Barn og unge og deres omsorgsgivere Skolehelsetjeneste (MHE121)

Hovedfokuset i emnet er ulike perspektiver og teorier som gir grunnlag for å forstå hva det innebærer å være barn og ungdom, og omsorgsgiver/foreldre, samt miljøets betydning for barn og unges utvikling. Videre fokuseres det på barn og ungdoms utvikling og faktorer som har betydning for deres fysiske, psykiske, seksuelle og sosiale helse og utvikling, herunder beskyttelses - og risikofaktorer.  


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MHE121

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I emnet vektlegges kunnskap om forsvarlig helsetjeneste til større barn, ungdom og deres omsorgsgivere. Sentralt i emnet er kunnskap om barn og unges psykiske, fysiske, seksuelle og sosiale helse og utvikling, mulige utviklingsavvik, sykdom og funksjonsnedsettelser. Videre gir emnet kunnskap om helseutfordringer hos barn og unge når de opplever psykososiale belastninger, som pårørende, ved kriser, traumer, mobbing, omsorgssvikt, vold og rusmisbruk. Emnet gir innføring i metoder for å kartlegge og vurdere barn- og unges helse, herunder identifisere psykisk sykdom som angst, depresjon, spiseforstyrrelser og selvskading. Forebyggende og helsefremmende tiltak overfor barn, unge og deres familie er sentral del av emnet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om barn og unges fysiske, psykiske, seksuelle, sosiale helse og utvikling
 • har inngående kunnskap om barn og unges beskyttelses- og risikofaktorer 
 • har inngående kunnskap om barn og unge som pårørende og virkning av kriser, traumer og belastninger  

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende kunnskapsbaserte metoder for å fremme helsevalg, mestring og livskvalitet hos barn, unge og deres familie/omsorgsgivere 
 • kan bruke relevante metoder for å selvstendig kartlegge og vurdere barn og unges helse, identifisere utviklingsavvik, sykdom og funksjonsnedsettelse, og iverksette tiltak etter behov 
 • kan forebygge, identifisere og avverge psykososiale belastninger, omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, rusmisbruk, selvskading og selvmordsatferd og iverksette relevant tiltak
 • kan forebygge, avdekke og følge opp fysiske og psykiske helseplager hos barn og unge 
 • kan selvstendig veilede om ernæring og ernæringsutfordringer til alle barn og ungdommer. 
 • kan anvende kunnskap om de vanligste fysiologiske prosesser og om hvordan sykdom utvikler seg.
 • kan anvende kunnskap om barn og unges bruk av digitale arenaer for å forstå og iverksette tiltak ved behov

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan analysere faglige og etiske problemstillinger innen helsesykepleie i møte med barn, unge og deres omsorgspersoner/familie 
 • kan analysere faglige problemstillinger (med medisinsk- og helsefaglig personell og andre profesjonsgrupper,) for å bidra til forsvarlig helsetjeneste for barn, unge og deres familie/omsorgsgiver 

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MHE100 Helsesykepleiens fagområde og verdigrunnlag, MHE110 Familie, oppvekstsvilkår, helse og utvikling

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 3 Dager Bokstavkarakterer Alle

Hjemmeeksamen, 2500 ord

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

90% tilstedeværelse basisgrupper, 1 fagnotat, 1 muntlig presentasjon
Ved fravær utover 10% i basisgrupper eller fravær ved muntlig presentasjon, avtales individuelt arbeidskrav med emneansvarlig.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Allaug Ulevåg Oksum

Emneansvarlig:

Allaug Ulevåg Oksum

Arbeidsformer

Undervisningen er basert på studentaktive metoder og består av forelesninger, basis-/gruppearbeid, simulering, seminar/muntlig fremlegg, individuelt skriftlig arbeid, selvstudier. Studentene vil bli delt inn i faste basisgrupper ved semesterstart. Undervisningen organiseres i ukesamlinger.

Åpent for

Master i helsesykepleie.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto