Prosjektplan for masteroppgave (MHEPRO)

Målet med emnet er å forberede studenten til å arbeide med masterprosjekt. Studenten skal utarbeide en prosjektplan som gjør rede for en planlagt masteroppgave med hensyn til valg av tema, problemstilling, teoretisk perspektiv og metode. Prosjektplanen kan enten være et individuelt arbeid eller gjennomføres i par. For utdypende informasjon, se utdanningens veileder for prosjektplan.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MHEPRO

Versjon

2

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Målet med emnet er å forberede studenten til å arbeide med forskning, formidling og fagutvikling. Studenten skal utarbeide en prosjektplan som gjør rede for den planlagte masteroppgaven med hensyn til valg av tema, problemstilling, teoretisk perspektiv, metode, metodiske overveielser, empirisk materiale, forskningsetiske vurderinger og implikasjoner for praksis. Gjennom arbeidet med prosjektplanen skal studenten videreføre den kompetansen han/hun har tilegnet seg gjennom de øvrige delene av studiet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

  • har inngående kunnskap om et valgt tema / forskningsfelt innen helsesykepleie
  • har inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger innen fagfeltet helsesykepleie

Ferdigheter

Kandidaten:

  • kan avgrense et forskningsprosjekt
  • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formidle faglige og etiske problemstillinger og resonnementer med implikasjoner for helsesykepleierpraksis
  • kan analysere eksisterende teorier, metoder og forskning innen fagfeltet og arbeide selvstendig med problemstillinger

Generell kompetanse

Kandidaten:

  • kan beherske akademisk språk, og formidle aktuelle teorier og forskningsresultater
  • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser
  • kan formulere en plan for et forskningsprosjekt innen fagfeltet helsesykepleie
  • kan beherske forskningsetikk og ta forskningsetiske beslutninger

Forkunnskapskrav

MHE100 Helsesykepleiens fagområde og verdigrunnlag, MHE110 Familie, oppvekstsvilkår, helse og utvikling, MHE120 Sped –og småbarn og deres omsorgspersoner Helsestasjonstjenesten, MHE121 Barn og unge og deres omsorgsgivere Skolehelsetjeneste, MHE131 Vitenskapsteori og forskningsmetode

Anbefalte forkunnskaper

MHE001 Samliv, seksualitet og prevensjon, MHE130 Kommunikasjon, relasjon og samhandling

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektplan 1/1 Bestått/ Ikke bestått Alle

Eksamen er innlevering av prosjektplan for masteroppgave og kan være et individuelt arbeid eller gjennomføres i par. Omfang 4000 ord +/-10 % Det henvises til Veileder for utarbeiding av prosjektplan for ytterligere informasjon om innhold.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75% tilstedeværelse på oppgaveseminarer
Godkjent 75% fysisk tilstedeværelse ved seminardager. Ved fravær utover 25% avtales ekstra arbeidskrav med emneansvarlig.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Linda Horne Mæland

Studieprogramleder:

Allaug Ulevåg Oksum

Arbeidsformer

Seminar, teoretisk undervisning, arbeid i grupper og individuelt, presentasjon av planlagt prosjekt og opponentskap.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Prosjektplan for masteroppgaven (MHEPRO_1) 10

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto