Vitenskapsteori og forskningsmetode (MHE131)

I dette emnet skal studentene tilegne seg inngående kompetanse om vitenskapsteoretiske retninger som danner grunnforutsetninger for bruk av forskning i helsesykepleie. Det legges vekt på at studentene skal kunne identifisere og kritisk vurdere forskning som kan ha betydning for utøvelse av helsesykepleie.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MHE131

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I emnet blir forskningsprosessen, fra kunnskapshull til design og metoder tema. Sentralt står ulike vitenskapsteoretiske retninger, kunnskapstyper og forskningsetiske retningslinjer. Det vektlegges at studentene skal kunne anvende metodisk tilnærming til ulike problemstillinger, med ulike kvalitative og kvantitative design, datasamlingsmetoder og analysemetoder, og formidlingsmuligheter, med ivaretakelse av etiske retningslinjer i alle faser av forskningen. Det er søkelys på teori og metoder for kvalitetsutvikling og implementering av ny kunnskap i praksis.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har inngående kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner og betydning av disse for helsesykepleie
 • har inngående kunnskap om forskningsetiske retningslinjer og etiske problemsstillinger som har relevans for helsesykepleie
 • har inngående kunnskap om ulike forskningsmetoder og deres muligheter og begrensninger

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan analysere kilder samt kliniske, faglige og etiske problemstillinger med implikasjoner for helsesykepleiepraksis
 • kan identifisere og drøfte vitenskapsteoretiske retninger i ulike typer forskning
 • kan anvende forskningsetiske prinsipper i alle steg i forskningsprosessen
 • kan analysere og forholde seg kritisk til de mest egnede forskningsdesign for ulike typer forskningsspørsmål
 • kan vurdere og anvende egnede metoder for datainnsamling, dataanalyse og resultatpresentasjon

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan innhente relevant forskningsbasert kunnskap og kritisk vurdere kvalitet, resultater og konklusjon og vurdere overførbarhet og implikasjoner for helsesykepleiepraksis
 • kan kritisk analysere og reflektere over sammenhengen mellom de ulike stegene i forskningsprosessen
 • kan analysere, reflektere over og formidle vitenskapsteori, forskningsspørsmål, forskningsmetode, empiriske funn og betydning av ny kunnskap for helsesykepleie
 • kan analysere, reflektere over forskningsetiske problemstillinger i ulike typer forskning og følge forskningsetiske retningslinjer
 • kan analysere og reflektere over framgangsmåter for å utvikle kvalitet og implementere ny kunnskap i praksis

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skoleeksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Godkjent skriftlig gruppeinnlevering og obligatorisk deltakelse i seminar med gruppefremlegg
Ved fravær på obligatorisk seminar avtales ekstra arbeidskrav med emneansvarlig.

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Forelesning, video, studentaktive metoder individuelt og i grupper.

Åpent for

Master i helsesykepleie.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto