelsene, herunder hvordan det flerkulturelle og mangfoldige samfunnet påvirker barn, unge og deres familie

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan vurdere barns utvikling og oppvekstmiljø og iverksette relevante tiltak
 • kan møte barn og deres foreldre/omsorgspersoner med respekt og bidrar til å skape et inkluderende og mangfoldig samfunn
 • kan arbeide aktivt for å styrke barn, unge og familien/omsorgspersoners helse, ta initiativ og vise evne til å løse helseutfordringer.
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter om urbefolkning, migranter, og minoriteters særlige behov og utøver en kultursensitiv tilnærming i arbeidet

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 3 Dager Bokstavkarakterer Alle 1)

1) Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Individuell hjemmeeksamen, 2500 ord (+-10%).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

2 fagnotat/refleksjonsnotat, Deltagelse i basisgrupper

Begge fagnotat/refleksjonsnotat skal være godkjent. I basisgruppe er det obligatorisk 90% fysisk tilstedeværelse. Ved fravær utover 10% i basisgruppe avtales ekstra arbeidskrav med emneansvarlig.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Anette Sola Foss

Studieprogramleder:

Allaug Ulevåg Oksum

Arbeidsformer

Undervisningen er basert på studentaktive metoder både individuelt og i grupper; forelesninger, basisgrupper, simulering, seminar og selvstudier. Studentene vil bli delt inn i basisgrupper ved semesterstart. Undervisningen organiseres i ukesamlinger.

Åpent for

Master i helsesykepleie.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto