Kommunikasjon, relasjon og samhandling (MHE130)

I dette emnet skal studentene tilegne seg kompetanse i å bygge relasjoner og kommunisere på en anerkjennende, tillitsvekkende og inkluderende måte uavhengig av mottakers personlige ståsted, yrke eller rolle i samfunnet. Det vektlegges å gi ferdigheter i rådgiving, veiledning og undervisning til barn, ungdom og omsorgsgivere, og kompetanse i støtte- og endringssamtaler. Medvirkning og anerkjennende kommunikasjon har fokus på å fremme tverrfaglig samarbeid for best mulig helsetjeneste til barn, unge og deres omsorgsgivere.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MHE130

Versjon

2

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet vektlegger å utvikle kompetanse i å kommunisere med alle brukere og samarbeidspartnere på en tillits- og relasjonsskapende måte. Ulike samtalestrategier vektlegges for anerkjenning, myndiggjøring, trivsel og mestring. Undervisning, støtte-, informasjons- og endringssamtaler blir gjennomgått fra teoretisk- og praktisk perspektiv. Kommunikasjon som bygger opp under toleranse, inkludering, ikke-diskriminering og anerkjenning av ulike individuelle karakterer, etnisk bakgrunn, kultur og livssyn for å fremme demokrati og deltakelse i samfunnet blir vektlagt. Forståelse for og anerkjennelse av andre yrkesgruppers kompetanse vil stå sentralt for best mulig helhetlige helsetjenester for barn, unge og familier.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

  • Har avansert kunnskap om kommunikasjon og relasjonsbygging
  • Har spesialisert kunnskap om samhandling, tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid og tjenestekoordinering på individ-, gruppe- og systemnivå
  • Har inngående kunnskap om kommunikasjon som fremmer inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, demokrati og deltakelse i samfunnet
  • Har avansert kunnskap om samiske barns rett til samisk språk

Ferdigheter

Kandidaten:

  • Kan anvende kunnskapsbaserte metoder for å fremme informerte helsevalg, mestring og livskvalitet hos barn, unge og deres familie/omsorgsgivere
  • Kan bruke kunnskapsbaserte og helsepedagogiske metoder i helseopplysning, veiledning og rådgivning
  • Kan bruke relevante metoder for å undervise i helsefremmende og forebyggende arbeid og endringsarbeid på en selvstendig måte

Generell kompetanse

Kandidaten:

  • Kan formidle trygghet og tillit i møte med barn, unge og deres familie/omsorgsgiver
  • Kan ivareta brukermedvirkning på individ-, gruppe og systemnivå
  • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å arbeide kultursensitivt, samt å kunne kommunisere via tolk

Forkunnskapskrav

MHE100 Helsesykepleiens fagområde og verdigrunnlag, MHE110 Familie, oppvekstsvilkår, helse og utvikling

Anbefalte forkunnskaper

MHE120 Sped –og småbarn og deres omsorgspersoner Helsestasjonstjenesten, MHE121 Barn og unge og deres omsorgsgivere Skolehelsetjeneste

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 3 Dager Bokstavkarakterer Alle

Individuell hjemmeeksamen, 3000 ord (+/- 10%)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

90% tilstedeværelse i obligatoriske basisgrupper, deltakelse på to seminardager, Gruppepresentasjon + tilhørende refleksjonsnotat (1), gruppepresentasjon + tilhørende refleksjonsnotat (2)
Ved fravær utover 10% i basisgrupper eller fravær på seminardager, avtales individuelt arbeidskrav med emneansvarlig.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Allaug Ulevåg Oksum

Arbeidsformer

Undervisningen består av forelesninger, video, gruppearbeid/workshop og individuelt arbeid. Studentaktive læringsmetoder som rollespill og øving (simulering), samt dialog mellom studenter og fagpersoner er nøkkelkomponenter i kursets undervisningsmetoder.

Åpent for

Master i helsesykepleie.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto