Helsesykepleietjeneste - kliniskestudier (MHEP40)

Gjennom praksisstudiene skal studenten få variert erfaring i arbeid med ulike aldersgrupper, målgrupper og problemstillinger innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MHEP40

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I dette emnet skal den teoretiske og praktiske kunnskap som studenten har tilegnet seg gjennom de forgående emnene i studiet, anvendes i praksis. Ferdigheter i kommunikasjon og handlingsevne skal videreutvikles, og studenten skal vise økende grad av selvstendighet både i sin læreprosess og yrkesutøvelse. Konstruktiv samhandling med brukere og samarbeidspartnere, og velbegrunnede handlingsvalg vektlegges. Emnet gjennomføres som et veiledet klinisk studium i virksomheter innenfor skolehelsetjeneste og helsestasjon.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har inngående kunnskap om helsesykepleiers helsefremmende og sykdomsforebyggende funksjon i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • har inngående kunnskap om faktorer som har betydning for helse og utvikling til barn, unge og familier

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan identifisere behov for, initiere og utføre smittevernarbeid, herunder barnevaksinasjonsprogrammet
 • kan bruke relevante metode for å selvstendig kartlegge og vurdere barn og unges helse, identifisere utviklingsavvik, sykdom og funksjonsnedsettelse, og iverksette tiltak etter behov
 • kan anvende kunnskap om de vanligste fysiologiske og patofysiologiske prosesser, sykdom og sykdomslære hos nyfødte, barn og ungdom
 • kan vise selvstendig fagutøvelse og arbeide kunnskapsbasert, verdibasert og målrettet med barn, unge og familier
 • kan beherske korrekt dokumentasjon i henhold til lov- og regelverk
 • kan anvende relevante verktøy for kvalitets- og internkontroll

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan analysere faglige og etiske problemstillinger innen helsesykepleie
 • kan analysere faglige problemstillinger med medisinske- og helsefaglig personell og andre profesjonsgrupper, for å bidra til forsvarlige helsetjenester til barn og deres familie/omsorgsgivere
 • kan formidle trygghet og tillit i møte med barn, unge og deres familie/omsorgsgiver
 • kan ivareta brukermedvirkning på individ-, gruppe- og systemnivå
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter for selvivaretagelse, er bevisst egen sårbarhet og har evne til å søke veiledning

Forkunnskapskrav

MHE100 Helsesykepleiens fagområde og verdigrunnlag, MHE110 Familie, oppvekstsvilkår, helse og utvikling, MHE120 Sped –og småbarn og deres omsorgspersoner Helsestasjonstjenesten, MHE121 Barn og unge og deres omsorgsgivere Skolehelsetjeneste

Anbefalte forkunnskaper

MHE130 Helsesykepleiers arbeidsmetoder

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Kliniske studier 1/1 8 Uker Bestått/ Ikke bestått

• 90% nærværsplikt i veiledet kliniske studier

Det er utarbeidet et eget Praksisveilederhefte til veiledning for kliniske studier.Dersom det under noen omstendighet er tvil om at studenten vil bestå kliniske studier, skal veileder for studenten i praksisstudiet gi studiested beskjed snarest og senest innen 3 uker før endt praksis. Skulle studenten til tross for tilfredsstillende studieprogresjon ved midtvurdering vise handling/adferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilmelding ikke er gitt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

90% nærværsplikt i veiledet kliniske studier, 2 fagnotat/refleksjonsnotat
 • 1 fagnotat
 • 1 refleksjonsnotat

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Allaug Ulevåg Oksum

Studieprogramleder:

Allaug Ulevåg Oksum

Åpent for

Helsesykepleie - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto