Sped –og småbarn og deres omsorgspersoner Helsestasjonstjenesten (MHE120)

Emnet gir innføring i sped- og småbarns fysiske, psykiske, seksuelle og sosiale helse og utvikling.

Emnet gir innføring i metoder for å kartlegge/vurdere barns helse, utviklingsavvik, sykdom og funksjonsnedsettelse, samt tiltak for å fremme barn og familiens helse. Emnet gir videre innføring i sped- og småbarns ernæringsbehov, ernæringsutfordringer og betydningen av amming. Videre hvordan forebygge og avdekke psykososiale belastninger, omsorgssvikt og vold.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MHE120

Versjon

2

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Dette emnet vektlegger forsvarlig helsetjeneste og arbeid med faglige og etiske problemstillinger i arbeid med sped- og småbarn og deres omsorgsgivere. I emnet formidles kunnskap om miljømessige, medisinske, sosiale og psykologiske avvik som kan gi utviklingssvikt, sykdom og funksjonsnedsettelse samt om forebyggende og helsefremmende tiltak for å fremme god helse hos barna. Identifisering og vurdering av sped- og småbarns syn, hørsel, kognitive - og språklige utvikling blir gjennomgått, samt relevante tiltak for å fremme god utvikling. Amming, ernæringsstatus, ernæringsutfordringer og vekst står sentralt. Kunnskap om identifisering, vurdering og tiltak ved psykososiale belastninger, omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep og rusmisbruk er vektlagt.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om spedbarn og barns fysiske, psykiske og seksuelle og sosiale helse og utvikling
 • har inngående kunnskap om barns beskyttelses- og risikofaktorer
 • har inngående kunnskap om sped- og småbarns ernæring
 • har avansert kunnskap om barns språkutvikling, om oppfølging av barns språkutvikling og om nødvendig i samarbeid med andre instanser
 • har inngående kunnskap om metoder for å identifiserer utviklingsavvik, vurdere og følge opp familier til sped og småbarn

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende kunnskapsbaserte metoder for å fremme informerte helsevalg, mestring og livskvalitet hos barn og deres foreldre/omsorgsgivere
 • kan forebygge, identifisere og avverge psykososiale belastninger, omsorgssvikt, vold, seksuelle overgrep, rusmisbruk og iverksette relevante tiltak
 • kan forebygge, avdekke og følge opp fysiske og psykiske helseplager hos barn
 • kan selvstendig veilede om ernæring, ernæringsutfordringer, amming og vekst og henvise videre ved behov
 • kan bruke relevante metoder for selvstendig å kartlegge og vurdere barns helse, tilknytning og samspill, identifisere utviklingsavvik, sykdom og funksjonsnedsettelse, og iverksette tiltak etter behov

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan analysere faglige og etiske problemstillinger innen helsesykepleie knyttet til arbeid med barn og deres familie/omsorgsgivere
 • kan analysere faglige problemstillinger (med medisinsk- og helsefaglig personell og andre profesjonsgrupper,) for å bidra til forsvarlig helsetjeneste for barn og deres familie/omsorgsgivere

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeeksamen 1/1 Bokstavkarakterer

Mappeeksamen består av to fagnotat på 2000 ord (+/-10%), og et refleksjonsnotat på 1500 ord (+/- 10%).Fagnotatene skal være innlevert til gitte tidsfrister, men kan bearbeides frem til innlevering av mappeeksamen. Fagnotatene og refleksjonsnotat blir vurdert som et samlet arbeid.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

90% tilstedeværelse i basisgrupper
Godkjent 90% fysisk tilstedeværelse i obligatoriske basisgrupper. Ved fravær utover 10% avtales ekstra arbeidskrav med emneansvarlig.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Allaug Ulevåg Oksum

Arbeidsformer

Undervisningen er basert på studentaktive metoder både individuelt og i grupper; forelesninger, basisgrupper, simulering, seminar og selvstudier. Studentene vil bli delt inn i faste basisgrupper ved semesterstart. Undervisningen organiseres i ukesamlinger.

Åpent for

Master i helsesykepleie

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto