Ledelse, tjenesteforbedring og innovasjon (MHE250)

Dette emnet gir en fordypning i helseledelse for helsesykepleie. Forskjellige sentrale ledelsesteorier, fagutvikling og tjenesteforbedring for helsefremming og pasientsikkerhet i helsesykepleietjenesten inngår. Metoder for selvivaretakelse og veiledning av helsesykepleieres arbeid inngår også som del av emnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MHE250

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Merk

Emnet starter ikke før høsten 2025

Innhold

Emnet gir innføring i sentrale ledelsesteorier, fagutvikling, innovasjon og tjenesteforbedring i helsesykepleietjenesten. Det er fokus på planlegging, administrasjon, ledelse og utvikling av tjenesteområdet, herunder tverrfaglig samarbeid i tjenesten. Videre har emnet fokus på helsestasjon- og skolehelsetjenesten i en digital og global sammenheng. Kvalitetsforbedringsarbeid og pasientsikkerhet, inklusiv dokumentasjon og meldeplikt er del av emnet. Emnet har i tillegg fokus på selvivaretakelse og veiledning av helsesykepleiers arbeid.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har inngående kunnskap om teorier og metoder knyttet til ledelse, fagutvikling og tjenesteforbedring innenfor fagområdet
 • Har avansert kunnskap om bruk av teknologi i helsesektoren herunder relevante digitale løsninger og arbeidsprosesser

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan planlegge, administrere, lede og utvikle helsesykepleierens arbeid i overensstemmelse med lover, forskrifter og rammebetingelser
 • Kan arbeide systematisk med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, herunder dokumentasjons- og meldeplikt
 • Kan på en etisk og faglig forsvarlig måte, anvende digitale arenaer til å veilede og samhandle med barn, unge og familie/omsorgsgivere

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kan bidra til utvikling og innovasjon i helsesykepleiers arbeid
 • Kan analysere helsesykepleiers arbeid i et globalt perspektiv
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å lede eget arbeid, analysere egen kompetanse og har innsikt i andre profesjoners kompetanse, samt andre etater og sektorers tjenestetilbud
 • Kan anvende kunnskap og ferdigheter for selvivaretakelse, er bevisst egen sårbarhet og har evne til å søke veiledning

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
MHE130 Helsesykepleiers arbeidsmetoder
MHE001 Samliv, seksualitet og prevensjon
 • MHE130_1 Helsesykepleiers arbeidsmetoder eller
 • MHE001 Samliv, seksualitet og prevensjon

Ved dokumentert rekvisisjonsrett i Helsepersonellregisteretvurderes forkunnskapskrav som innfridd.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 3 Dager Bokstavkarakterer Alle

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

2 dagers observasjonsperiode på helsestasjon, 2 fagnotat/refleksjonsnotat, Obligatorisk deltakelse i seminar med muntlig presentasjon

2 dagers observasjonsperiode på helsestasjon

Godkjent 2 fagnotat/refleksjonsnotat

Godkjent Obligatorisk deltakelse i seminar med muntlig presentasjon

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Bente Kristin Høgmo

Studieprogramleder:

Allaug Ulevåg Oksum

Arbeidsformer

Undervisningen består av forelesninger, deltakende observasjon av helsesykepleieres ledelse i praksis, individuelt arbeid og seminar.

Åpent for

Helsesykepleie - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto